Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е

109

гр. Варна, 02.05.2019г.

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на трети април, през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСЛАВ СЛАВОВ

    ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

при секретаря ДЕСИСЛАВА ЧИПЕВА, като разгледа докладваното от съдия М.Христова в.т.д.№143 по описа за 2019г. на ВАС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба, уточнена с молба вх.№763/25.02.2019г., от „АКСИС“ ООД-гр. Търговище /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Р. М., чрез адв. А., срещу постановеното решение №75/05.11.2018г. по т.д. № 57/2018 год. по описа на ОС – Търговище в частта, с която е отхвърлен предявеният от въззивника срещу ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, гр.Търговище иск за установяване недължимост на вземанията за главници, лихви и разноски по издадени изпълнителни листи, както следва: ч.г.д.№2245/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2246/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2247/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2248/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2249/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2250/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2254/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№1949/2012г. на РС гр.Търговище.

В жалбата се твърди, че решението в оспорената му част е неправилно, незаконосъобразно и постановено в противоречие със събраните по делото доказателства. От същите се установява, че всички образувани въз основа на издадените листи изпълнителни дела: ИД №69/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №70/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №71/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №73/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №74/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №75/2012г. на ДСИ гр.Търговище, са прекратени поради перемция, на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, която настъпва по силата на закона, считано от изтичане на 2-годишния срок на бездействие на взискателя. За посоченото обстоятелство са издадени съответните постановления на ДСИ при СИС при РС –Търговище, а изпълнителните листи са върнати на взискателя.

При постановяване на решението съдът не е взел предвид обстоятелството, че по процесните изпълнителни дела, в продължение на две и повече години, взискателят не е поискал редовно и надлежно извършването на изпълнителни действия. Единствено по изп.д.№69/2012г. е извършено присъединяване, но самият взискател няма изпълнителен титул по изп.д.№818/2009г. по описа на ЧСИ А. З. и сам е поискал изпълнителните действия да не се зачитат.

Предвид изложеното и съобразно ТР №47/01.04.1965г. недействителни са всички изпълнителни действия извършени по прекратено дело, които в конкретния случай са действията извършени след подаване на молбите за образуване на изпълнителните дела при ДСИ. Прилаганите неблагоприятни последици на чл.330, ал.1, б.д“ от ГПК /отм./, сега чл.433, ал.1, т.8 от ГПК са санкция за пасивното поведение на взискателя. Предвид изложеното, а именно, че посочените изпълнителни дела са прекратени по силата на закона с настъпване на двугодишния срок, по всяко едно от тях е започнала да тече погасителната давност и преди 26.06.2015г. Именно поради тази причина неправилно съдът е приел началния момент, от който следва да тече давността, като същата следва да се изчислява от момента, в който е извършено последното действие за принудително събиране на вземането.

Изпълнителните действия по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А. З. не са извършвани по отношение на присъединения взискател и са извършени при нарушаване правилата за присъединяване, поради което не могат да прекъснат давността.

Предвид изложеното вземанията по всички изпълнителни листи са погасени по давност. Погасени по давност са и акцесорните вземания за лихви и разноски, на основание чл.119 от ЗЗД.

По същество се претендира отмяна на решението в обжалваната му част, уважаване на предявените искове и присъждане на направените по делото разноски.

В съдебно заседание и с писмено становище въззивникът, чрез адв.А., поддържа жалбата. Твърди, че вземанията по изпълнителните листи, предмет на процесните изпълнителни дела, са погасени с изтичане на петгодишна давност. Неправилно присъединяването към изпълнителното производство образувано от друг взискател е приравнено на образуване на изпълнение. Всички процесни дела са прекратени поради перемция, а самият кредитор не е поискал извършените по изп.д.№818/2019г. изпълнителни действия да се зачетат и по посочените по-горе изпълнителни дела. При действието на ППВС №3/80г. погасителна давност тече, щом като изп.дело е перемирано. По същество моли същата да бъде уважена, като решението на ОС - Търговище бъде отменено в обжалваната му част и вместо него постановено друго, с което предявеният иск да бъде уважен. Претендира се и присъждане на направените по делото разноски.

Въззиваемата страна ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, гр.Търговище, с писмен отговор, уточнен с молба вх.№861/05.03.2019г. и с писмено становище, чрез адв.В., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че решението на ОС – Търговище е правилно и законосъобразно, постановено в съответствие със събраните по делото доказателства.  Правилно съдът е отчел, че до приемане на ТР №2/2013г. на ОСГТК приложение намира ППВС №3/1980г. Дори да се приеме, че давностният срок за погасяване на вземанията по процесните изпълнителни листи е започнал да тече от последното изпълнително действие, то това е 2014г. До този момент давността е прекъсната и не тече предвид задължителното тълкуване дадено в ППВС.

Неоснователни са и наведените възражения, че изп.д.№818/2009г. е следвало да се прекрати по отношение на единия взискател, кредитор на несъстоятелния търговец, тъй като извършените по изпълнителното дело действия ползват всички взискатели. Съгласно чл.457 от ГПК присъединилият се взискател има същите права като първоначалния, като се ползва и от всички извършени до присъединяването му действия.

Излага още, че наведените в жалбата съображения касаят института на перемцията, който има различни правни последици от института на давността. Перемцията не може да заличи извършените изпълнителни действия по изп.д.№818/2009г., които многократно прекъсват давността през 2013г., от които въззиваемата страна, присъединен взискател, се ползва.

Предявените отрицателни установителни искове са недоказани. По делото не е установено погасяване на вземанията по изпълнителните листи по давност. Всяко едно от тях е самостоятелно притезателно право и има различно съдържание. Поради различното време на възникването им същите имат различна изискуемост и различен период на погасителната давност.

По същество моли съда да отхвърли жалбата, потвърди решението в оспорената му част и му присъди направените по делото разноски.

Синдикът Г.П.С., с писмена молба изразява становище за неоснователност на жалбата. Излага, че предвид липсата на нови факти и обстоятелства, поддържа вече депозираното становище за неоснователност на предявените искове пред първата инстанция.

По същество моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата и потвърди решението в оспорената му част.

Съдът намира производството за редовно и допустимо – подадената ВЖ е депозирана от надлежна страна, в срока за обжалване на решението и при спазване на останалите изисквания за редовност.

Съдът не констатира процесуални пропуски от страна на първоинстанционния съд.

Производството пред ОС – Търговище е образувано по предявени искове от „АКСИС” ООД, в открито производство по несъстоятелност, представлявано от управителя Р. Георгиева М., против ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, гр. Търговище, за приемане за установено несъществуване на вземането на ЕТ „Торо - Петьо Борисов“ в общ размер на 65882,62лв., представляваща сбор от главници, лихви и разноски съгласно издадени изпълнителни листи, както следва:  1/ по ч. гр.д№2245/2010г. на PC - Търговище, за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък;  2/ по ч.гр.д.№2246/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 3/ по ч.гр.д.№2247/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 4/ по ч.гр.д.№2248/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 5/ по ч.гр.д.№2249/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 6/ по ч.гр.д.№2250/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 7/ по ч.гр.д.№2254/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 8/ по гр.д№ 2321/2010г. на PC - Търговище за главница, лихви и разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 9/ по гр.д.№231/2011г. на PC - Търговище за разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 10/ по гр.д №232/2011г. на PC -. Търговище за разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък; 11/ по гр.д.№1949/2012г. на PC - Търговище за разноски, подробно посочени от синдика в допълнителния списък.

            В исковата молба се твърди, че с решение по т.д.№34/2017г. на ОС - Търговище е открито производство по несъстоятелност на длъжника „Аксис“ ООД. В производството са предявени и включени в списъците на приети вземания по чл.688 от ТЗ вземания от кредитора ЕТ „Торо – Петьо Борисов“ в общ размер на 65 882,62лв., представляващи сбор от вземания за главници, лихви и разноски съобразно издадените изпълнителни листи, подробно посочени.

Твърди се, че дружеството длъжник е оспорило приемането на процесните вземания с възражение по реда на чл. 690 от ТЗ, което е оставено без уважение от съда по несъстоятелността с определение №137/16.04.2018г.,  след което е извършено и одобряване на списъка на приетите вземания. Определението е обявено в Търговския регистър на 16.04.2018г.

Оспорва съществуването на вземанията на ответника като погасени по давност. Твърди, че въз основа на издадените изпълнителни листи са образувани изпълнителни дела -  ИД №69/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №70/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №71/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №73/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №74/2012г. на ДСИ гр.Търговище; ИД №75/2012г. на ДСИ гр.Търговище, а на 09.07.2012г. ответникът, по негова молба, е присъединен като взискател по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А. З., рег.№769, с район на действие ОС – гр.Търговище.

Излага, че с постановление на ДСИ при СИС при РС – Търговище всички изпълнителни дела са прекратени на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, а изпълнителните листи са върнати на кредитора. Изпълнителни действия от името на този кредитор не са извършвани и по изп.д.№818/2009г. в продължение на две години.

Настъпването на перемцията е довело до погасяване по давност, с изтичане на 5-годишния срок, на вземанията по изпълнителните листи, настъпила още преди предявяването им в производството по несъстоятелност.  По отношение на акцесорните вземания за лихви и разноски - чл. 119 от ЗЗД твърди, че с изтичане давността на главното вземане се погасяват и акцесорните такива - за лихви и разноски. Погасяват се и вземанията във връзка с воденето на изпълнителното производство, които също имат акцесорен на главното вземане характер. Вземанията за лихви се погасяват и на собствено основание с изтичане на тригодишна давност - арг. от чл. 116, ал.1, б. „в” ЗЗД.

Ето защо ищецът твърди, че преди датата на предявяването на вземанията в производството по несъстоятелност, както главното, така и акцесорните вземания на ответника, са погасени по давност и не подлежат на удовлетворяване.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа предявените искове. По същество моли същите да бъдат уважени и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

Ответникът ЕТ „Торо - Петьо Борисов" с писмени отговори и в съдебно заседание, чрез пълномощника адв. М.В., оспорва предявените искове като неоснователни.

Твърди, че с Определение №137/18.04.2018г. по т.д.№34/2017г. съдът правилно е включил в списъка по чл. 692 от ТЗ вземането на ЕТ „Торо - Петьо Борисов". Направеното от ищеца възражение за изтекла давност в негова полза по отношение на вземанията, претендирани от ответника, е бланкетно и абстрактно. Твърди, че в исковата молба се развиват съображения по институтите на давността и перемцията като цяло, които в по-голямата си част са неотносими към процесния случай, а други са и неправилни.

Оспорва предявените искове и като неоснователни, тъй като предявените вземания са множество на брой, правопораждащите ги факти са различни, давността за всеки от тях тече от различен момент, поради което и се погасяват в различен момент. Тежестта за доказване на изтекла погасителна давност е изцяло върху длъжника. Последният следва да ангажира доказателства и да посочи кои конкретно вземания счита за погасени по давност и кога според него са се погасили. Освен това част от вземанията са по изпълнителни основания възникнали през 2013г., като за тях, според заявеното от длъжника, също е изтекла 5-годишната погасителна давност към 2017г. Излага още, че доколкото процесните вземания произтичат от влезли в сила изпълнителни основания, за същите е приложима разпоредбата на чл.117 от ЗЗД, като давността е 5 години.

Сочи, че кредиторът се е снабдил с изпълнителни листи и е образувал изпълнителни дела при ДСИ към СИС при РС – Търговище. Впоследствие за процесните вземания с резолюция от 09.07.2012г. на ЧСИ А. кредиторът ЕТ „Торо - Петьо Борисов" е присъединен като взискател по изпълнително дело № 818/2009г. По последното са извършвани множество изпълнителни действия, включително публични продани на недвижими имоти през 2014г и 2015г., с които на основание чл. 116, б. „в" многократно е прекъсвана погасителната давност по отношение вземанията на взискателите, който факт се признава и от длъжника.

Извършените изпълнителни действия ползват всички присъединени взискатели, като няма предвидена и възможност за перемиране на изпълнително дело по отношение на един от визкателите, а да продължи по отношение на останалите. Твърди още, че претендираните от кредитора ЕТ „Торо - Петьо Борисов" вземания са включени в счетоводните книги на длъжника, като по този начин същият е признал дължимостта на вземането и не е възразил срещу него в производството по откриване на производство несъстоятелността.

По същество моли съда да отхвърли исковете като неоснователни и му присъди направените по делото разноски.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната му част, като по останалите въпроси той е ограничен от посоченото в жалбата.

            РЕШЕНИЕ №75/05.11.2018г. в частта, с която е прието за установено по иска на „АКСИС” ООД, че не съществуват вземанията на ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, както следва: 1/ по гр.д. № 232/2011 г. PC гр. Търговище и в.гр.д. №203/2011 г., ОС гр. Търговище за 296.25 лв. разноски; 2/ по гр.д. № 2321/2010г. PC гр. Търговище и в.гр.д. №153/2011 г., ОС гр. Търговище за сумите: 3 639.20 лв. главница, 2 143.86 лв. лихва за забава; и 184.41 лв.  разноски; 3/  по гр.д. № 231/2011г. PC гр. Търговище за 369.63 лв.  разноски, поради погасяването им по давност, на основание чл. 694, ал. 1, т. 1 от ТЗ, е влязло в законна сила.

            Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.694 от ТЗ.

В настоящото производство между страните не е налице спор относно фактите по делото, установени надлежно при разглеждане на производството пред ОС – Търговище, както следва: С решение №44/08.09.2017г. по т.д.№34/2017г. на ОС - Търговище, вписано в Търговския регистър на 11.09.2017г., е обявена неплатежоспособността на „АКСИС” ООД и е открито производство по несъстоятелност на длъжника.

С определение №137/16.04.2018г. е оставено без уважение възражение вх. №917/08.03.2018г. на длъжника „Аксис” ООД /в н./, изпратено по пощата на 06.03.2018г., срещу Допълнителен списък №1 с приети от синдика вземания, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ, публикуван по партидата на „Аксис“ ООД, досежно включването в него на вземания на ЕТ „Торо - Петьо Борисов" в общ размер на 54 243,04лв. – главница и 11 693,58лв. – лихви до 07.09.2017г., въз основа на издадени изпълнителни листи по дела, както следва: ч.г.д.№2245/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№2246/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№2247/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№2248/2010г. на РС – Търговище;  ч.г.д.№2249/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№2250/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№2254/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№1949/2012г. на РС – Търговище; ч.г.д.№232/2011г. на РС – Търговище; ч.г.д.№2321/2010г. на РС – Търговище; ч.г.д.№231/2011г. на РС – Търговище.

Вземанията са предявени с молба вх.№4599/08.12.2017г.

С определение №137/16.04.2018г. е одобрен Допълнителен списък № 1 на предявените в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ и приети вземания на кредиторите на „Аксис“ АД (в открито производство), публикуван в ТР по партидата на длъжника на 26.02.2018г., без корекции.

Не е спорно и обстоятелството, че в полза на кредитора ЕТ „Торо - Петьо Борисов", са издадени изпълнителни листи и въз основа на същите са образувани изпълнителни дела, по които са извършени изпълнителни действия, както следва: 1/ По ч.гр.д.№2245/2010г., PC гр. Търговище - изпълнителен лист от 01.02.2011г. за сумите: 14 472 лв. главница;  4 005.47 лв.  лихва за забава; 719.55 лв. разноски. Въз основа на него е  образувано изпълнително дело № 74/2012г. при ДСИ към PC гр. Търговище. Въз основа на молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, с разпореждане от 09.07.2012г. изп.д.№74/2012г. е присъединено към изп.д.№818/2009г.

2/ По ч.гр.д. № 2246/2010г. PC гр. Търговище - изпълнителен лист от 09.05.2012г. за сумите: 4 636.80лв. - главница; 904.89лв. - лихва за забава; 210.84лв. - разноски. Въз основа на същия е образувано изп.д.№70/2012г. при ДСИ към PC гр. Търговище. Въз основа на молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, с разпореждане от 09.07.2012г. изп.д.№70/2012г. е присъединено към изп.д.№818/2009г.

Вземането, предмет на този изпълнителен лист е било предмет на разглеждане в производството по г.д.№231/2011г. на РС – Търговище, по предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК. С постановеното по делото решение №390/30.06.2011г., потвърдено с решение по в.т.д.№282/2011г., влязло в законна сила на 01.11.2011г., е приета за установена дължимостта на сумите по издадената заповед за изпълнение по ч.г.д.№2246/2011г. на РС – Търговище, по реда на чл.410 от ГПК.

3/ По ч.гр.д.№2247/2010г. PC - Търговище - изпълнителен лист от 11.01.2011г, за сумите: 3 244.80лв. -  главница; 557.67лв. - лихва за забава; 176.05лв. - разноски. Въз основа на същия е образувано изп.д. №69/2012г. при ДСИ към PC – Търговище. Въз основа на молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, с разпореждане от 09.07.2012г. изп.д.№69/2012г. е присъединено към изп.д.№818/2009г.

4/ По ч.гр.д.№2248/2010г. PC - Търговище - изпълнителен лист от 07.01.2011г. за сумите:  3 518.97лв.-  главница; 578.43лв. - лихва за забава; 181.95лв. -  разноски. Въз основа на същия е образувано изп.д. №73/2012г. при ДСИ към PC – Търговище. Въз основа на молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, с разпореждане от 09.07.2012г. изп.д.№73/2012г. е присъединено към изп.д.№818/2009г.

От приложенията по делото се установява, че с влязло в сила определение по ч.т.д.№96/2012г. на ОС-Търговище е оставена без разглеждане подадената от длъжника жалба срещу разпореждането за издаване на изпълнителен лист, поради което и с оглед липсата на подадено възражение в срок, заповедта за изпълнение е влязла в сила.

5/ По ч.гр.д.№2249/2010г. PC - Търговище - изпълнителен лист от 06.01.2011г за сумите: 5700.96лв.- главница; 931.29лв. - лихва за забава; 282.65лв. – разноски. Въз основа на същия е образувано изп.д №72/2012г. при ДСИ към PC – Търговище. Въз основа на молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, с разпореждане от 09.07.2012г. изп.д.№72/2012г. е присъединено към изп.д.№818/2009г.

Вземането, предмет на този изпълнителен лист е било предмет на разглеждане в производството по г.д.№1949/2012г. на РС – Търговище, по предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК. С постановеното по делото решение №154/02.04.2013г., потвърдено с решение по в.т.д.№92/2013г. на ОС – Търговище, влязло в законна сила на 01.07.2013г., е прието за установена дължимостта на сумите по издадената заповед за изпълнение по ч.г.д.№2249/2011г. на РС – Търговище, по реда на чл.410 от ГПК.

6/ По ч.гр.д.№2250/2010г. PC - Търговище - изпълнителен лист от 07.01.2011г за сумите: 7320лв.- главница; 1115.48лв. - лихва за забава; 368.71лв. -  разноски. Въз основа на същия е образувано изп.д. №75/2012г. при ДСИ към PC – Търговище. Въз основа на молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, с разпореждане от 09.07.2012г. изп.д.№75/2012г. е присъединено към изп.д.№818/2009г.

7/ По гр.д.№2254/2010г. PC - Търговище - изпълнителен лист от 05.09.2012г за сумите: 8160лв.-  главница; 1402.49лв. - лихва за забава; 391.25лв. -  разноски.

Вземането, предмет на този изпълнителен лист е било предмет на разглеждане в производството по г.д.№232/2011г. на РС – Търговище, по предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК. С постановеното по делото решение №275/09.05.2011г., потвърдено с решение по в.т.д.№203/2011г. ОС – Търговище, влязло в законна сила на 06.08.2012г., е приета за установена дължимостта на сумите по издадената заповед за изпълнение по ч.г.д.№2254/2010г. на РС – Търговище, по реда на чл.410 от ГПК.

8/ гр.д.№1949/2012г. PC - Търговище - изпълнителен лист от 09.07.2013г. за сумата от 264,02лв., както и направените във въззивното производство разноски в размер на 100лв. и 5лв. за издаване на изпълнителен лист. Същият е издаден въз основа на разпореждане №2387/09.07.2013г. и влезлите в сила на 01.07.2013г. решения по г.д.№1949/2012г. на РС – Търговище и по в.т.д.№92/2013г. на ОС – Търговище.

От приложените доказателства – изп.д №71/2012г. при ДСИ към PC –Търговище, молба вх.№416/09.07.2012г. на взискателя ЕТ „Торо - Петьо Борисов" по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище и приложеното към същата удостоверение, както и молбата за предявяване на вземанията на кредитора /л.57-59 от първоинстанционното дело/ се установява, че посоченото изпълнително производство е образувано въз основа на изп.лист, издаден по г.д.№231/2011г. на РС – Търговище за сумите: 124,63лв. – разноски за държавна такса, 120лв. – платено адвокатско възнаграждение, 120лв. – платено възнаграждение на вещо лице и 5лв – за издаване на изпълнителния лист. Заверен препис от изпълнителния лист е приложен на л.70 от делото.  

Предвид изложеното, съдът намира, че образуваното изп.д.№71/2012г. на ДСИ към РС – Търговище няма за предмет вземанията, за които е висящо настоящото производство, поради което е неотносимо към предмета на разглеждане. 

Спорът пред настоящата инстанция е концентриран върху въпросите: налице ли е присъединяване на процесните изпълнителни дела към изп.д.№818/2009г. на ЧСИ, кога настъпва перемцията по чл.433, ал.1, т.8 от ГПК, респ. погасени ли са вземанията по давност.

От събраните по делото доказателства се установява по безспорен начин обстоятелството, че с разпореждане от 09.07.2012г., постановено въз основа на молба вх.№4161/09.07.2012г. взискателят ЕТ „Торо - Петьо Борисов", кредитор на несъстоятелното дружество „Аксис“ ООД, е присъединен по изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З., с район на действие района на Окръжен съд – Търговище, по реда на чл.456, ал.2 от ГПК, за вземанията си по изпълнителни листи, издадени, както следва: по ч.г.д.№2245/2010г.; ч.г.д.№2246/2010г., ч.г.д.№2247/2010г., ч.г.д.№2248/2010г., ч.г.д.№2249/2010г. и  ч.г.д.№2250/2010г.

Съобразно изричната разпоредба на закона присъединяването може да се извърши освен с изпълнителен лист и с удостоверение от съдебния изпълнител, че изпълнителният лист е приложен по друго дело. Именно по този ред е упражнено правото на встъпване на взискателя в изп.д.№818/2009г., преди извършване на разпределението. Последиците от присъединяването се изразяват в това, че присъединеният кредитор става страна в изпълнителния процес и има съгласно чл. 457, ал. 1 ГПК същите права, както и първоначалния взискател, като извършените до присъединяването изпълнителни действия ползват и него. Придобиването на качеството присъединен кредитор не е в зависимост от наличието или липсата на постановление на съдебния изпълнител за конституирането на дадено лице като присъединен взискател, а от това дали то отговаря на предвидените в процесуалния закон изисквания за присъединяването /определение по ч.гр.д.№295/2012г. на ВКС/.

От друга страна, в доктрината и съдебната практика е прието, че прекратяването на изпълнителното производство поради „перемция“ настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да констатира и прогласи вече настъпилото прекратяване в постановление. По въпроса от кога започва да тече нова погасителна давност за вземането, когато взискателят не е поискал извършването на изпълнителни действия в продължение на две години е даден отговор в т.10 от ТР №2/2013г. на ОСГТК на ВКС, а именно, че прекратяването настъпва по силата на закона, като определяща за погасителната давност е не датата на прекратяване на изпълнителното производство, а на предприетото последно валидно изпълнително действие, от който момент започва да тече нова погасителна давност за вземането. В този смисъл е и трайно установената съдебната практика, част от която е обективирана в решения по г.д.№3231/2014г. на ВКС, ІІІ г.о, г.д.№2783/2015г. на ВКС, ІІІ г.о., т.д.№814/2016г. на ВКС, ІІ т.о. и др. 

На съда са известни и решенията по г.д.№2382/2017г. на ВКС, ІV г.о. и по г.д.№2917/2018г. на ВКС, ІV г.о, в които е даден отговор на въпроса от кой момент поражда действие отмяната на ППВС №3/80г., извършена с т.10 на ТР №2/2013г. на ОСГТК на ВКС и прилага ли се последното за вземания по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му. В същите е прието, че ако преди постановяване на новото тълкувателно решение са се осъществили факти, които са от значение за съществуване на отношенията между страните, то те трябва да бъдат преценявани с оглед на тълкуването на нормата, което е било в сила към датата на настъпването им, като отмяната на ППВС №3/80г. е настъпила на 26.06.2015г., когато е прието ТР №2/2013г.

В настоящия случай, от събраните по делото доказателства се установява, че за времето от присъединяване на взискателя ЕТ „Торо-Петьо Борисов“ към изп.д.№818/2009г. на ЧСИ А.З. - 09.07.2012г. до предявяване на вземанията му в производството по несъстоятелност – 08.12.2017г. по изпълнителното дело са извършвани множество изпълнителни действия, които прекъсват давността, по смисъла на т.10 от ТР №2/2013г. на ОСГТК на ВКС, част от които: 1/ насрочване на публични продажби на собствените на длъжника недвижими имоти на: 09.01.2013г.; 06.03.2013г., 24.02.2014г.; 22.04.2014г.; 14.05.2015г., 18.02.2016г.; 19.05.2016г.; 10.08.2016г.; 25.01.2017г.; 20.03.2017г.; 05.06.2017г.; 2/ продажби на собствени на длъжника недвижими имоти: на 07.04.2014г., въз основа на която е издадено постановление за възлагане от 07.10.2014г.; на 30.06.2015г., въз основа на която е издадено постановление за възлагане от 09.07.2015г.; 3/ налагане на запор на банковите сметки на длъжника на 09.08.2016г.

Съобразно разпоредбата на чл.457, ал.3 от ГПК съобщенията и призоваванията се извършват само до първоначалния взискател.

Предвид изложеното, съдът счита, че с извършените изпълнителни действия е прекъсната давността по смисъла на ТР №2/2013г. на ОСГТК на ВКС и към датата на предявяване на вземанията с молба вх.№4599/08.12.2017г. същата не е била изтекла, както за главниците, така и за лихвите, при съобразяване на обстоятелството, че част от вземанията, подробно посочени, са съдебно установени /чл.117, ал.2 от ЗЗД/, а за останалите е приложима общата давност по чл.110 и чл.111 от ЗЗД.

Издаденият по г.д.№1949/2012г. на РС – Търговище изпълнителен лист е въз основа на влязлото в сила на 01.07.2013г. решение по в.т.д.№92/2013г., поради което, от датата на влизането му в сила до датата на предявяване на вземането в производството по несъстоятелност – 08.12.2017г. не е изтекла предвидената в закона погасителна давност. 

Предвид изложеното, съдът намира, че предявеният иск за установяване погасяването по давност на вземанията по издадените изпълнителни листи по ч.г.д.№2245/2010г.; ч.г.д.№2246/2010г., ч.г.д.№2247/2010г., ч.г.д.№2248/2010г., ч.г.д.№2249/2010г.,  ч.г.д.№2250/2010г. и г.д.№1949/2012г. на РС – Търговище е неоснователен и като такъв следва да бъде отхвърлен. 

От друга страна, по делото не са представени доказателства, нито са наведени твърдения да е образувано изпълнително производство въз основа на издадения изпълнителен лист по ч.гр.д.№2254/2010г. PC – Търговище, нито да са предприемани действия, които да са прекъснали течението на давностния срок.

Предвид изложеното и доколкото вземането, предмет на същия е било разглеждано в производството по г.д.№232/2011г. на РС – Търговище, по предявен иск с правно основание чл.422 от ГПК, влязло в законна сила на 06.08.2012г., приложимата за него давност е по реда на чл.117, ал.2 от ЗЗД и същата е изтекла на 06.08.2017г., преди датата на предявяване на вземанията – 08.12.2017г.

Предявеният отрицателен установителен иск за сумите предмет на същия е основателен и следва да бъде уважен.

С оглед частичното несъвпадане изводите на двете инстанции обжалваното решение на ОС - Търговище следва да бъде отменено в частта, с която е отхвърлен предявеният от „АКСИС” ООД, в открито производство по несъстоятелност, представлявано от управителя Р. Георгиева М., против ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, гр. Търговище, иск за приемане за установено несъществуване на вземането на ЕТ „Торо - Петьо Борисов“ за сумите, както следва: 8160лв.-  главница; 1402.49лв. - лихва за забава; 391.25лв. -  разноски по издаден изпълнителен лист по ч.г.д.№ 2254/2010г. на PC – Търговище и вместо него постановено друго, с което предявеният иск да бъде уважен.

Решението следва да бъде отменено и в частите, с които „АКСИС“ ООД – гр.Търговище /в н./ е осъден да заплати по сметка на ОС – Търговище в полза на бюджета на съдебната власт за сметка на масата на несъстоятелността държавна такса за разликата над 492,99лв. до 592,49лв., съразмерно отхвърлената част от исковете и е осъден да заплати на ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, гр. Търговище направените пред първата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение за разликата над 1496,56лв. до присъдените 1776лв., съразмерно отхвърлената част от исковете.

Решението в частта, с която са отхвърлени предявените от „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Р. М., чрез адв. А., срещу ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 искове за приемане за установено, че не съществуват вземания в полза на ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 за главници, лихви и разноски по издадени изпълнителни листи, както следва: ч.г.д.№2245/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2246/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2247/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2248/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2249/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2250/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№1949/2012г. на РС гр.Търговище следва да бъде потвърдено. 

При този изход на спора и съгласно разпоредбата на чл.694, ал.7 от ТЗ въззивникът „Аксис“ ООД /в н./ следва да бъде осъден да заплати по сметка на съда в полза на бюджета на съдебната власт, за сметка на масата на несъстоятелността, дължимата за производството държавна такса, възлизаща на 246,49лв.

Въззиваемата страна ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, гр. Търговище следва да бъде осъдена да заплати по сметка на съда в полза на бюджета на съдебната власт дължимата за производството държавна такса по уважената част от исковете в размер на 149,31лв. /от които 99,54лв. за разглеждане на делото пред първата инстанция  и 49,77лв. – за настоящата инстанция/. 

Предвид липсата на доказателства за направени разноски в настоящото производство, такива не следва да бъдат присъждани в полза на страните.

Воден от горното, съдът                                                                                    

                                            

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №75/05.11.2018г. по т.д.№57/2018г. на ОС – Търговище в частта, с която е отхвърлен предявеният от „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Р. М., чрез адв. А., срещу ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 иск за приемане за установено, че не съществуват вземания в полза на ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 за сумите от: 8160лв.-  главница; 1402.49лв. - лихва за забава; 391.25лв. -  разноски по издаден изпълнителен лист по ч.г.д.№ 2254/2010г. на PC – Търговище, както и в частите, с които „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, е осъдено да заплати по сметка на ОС – Търговище в полза на бюджета на съдебната власт, за сметка на масата на несъстоятелността, държавна такса за разликата над 492,96лв. до 592,49лв., съразмерно отхвърлената част от исковете, на основание чл.694, ал.7 от ТЗ и е осъдено да заплати на ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 направените пред първата инстанция разноски за адвокатско възнаграждение за разликата над 1496,56лв. до присъдените 1776лв., съразмерно отхвърлената част от исковете, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по иска на „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, че не съществуват вземания на ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, ЕИК 125040815, за сумите от: 8160лв.-  главница; 1402.49лв. - лихва за забава; 391.25лв. -  разноски, по изпълнителен лист издаден по ч.г.д.№ 2254/2010г. на PC – Търговище, на основание чл.694, ал.1, т.1 от ТЗ.

ПОТВЪРЖДАВА решение №75/05.11.2018г. по т.д.№57/2018г. на ОС – Търговище в частта, с която са отхвърлени предявените от „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Р. М., чрез адв. А., срещу ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 искове за приемане за установено, че не съществуват вземания в полза на ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 за главници, лихви и разноски по издадени изпълнителни листи, както следва: ч.г.д.№2245/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2246/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2247/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2248/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2249/2010г. на РС гр.Търговище; ч.г.д.№2250/2010г. на РС гр.Търговище и ч.г.д.№1949/2012г. на РС гр.Търговище.

ОСЪЖДА „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Апелативен съд Варна в полза на бюджета на съдебната власт, за сметка на масата на несъстоятелността, сумата от 246,48лв., представляваща дължимата за производството държавна такса, на основание чл.694, ал.7 от ТЗ.

ОСЪЖДА ЕТ „Торо – Петьо Борисов“, ЕИК 125040815 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Апелативен съд Варна в полза на бюджета на съдебната власт сумата от 149,31лв., представляваща дължимата за производството държавна такса по уважената част от исковете.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

            РЕШЕНИЕ №75/05.11.2018г. по т.д.№57/2018г. на ОС – Търговище в частта, с която е прието за установено по иска на „АКСИС“ ООД-гр. Търговище, ЕИК 125572215 /в открито производство по несъстоятелност/, че не съществуват вземанията на ЕТ „Торо - Петьо Борисов“, ЕИК 125040815, както следва: 1/ по гр.д. № 232/2011 г. PC гр. Търговище и в.гр.д. №203/2011 г., ОС гр. Търговище за 296.25 лв. разноски; 2/ по гр.д. № 2321/2010г. PC гр. Търговище и в.гр.д. №153/2011 г., ОС гр. Търговище за сумите: 3 639.20 лв. главница, 2 143.86 лв. лихва за забава; и 184.41 лв.  разноски; 3/  по гр.д. № 231/2011г. PC гр. Търговище за 369.63 лв.  разноски, поради погасяването им по давност, на основание чл. 694, ал. 1, т. 1 от ТЗ, е влязло в законна сила.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: