ОПРЕДЕЛЕНИЕ 274

гр. Варна, 25.04.2019 година

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Варненският апелативен съд, търговско отделение, трети състав, в закрито съдебно заседание на горепосочената дата, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

                                                                                                                                         

Като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ в.т.д. № 144 по описа за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от Я.И.И., в качеството му на управител на Е-САР ООД-гр. Варна, чрез адв. В., срещу определение №403/01.02.2019 г. постановено по т.д.№472/2018г. по описа на Окръжен съд Варна - ТО, с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена му с протоколно определение от 25.01.2019г. глоба в размер на 500 лв. на осн. чл. 640, ал. 3, вр. чл. 640, ал. 1 ТЗ, за това, че не е изпълнил в 14-дневен срок от  вписване на решение № 1039/31.12.2018г. постановено по т.д. № 472/2018г. на ВОС в ТР задължението си по чл. 640, ал. 1 ТЗ.

Частният жалбоподател намира първоинстанционното определение за неправилно и необосновано, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон. Изразява съображения  за несъгласие с правните изводи на първоинстанционния съд. Твърди, че не му е изпращано искане от сидника, респ. липсват доказателства за изпращане на уведомление-искане от синдика до управителя. Излага, че липсва конкретно посочване на необходимите документи необходими за насрочване на първото събрание на кредиторите. Жалбоподателят излага, че още с молбата за отмяна на наложената му глоба е навел твърдения, че никакви искания за представяне на документи не са му били връчвани, поради което и не може да се приеме, че е налице неизпълнение на задължения на управителя по см. на чл. 640, ал. 2 ТЗ. Следователно не са налице основания за санкционирането му от съда, което може да бъде сторено едиствено при редовно връчване на отправено от синдика искане и при бездействие от страна на управителя на длъжника. Излага, че не е положил грижа за изпълнение на задължението си по чл. 688 ТЗ, тъй като предоставените с отговора на исковата молба книжа–извлечение от счетоводните документи на дружеството са приложени по делото и на база същите са изготвени и трите назначени по делото ССчЕ, като синдикът е имал възможността да ползва данните от същите при изготвянето на списък на кредиторите, но не е сторил това. Намира бездействието на синдика за единствената причина за невъзможността по делото да се проведе първо събрание на кредиторите, респ. синдика да изпълни задължението си по подготовката на същото. В допълнение излага, че цялата документация на дружеството се съхранява в счетоводството на дружеството, а отделно от това синдикът е могъл да се снабди с всички необходими му за целите на първото събрание на кредиторите документи, като се свърже с процесуалния представител на дружеството на посочения съдебен адрес, но не е сторил това. По изложените съображения моли съда да отмени наложената му глоба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Глобата дефинитивно съставлява процесуална санкция, чиято основна функция е насочена към дисциплиниране на участниците в процеса при изпълнение на техните процесуални задължения. С други думи, определенията, с които на участник в процеса бива наложена глоба (имуществена санкция), целят, от една страна, санкциониране констатираното неизпълнение на задълженията на участника, а от друга - мотивирането му към съобразяване на поведението му с императивните законови изисквания по осигуряване движението на производството, включително и при наложително съобразяване със законоустановените срокове и задължения.

В настоящия случай въззивният състав на съда, намира че са налице предпоставки за налагане на глоба на управителя.

С решение № 1039/31.12.2018г.по т.д. № 472/2018г. по описа на ВОС съдът е обявил неплатежоспособността по молбата на кредитора Николай Беджев неплатежоспособността на „Е-САР“ ООД-гр. Варна с начална дата 20.11.2017г., открил е производство по несъстоятелност на дружеството, назначил временен синдик на същото, определяйки за такъв Румен Ангелов, задължавайки го да предприеме действията на чл. 652 ТЗ и сл. и е определил дата за първо събрание на кредиторите. С решението съдът по несъстоятелността още е постановил обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника и е задължил същия в 14-дневен срок от вписване на решението в ТР да изпълни задълженията си по чл. 640, ал. 1 ТЗ, като предостави на назначения временен синдик и на съда необходимата информация, вкл. и за налично имущество и банкови сметки, както и да предаде на синдика наличната счетоводна документация и търговски книги, с оглед осъществяване на правомощията на временния синдик по чл. 668 ТЗ, указвайки, че при неипълнение на това задължение на дружеството-длъжник ще бъде наложена глоба по реда на чл. 640, ал. 3 ТЗ.

Съгласно нормата на чл. 640, ал. 1 ТЗ изпълнението на визираното в нея задължение следва да стане чрез депозиране на съответните документи с писмена молба пред съда по несъстоятелност. Решението по чл. 630 ТЗ е вписанов ТР на 04.01.2019г., като до 18.01.2019г. по делото липсват данни длъжникът да е предпеил действия по изпълнение предписанията на закона в съответствие с дадените му от съда указания. Същевременно няма твърдения от страна на управителя за изпълнение на същото, напротив не отрича, че не е сторил това, както и да е предоставил книжата на съда. Ето защо, не могат да бъдат приети за релевантни към спора твърденията за наличие на бездействие от страна на синдика. Само по себе си неизпълнението на задължението за предоставяне на съда по несъстоятелността на необходимата информация (книжа) установена със законова правна норма, е нарушение на предписанията на чл. 640, ал. 1 ТЗ, за което поради невъзможността да се проведе насроченото по делото първо събрание на кредиторите, на осн. чл. 640, ал. 3 ТЗ на управителя на дружеството-длъжник следва да бъде наложена глоба, съобразявайки дисциплиниращата функция на тази имуществена санкция.

По отношение оплакванията за проявено от страна на синдика бездействие:

Действително, съгласно чл. 640, ал. 2 ТЗ е вменено задължение на длъжника да предостави на съда или синдика информация относно състоянието на имуществото и търговската си дейност към датата на поискването, както и всички свързани с това документи, следва да бъде предхождано от писмено искане, като в 7-дневен срок от същото длъжникът следва да предостави необходимите информация и документи. Действително, по делото липсват данни за надлежно връчване на управителя на визираното по-горе искане.

Но следва да се прадви разлика между задължението по чл.640 ал.1 и ал.2 ТЗ. По чл.640 ал.1 ТЗ длъжникът е задължен в 14 дневен срок от откриване на производството по несъстоятелност, да предостави на съда и синдика лимитирано посочена информация в т.т. 1-3. Следователно, в тази хипотеза е изключена покана на синдика, като предпоставка за  възникване на задължението за даване на информация.

А задължението по чл.640 ал.2 ТЗ се отнася за последващо възникнали нужди от предоставяне на информация-т.е. в процеса на производството по несъстоятелност. За това и посочената процедура-задължение за предоставяне в 7-дневен срок от писменото поискване. И понеже тази процедура е поставена в 640 ал.2 ТЗ, ясно показва, че се отнася само за тази разпоредба. Следва да се отбележи, че в закона ясно са разделени задълженията по чл.640 ал.1 и по ал.2: В чл.640 ал.3 ТЗ изрично е посочено:-задължения по ал.1 и зад. По ал.2-налагат се отделни глоби които са в различен размер при неизпълнение на посочените задължения.

За това, твърдението за бездействие на синдика, поради непоискване от негова страна на необходимата информация е неоснователно, респективно не е извинителна причина за неизпълнение на задълженията на жалбоподателя в качеството му на управител на несъстоятелния длъжник.

Предвид изложеното, по-горе, съдът намира, че е налице неизпълнение на задължението на управителя на дружеството-длъжник по чл. 640, ал. 1 ТЗ за поредоставяне на визираните в разпоредбата книжа на съда по несъстоятелността в законоустановения за това срок, поради което на представляващия го управител следва да се наложи глоба за нарушение на законовите предписания.

Като е стигнал до същите правни изводи, първоинстанционният съд е постановил правилно определението, което следва да бъде потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №403/01.02.2019 г. постановено по т.д.№472/2018г. по описа на Окръжен съд Варна - ТО, с което е оставена без уважение молбата му за отмяна на наложена му с протоколно определение от 25.01.2019г. глоба в размер на 500 лв. на осн. чл. 640, ал. 3, вр. чл. 640, ал. 1 ТЗ.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.