РЕШЕНИЕ

 

 

 

Номер   93/ 06.04.2015 г.                                    град Варна                                                             

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Варненски апелативен съд     Търговско отделение                      Първи състав

На  двадесет и шести март                                                                Година 2015 в публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                    ЧЛЕНОВE:  ВИЛИЯН ПЕТРОВ          

                                             КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА                                     

Секретар  Е.Т.

като разгледа докладваното от Мара Христова

в.т. дело номер  146            по описа за 2015 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:                                                       

          Производството е образувано по въззивна жалба на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД гр. София срещу решение №167/19.12.2014 г. по т.д. №339/2014 г. на Шуменски окръжен съд, с което съдът е обявил неплатежоспособността на „Делев” ЕООД гр. Велики Преслав с начална дата 04.06.2014 г. и е открил производство по несъстоятелност на същия длъжник.

          Въззивникът навежда доводи за недопустимост на обжалваното решение, тъй като към датата на постановяването му е съществувала процесуална пречка по см. на чл.629 ал.3 ТЗ за разглеждане от съда по същество молбата на длъжника по чл.625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност. С оглед на това моли за обезсилване на първоинстанционното решение, като недопустимо. В условие на евентуалност моли за отмяната му като неправилно.

          Въззиваемата страна не е изразила становище по жалбата.

          Въззивната жалба е редовна, подадена е в рамките на преклузивния срок по чл.633 ал.1 ТЗ, видно от извършена от съда служебна справка в ТР за датата на вписване на обжалваното решение – 19.12.2014 г.. Същата е подадена от легитимирано на осн. чл.613а ал.2 ТЗ трето лице с обезпечено с ипотека вземане, вписана в публичен регистър преди датата на подаване на молбата за откриване производство по несъстоятелност, установено от представените с въззивната жалба и приети по делото писмени доказателства.

          Предвид изложеното по-горе, съдът намира жалбата за допустима и подлежаща на разглеждане по същество. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

          Видно от материалите по делото, производството по т.д. №339/2014 г. на Шуменски окръжен съд е образувано по подадена на 04.06.2014 г. от длъжника „Делев” ООД гр. Велики Преслав молба по чл.625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност. Преди постановяване на решението по чл.632 ал.1 ТЗ от 19.12.2014 г., по делото на 28.11.2014 г. /л.63/ е депозирана молба от „Райфайзенбанк /България/” ЕАД гр. София с искане производството по делото да бъде спряно на осн. чл.629 ал.3 ТЗ. Със същата молба банката е представила доказателства за подадена от нея на датата – 28.11.2014 г. с вх. №6326 молба по чл.625 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на същия длъжник „Делев” ЕООД. С повторна молба от 17.12.2014 г. кредиторът „Райфайзенбанк /България/” ЕАД гр. София отново е поискал спиране на производството по делото, като е представил и удостоверение за образувано по подадената от него молба по чл.625 ТЗ производство пред ШОС под №646/2014 г.. Окръжният съд не се е произнесъл по нито една от двете молби и е постановил обжалваното решение под №167/19.12.2014 г. по т.д. №339/2014 г. на ШОС.

          Легитимирани по см. на чл.625 ТЗ да искат откриване на производство по несъстоятелност са както длъжникът, така и кредитор на длъжника по търговска сделка. Първото наподобява на охранителното производство, тъй като в първата си фаза се развива едностранно, а второто – на исково състезателно производство, тъй като в него вземат участие както длъжника, така и подалият молба и/или присъединен/и на осн. чл.629 ал.4 ТЗ кредитор/и. За да избегне паралелното съществуване на двете производства законодателят въведе новата разпоредба на чл.629 ал.3 ТЗ /обн. ДВ бр.101/2010 г./. С нея на практика се даде превес на производството, образувано по молба на кредитор, пред това образувано по молба на длъжника, като законът по този начин отчете изпреварващият интерес на кредитора пред интереса на длъжника. Съгласно нормата на чл.629 ал.3 ТЗ, съдът трябва да спре делото по ал.1 на същия член /това, образувано по молба на длъжника/, ако до датата на постановяване на решение по него кредитор подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност. Следователно, касае се за въведена в материалния закон /ТЗ/ процесуална норма, съставляваща отрицателна процесуална предпоставка /процесуална пречка/ за развитието на процеса.

          Както бе изложено по-горе, към датата на постановяване на съдебния си акт – 19.12.2014 г. съдът по несъстоятелността е бил сезиран от кредитора  на същия длъжник „Райфайзенбанк /България/” ЕАД гр. София за образуваното по негова молба производство по несъстоятелност по отношение на длъжника „Делев” ЕООД. Налице са били и доказателства за тези твърдения, поради което съдът е следвало да приложи чл.629 ал.3 ТЗ и да спре производството по делото. Като не го е сторил, окръжният съд е постановил недопустим съдебен акт, който подлежи на обезсилване. Предвид това и обстоятелството, че компетентен да се произнесе по спиране на производството на осн. чл.629 ал.3 ТЗ е първостепенният съд – този по несъстоятелността, след обезсилване на обжалваното решение делото следва да се върне на окръжния съд за произнасяне по искането за спиране.

          Водим от горното, съдът

                                                Р  Е  Ш  И  :

          ОБЕЗСИЛВА като недопустимо решение №167/19.12.2014 г. по т.д. №339/2014 г. на Шуменски окръжен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне на осн. чл.629 ал.3 ТЗ по направеното от кредитора „Райфайзенбанк /България/” ЕАД гр. София искане за спиране на производството.

          Решението да се впише в ТР, както и в особената книга по чл.634в ТЗ, водене в Шуменски окръжен съд.

          Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в седмодневен срок от вписване на решението в ТР.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                      2.