ОПРЕДЕЛЕНИЕ №166

гр. Варна, …12.03…2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в. ч. т. д. № 146/2018 година по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1 от ГПК.

Oбразувано е по частна жалба вх. № 405 от 24.01.2018 г., подадена от „Инвестбанк“ АД, чрез процесуален представител против определение № 8 от 10.01.2018 г., постановено по ч. т. д. № 4/2018 г. по описа на Шуменския окръжен съд, с което е допуснато обезпечение на бъдещ иск чрез спиране на принудителното изпълнение по изп. дело № 20138760400361 по описа на ЧСИ Д* З*, рег. № 876, с район на действие Шуменски окръжен съд, по отношение на 1/3 ид. ч. от недвижим имот - апартамент с идентификатор № 83510.664.398.1.2., със застроена площ от 105.39 кв. м. и гараж с идентификатор № 873510.664.398.1.15., със застроена площ от 11.80 кв. м., след внасяне на парична гаранция.

При проверка редовността и допустимостта на подадената частна жалба, съдът констатира, че към същата не са представени доказателства за внесена държавна такса, поради което същата е нередовна по смисъла на чл. 275, ал. 2 от ГПК, вр. чл. 261, т. 4 от ГПК, вр. чл. 19 от ТДТССГПК. За редовността на предявена частна жалба, администриращият съд следи служебно. Същият не е извършил всички необходими процесуални действия по надлежното администриране на частната жалба.

С оглед на гореизложеното, настоящото производство следва да бъде прекратено и частната жалба да бъде върната на първоинстанционния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането й, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за произнасяне.

Водим от горното, съдът

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. в. т. д. № 146/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на частна жалба вх. № 405 от 24.01.2018 г., депозирана от „Инвестбанк“ АД.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на Варненския апелативен съд за разглеждане.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.            2.