О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

208………

 

гр.Варна, 19.03.……… 2015 год.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІІІ СЪСТАВ, в закрито заседание на деветнадесети март през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*ОВА

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*ОВ

П* Х*ОВА

                                     

като разгледа докладваното от съдия П.Х* в.ч.т.д. № 147 по описа на ВАпС за 2015год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

С* И* 2006 ЕООД, чрез адв.В.Д. от САК, обжалва разпореждане № 10788 от 14.10.2014 г. /погрешно в жалбата е посочена друга нечетлива дата/ по т.д.№ 651/2014 г. по описа на ВОС, с което е върната частна жалба с вх.№ 24136/25.08.2014 г. против определение № 2203/04.06.14 г. за прекратяване на производството по делото.

Частната жалба е депозирана в срока за обжалване на разпореждането от процесуален представител, подал както исковата молба, така и върнатата частна жалба. Същата е бланкетна – моли се за отмяна на разпореждането, като незаконосъобразно.

За да се произнесе по нея, съдът съобрази следното:

Частна жалба вх.№ 24136/25.08.2014 г. е била оставена без движение с разпореждане № 9180/27.08.2014 г. за представяне в едноседмичен срок на доказателства за платена държавна такса по сметка на Варненски апелативен съд в размер на 15 лв., с посочване, че при неизпълнение на така дадените указания, частната жалба ще бъде върната.

Препис от разпореждането на съда е редовно връчен на 26.09.2014 г. на процесуалния представител /посочен като съдебен адресат/. Нередовностите на жалбата по смисъла на чл.261 т.4 ГПК не са отстранени, поради което в съответствие с нормата на чл.262 ал.2 ГПК, вр. чл.275 ал.2 ГПК, на 14.10.2014 г. частната жалба е върната.

Следователно, обжалваното разпореждане е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати дължимата държавна такса за частното въззивно производство, в размер на 15 лв.

Водим от горното, Варненският апелативен съд, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 10788/14.10.2014 г. по т.д.№ 651/14 г. по описа на ВОС.

О* С* И* 2006 ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Варна, ЕИК *****, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Варненския апелативен съд, сумата 15 лв., представляваща дължима държавна такса.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната, пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: