О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…204………/Варна, 22.03.2018…………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито съдебно заседание в състав

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                    ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 147/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 274 и следв. ГПК и е образувано по частна жалба от  „ЛЕС ГРУП” ООД – гр.Търговище против Определение № 33/18.01.2018 год.,  постановено по т.д.№ 88/2016 год. по описа на ТОС, с което съдът по несъстоятелността на „ЛЕССЕРВИЗ“ ЕООД /в открито производство по несъстоятелност/ е разрешил на синдика да извърши продажба на движими вещи  от  масата на несъстоятелността по реда на чл. 639б, ал.1 и ал.3 ТЗ чрез пряко договаряне.

 

За да се произнесе по спора съдът съобрази следното:

Актът на ОС – Варна не е сред изрично изброените в чл. 613а, ал.1 ТЗ, за които законодателят е предвидил обжалваемост.

Обжалваемостта на акта не може да се мотивира и с разпоредбата на чл. 613а, ал. 3 ТЗ, която предвижда възможност за обжалване на онези определения на съда по несъстоятелността, за които са налице критериите по чл. 274, ал. 1 ГПК. Нормата на чл. 613а, ал.3 ТЗ има препращащ характер като обжалването става "по съответния ред на ГПК", а това е редът по чл. 274 ГПК при обжалване на определенията. Заложените в чл. 274, ал. 1 ГПК критерии за допустимост на инстанционния контрол - преграждащ характер на определението или наличие на изрична разпоредба за обжалваемостта му, са част от реда, установен в ГПК относно обжалваемостта на определенията, като те в настоящия случай не са осъществени по отношение на определението по чл. 639б ТЗ. Обжалваният акт е акт на съда по администриране на предварителна продажба на бързоразвалящи се вещи от масата по несъстоятелността и няма преграждащ характер спрямо производството по несъстоятелност.

 

На посоченото основание определението  на съда за предварителна продажба по чл. 639б ТЗ има необжалваем характер.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената частна жалба.

ПРЕКРАТЯВА производството по  в.ч.т.д.№ 147/2018 год. по описа на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: