ОПРЕДЕЛЕНИЕ№205

 

Гр.Варна, 18.04.2017………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осемнадесети април, през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Женя Димитрова ч.в.търг.дело № 148 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.248 ал.3 от ГПК, образувано по частна жалба на „ЛОВОС“ ООД срещу протоколно определение от 05.12.2016г. по търг.дело № 691/16г. по описа на Варненски ОС, с което е осъдено да заплати по сметка на Окръжен съд-Варна сумата от 250 лева, допълнително възнаграждение за в.л. М.Я*, както и сумата от 184 лева, представляваща допълнително възнаграждение за в.л. Т.О*.

В частната жалба се моли съда да отмени обжалваното определение, тъй като съдът неправилно е приел, че искането за спиране е направено след изслушване на заключението на експертизата на 24.10.2016 година, поради което се дължат разноски. Окончателното възнаграждение се определя и изплаща след изслушване и приемане на експертизата. След като по искане на страните, на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК производството по делото е спряно, а изслушването е отложено то няма как същото да бъде прието и няма как да бъде определено окончателно възнаграждение.

  В срока по чл.276 ал.1 от ГПК писмен отговор от ответната страна „ЕФ груп“ ООД не е постъпил.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл.275 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по търг.дело № 691/16 година е образувано по предявена от „Ловос“ ООД срещу „Еф груп“ ООД молба за откриване на производство по несъстоятелност.

С определение от 17.06.2016 година, съдът е определил първоначален депозит по комплексната експертиза в размер на 500 лева, вносими от „Ловос“ ООД, в 1-седмичен срок от получаване на съобщението.

Депозитът е внесен на 06.07.2016 година, видно от представеното платежно нареждане.

В открито съдебно заседание на 11.07.2016 година съдът е приел доклада по делото, като производството по делото е отложено за 12.09.2016 година, а впоследствие отложено за 24.10.2016 година за изслушване на комплексната експертиза.

В открито съдебно заседание на 24.10.2016 година, съдът е оставил без уважение искането за отвод на вещите лица, но е постановил, че не приема заключението по назначената комплексна съдебно-счетоводна и техническа експертиза и е дал възможност да допълнят заключението, като изготвят алтернативно заключение в счетоводната част, при преценка включително на задълженията, които произтичат за ответното дружество от договора за кредит, сключен между „Райфайзенбанк /България/ ЕАД и „Билдингс груп“, по който договор ответното дружество е поръчител. Указал е на вещите лица, че следва да бъдат взети предвид проведените към момента на изготвяне на заключението изпълнителни дела, включително извършените продани по същите, както и да намери отражение реалната наличност на описаните в оценителната част от заключението недвижими имоти, включително вещите лица следва да ограничат размера на краткострочните от дългосрочните задължения, по изготвените в първоначалното заключение обобщени данни за задълженията на длъжника по отношение на трети лица.

За изготвяне на комплексната съдебно-счетоводна и техническа експертиза, съдът е отложил производството по делото за ново разглеждане на 05.12.22016 година.

С определение от 31.10.2016 година, съдът е възложил на вещите лица допълнителни задачи към поставената комплексна експертиза.

С молба от 25.11.2016 година вещите лица са поискали от съда отлагане на производството, с цел изготвяне на заключението, като са поискали от съда да се разпореди на страните авансово превеждане на останалата част от сумата от 1300 лева по справки декларации, тъй като цялата стойност е в размер на 1800 лева и 1800 лева депозит за допълнителната част от експертизата, като съдът е отложил произнасянето по молбата в о.с.з. на 05.12.2016 година.

В открито съдебно заседание на 05.12.2016 година, съдът е постановил определение, с което е спрял производството по делото, на осн. чл.229, ал.1, т.1 ГПК, като след спиране на производството е постановил определение, с което е приел като доказателство по делото първоначалното заключение, като е определил окончателно възнаграждение на вещите лица и е постановил осъждане на „Ловос“ ООД да заплати сумата от 250 лева за в.л. Я* и 184 лева за в.л. О*.

Обхватът на проверката, която съдът дължи в настоящето производство не обхваща допуснати процесуални нарушения на съда по отношение на дейността му в откритото съдебно заседание по приемане на доказателства, каквато проверка може и следва да бъде извършена  по реда на въззивното обжалване.

Проверката, която се дължи е дали е налице основание за изплащане на окончателно възнаграждение, каквото основание е определението на съда по приемане на заключението и дали страната е останала задължена за разноски, което обстоятелство не се оспорва и което се установява от данните за внесения депозит.

Предвид гореизложеното определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 05.12.2016г. по търг.дело № 691/16г. по описа на Варненски ОС, с което „Ловос“ ООД е осъдено да заплати по сметка на Окръжен съд-Варна сумата от 250 лева, допълнително възнаграждение за в.л. М.Якимова, както и сумата от 184 лева, представляваща допълнително възнаграждение за в.л. Т.Онцов.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: