ОПРЕДЕЛЕНИЕ 201

 

гр. Варна,21.03..2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 148/2018 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Подадена е частна жалба от „Агрофинанс 1“ ЕООД, чрез управителя К.И. против определение № 66 от 06.02.2018 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 333/2017 г., с което е оставено без уважение искането за служебно изпращане на делото на местно компетентния съд и е прекратено производството по предявения иск от настоящия жалбоподател поради неотстраняване на констатираните нередовности на исковата молба, на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното определение. Навеждат се твърдения, че предвид промененото седалище и адрес на управление на ответното дружество местно компетентен да разгледа спора е Софийски градски съд. Посочва, че съобразно разпоредбата на чл. 119 от ГПК сезираният съд извършва проверка за подсъдността, от което извежда доводи за основателност на молбата за препращане на делото за разглеждане от съответния местно компетентен съд. Позовава се на възможността за повдигане на спор за подсъдност по реда на чл. 122 от ГПК. Счита, че ответникът може да предприема действия по защита по иска още от депозиране на исковата молба, без оглед на осъществяването на процедурата по връчване на преписи от същата. Моли за отмяна на обжалваното определение и изпращане на делото за разглеждане на Софийски градски съд.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното производството по т. д. № 333/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд е образувано по иск на „Агрофинанс 1” ЕООД срещу „Агрогруп 78“ ЕООД за осъждане на ответника да заплати сумата в размер на 170 580 лева, представляваща дължима сума по три броя фактури за доставка на пшеница, ведно със законна лихва за забава в общ размер на 6 457.02 лева, претендирана от падежите на фактурите до окончателното заплащане на задължението.

С разпореждане № 1456 от 15.12.2017 г. Добричкият окръжен съд е дал указания на ищцовото дружество за отстраняване на нередовностите на депозираната искова молба, съответно за: 1/. посочване на цена на исковете и 2/. петитум на същите, 3/. представяне на описаните приложения към исковата молба, 4/. посочване на банкова сметка ***, 5/. представяне на документ за платена държавна такса за производството, както и 6/. представяне на справка по чл. 366 от ГПК за определяне на размера на претендираните лихви за забава. Със същото разпореждане са указани и последиците от неизпълнение в срок и в цялост на констатираните нередовности.

Горепосоченото разпореждане е връчено на ищцовото дружество на 29.01.2018 г. /л. 10/, следователно срокът за изпълнение на дадените указания изтича на 05.02.2018 г..

В същия срок не е постъпило изпълнение на дадените указания. Обжалваното определение за прекратяване на производството е постановено на 06.02.2018 г., съответно след изтичане на срока за отстраняване на нередовностите.

По повод на възражението за местна неподсъдност на спора, въззивният съдебен състав намира следното:

В първоинстанционното производство са депозирани молби вх. № 866 от 05.02.2018 г. и вх. № 867 от 05.02.2018 г, с които ищцовото и ответното дружество възразяват за местна неподсъдност на спора, като молят делото да бъде изпратено на Софийски градски съд.

Настоящият съдебен състав съобрази от една страна, че за местната подсъдност на спора съдът не следи служебно, а от друга и разпоредбата на чл. 120 от ГПК, съобразно която настъпилите след подаване на исковата молба промени в обстоятелствата, обуславящи местната подсъдност, не са основание за препращане на делото.

От служебно извършена справка в Търговския регистър по партидата на ответното дружество се установява, че към датата на депозиране на исковата молба – 14.12.2017 г. същото е с вписано седалище и адрес на управление в гр. Добрич, ж. к. „Балик“, бл. 18, вх. А, ет. 6, ап. 17. Това обстоятелство е променено считано от 07.12.2017 г. – на гр. Добрич, ул. „Калиакрия“ № 66 и считано от 25.01.2018 г. – на гр. София, ж. к. „Малинова долина“, ул. „Проф. Кирил Попов“ № 58, ателие № 12.

Разглежданото правило, субсумирано в разпоредбата на чл. 120 от ГПК стабилизира подсъдността, създава условия за безпрепятствено развитие на процеса и пресича възможността на ответника за злоупотреба с процесуални права /така Сталев. Ж., Мингова. А., Стамболиев. О., Попова. В., И.. Р. Българско гражданско процесуално право, 2012, 208/. По изложените съображения съдът намира, че обжалваното определение, с което не са уважени възраженията за местна неподсъдност на спора, като е съобразено седалището и адреса на управление на ответното дружество към датата на предявяване на исковата молба, е правилно.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че на ответника се връчва препис от подадената искова молба, след отстраняване на служебно констатираните нередовности и приемането й от съда /така Пунев. Б., Гачев. В., Хорозов. Г., Митева. Д., Танев. Д., Кръшкова. Е., Балевска. Е., Топалов. К., Влахов. К., Златарева. М., Обретенова. М., Бобатинов. М., Кюркчиев. С., Граждански процесуален кодекс, 2017, 235, Определение № 438 от 22.11.2016 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4150/2016 г., III г. о., ГК и др./, от който момент същият придобива качеството на страна в производството и може да упражни произтичащите от това процесуални правомощия. В този смисъл в съдебната практика е прието също, че връчването на препис от искова молба, която не е редовна, няма значение за възникването на качеството ответник /така Определение № 112 от 07.04.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 596/2017 г., III г. о., ГК/.

Предвид гореизложеното, обжалваното прекратително определение е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 66 от 06.02.2018 г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т. д. № 333/2017 г..

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаване на страните по реда на чл. 280 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        1.                

 

 

         2.