Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  59/09.03. 2015г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                       търговско   отделение

на       шести март                                                         Година 2015

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян                                                              ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                                  А.Братанова

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.ч.т.дело № 149   по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК вр.с чл. 717з ал. 3 ГПК. .

Образувано е по подадена частна жалба от „П” АД /н./, ЕИК 813143369,  със седалище гр. Девня срещу постановление № 24/28.11.2014 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение по т.д. 1132/2012 г. на ВОС, с което на осн. чл. 717з ал. 1 ТЗ  са възложени на „С 46” ЕООД, ЕИК 115535305, гр.Провадия движими вещи, собственост на длъжника – ЖП цистерна за течен хлор 845278300726 и ЖП цистерна за течен хлор 8452783000767.  Релевирани са доводи за неправилност на обжалваното постановление, изразяваща се в нарушение на правилата за продажба  на движими вещи от масата на несъстоятелността, както и на решението, прието на събрание на кредиторите от 25.06.2013г., поправено с протокол от 23.07.2013г.; в неспазване на всички изисквания на закона по отношение разгласяване на обявлението  за продажба на процесните движими вещи; оценката на вещите не съответства на пазарната такава и не е изготвена съобразно решението на СК отделно за всеки актив; не са изпълнени изискванията на чл.717 е ТЗ и сумата, дължима от обявения за купувач не е внесена в законоустановения 5-дневен срок от приключване на проданта. Иска се  обжалваното постановление да бъде отменено.  Направено е  и доказателствено искане за назначаване на ССчЕ с посочена в жалбата задача.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от обявеното за купувач дружество „С 46” ЕООД, в който се излагат доводи за неоснователност на частната жалба, с искане за потвърждаване на обжалваното постановление.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса, при наличие на правен интерес, и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

Първите две оплаквания в жалбата са бланкетни, което от своя страна задължава съда да се произнесе по спазване на императивните материалноправни разпоредби при постановяване на обжалвания съдебен акт.

Видно от представените доказателства,  на събрание на кредиторите на „П” АД / н./ от 25.06.2013г., / и съобразно протокол от 23.07.2013г. за поправка/ при определяне метода и условията на оценка на имуществото на длъжника е взето решение оценката да се извърши по чистата стойност на активите и по метода на ликвидационната стойност, отделно за всеки актив, като се вземе предвид по - високата стойност, без разходите за ликвидация на актива. След извършена служебна справка на документацията по оценяването на активите на имуществото на длъжника съдът констатира, че процесните движими вещи са оценени съобразно приетите параметри, като индивидуално определената им стойност е включена в обща оценка от 614 800лв. – по приложение № 2. От представения  протокол за разгласяване от 27.10.2014 г. е видно, че на 20.10.2014 г., т.е в срока по чл. 717а от ТЗ, синдикът е поставил обявления в сградата на Община Девня, на портала на сградата по адреса на управление на длъжника, като същите са публикувани  в сайта на МИЕ. Наддавателното предложение на обявеното за купувач дружество е отразено във входящ регистър. От протокола за проведена продажба от 05.11.2014г. е видно, че именно „С 46” ЕООД е наддавачът, предложил най-високата цена, предвид на което съдът намира, че липсва твърдяното нарушение на чл.717е ТЗ. Видно от представеното платежно нареждане определената цена е внесена от купувача на следващия ден от проданта, т.е. -  в 5 дневния срок по чл. 717д от ТЗ.

По изложените съображения обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено

Направеното доказателствено искане се оставя без уважение, като недопустимо.

Водим от горното, съдът

 

                               Р        Е       Ш      И       :

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление № 24/28.11.2014 г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение по т.д. 1132/2012 г. на ВОС, с което на осн. чл. 717з ал. 1 ТЗ  са възложени на „С 46” ЕООД, ЕИК 115535305, гр.Провадия движими вещи, собственост на длъжника – ЖП цистерна за течен хлор 845278300726 и ЖП цистерна за течен хлор 8452783000767. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  направеното доказателствено искане.

Препис да се изпрати на ВОС за вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.

Решението е окончателно по арг. от чл. 613а ал. 3 от ТЗ.

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :