РЕШЕНИЕ

   № 280

               гр.Варна, 18.10.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 01.10.2013 г. в  състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                     ПЕТЯ ХОРОЗОВА  

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 15 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 Постъпила е въззивна жалба от „С Д-97” ООД – гр.Търговище срещу решение № 1/03.01.2012 г. по т.д.№ 247/2010 г., с което Добричкият окръжен съд отменя взетите решения на общо събрание на съдружниците на дружеството, проведено на 14.10.2010 г. в гр.Търговище, за изключване на Д.В.К. като съдружник в него, за преразпределение на дружествените му дялове между съдружниците и за приемане на нов дружествен договор на дружеството, като незаконосъобразно взети. Моли за неговата отмяна и за постановяване на друго решение от въззивната инстанция, с което съдът потвърди взетото решение на общото събрание на съдружниците на „С Д-97” ООД. Претендира за присъждане на направените пред първата инстанция разноски.

 В писмен отговор въззиваемата страна излага съображения за неоснователност на въззивната жалба и моли за потвърждаване на първоинстанционното решение. Претендира за присъждане на съдебните разноски и адвокатски хонорар.

 „С Д - 97” ООД – гр.Търговище обжалва и допълнително решение № 51/28.02.2012 г. т.д.№ 247/2010 г., постановено по реда на чл.248 и чл.250, ал.1 ГПК, с което е допълнено съдебно решение № 1/03.01.12 г. по т.д. № 247/10 г. на ДОС, като моли за неговата отмяна и за постановяване на друго решение от въззивната инстанция, с което се отмени допълнителното решение.

Въззивникът моли в с.з. чрез  законния си представител за уважаване на жалбата му срещу основното решение,  ведно с присъждане на съдебните разноски по делото съобразно списък, като съображения за това излага в писмени бележки.

 

 

Въззивна жалба е  подадена и от Д.В.К. срещу същото допълнително решение, с което е оставено без уважение искането му за допълване на диспозитива на решение №1/03.01.12 г. с диспозитив за отмяна на взетите от ОС решения: ”ИОСС възлага на управителя да измени Дружествения договор в посочения смисъл и след подписването му от управителя на дружеството, същият е неразделна част от този протокол. Имуществените отношения с изключения съдружник ще бъдат уредени, съгласно чл.125, ал.3 ТЗ”; в частта, с която е оставено без разглеждане искането на Д.К. за заличаване в ТР при АПВ на взетите на 14.10.10 г. решения на ОС на „С Д- 97” ООД, както и в частта, с която е оставено без уважение искането по чл.248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските. С частна жалба по в.ч.т.д. №18/13 г., присъединено към настоящото дело, обжалва основното решение в частта, с която се прекратява производството по иска по чл.71 от ТЗ и моли за отмяна на решението в тази му част.  Излага съображения по жалбите в писмена защита.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими.

Разгледани по същество, жалбата на „С Д-97” ООД – гр.Търговище срещу основното решение е основателна, а останалите жалби са неоснователни.

С определение от 18.06.2013 г. по ч.т.д. №2476/13 г. състав на ВКС-ТК, ІІ ТО е приел, че решенията на ОС от 14.10.10 г. относно изключването като съдружник на Д.К. подлежат на самостоятелна проверка независимо от съдбата на спора относно предходно изключване на Д.К. от общото събрание, проведено на 20.01.2010 г. – предмет на висящо т.д.№ 12/2011 г. по описа на Окръжен съд – Разград. Определението е задължително за настоящия и за постановилия го съд.

Няма допуснати нарушения на закона и на дружественият договор при свикването и провеждането на Общото събрание на дружеството на 14.10.10 г. в гр. Търговище, х-л Мизия, стая 121 от 17:30 часа, а взетите решения са законосъобразни. Проведена е формално процедура по чл. 126, ал.3 - ТЗ за изключване на съдружника след писмено предупреждение.  На 15.12.2009 г. ОС на дружеството е взело решение за връчване на писмено предупреждение на съдружника К. за изключване. Основанието за връчване на предупреждението е, че същият е продал еднолично, без решение на ОС на „С Д-97” ООД търговското предприятие на „С Д” ЕООД на „Лоджистик” ЕООД за сумата 1000 лв, на което е станал собственик, и по този начин е присвоил имуществото му, ощетил е всички съдружници и им е нанесъл имуществени вреди. Съдружникът е бил поканен да отстрани нарушенията до 28.12.09 г. и да даде отчет за действията си на 29.12.09 г. Писменото предупреждение е връчено лично на К. на 16.12.2009 г. и същият се е подписал на трите страници, че е получил предупреждението. Изпратил е и отговор,  като с него възразява срещу предупреждението, който потвърждава получаване на предупреждението. На 29.12.2009г. съдружникът К. не се е явил в офиса на дружеството, предвид което е съставен протокол, че съдружникът не се е явил и не е отстранил нарушенията, визирани в предупреждението.

Отправянето на предупреждение за изключване е изцяло в прерогативите на управителя на дружеството и не е било необходимо по начало вземане на предварително решение от ОСС за това, като в този смисъл е определение № 544/13.10.2011 г. по в.ч.т.д. № 534/ 2011г. ВАпС. Не е имало и нужда в случая на съдружника да се дава подходящ срок за поправяне на поведението, тъй като не се касае за обикновени нарушения, които могат да бъдат поправени,  а за извършено от него престъпление – източване и присвояване на имуществото на „С Д” ООД – гр.Търговище – собственост на „С Д-97” ООД – гр.Търговище. За това престъпление ищецът е бил и осъден с влязла в сила присъда. Когато основанието за изключване е престъпление, съдружникът може да бъде изключен и без отправяне на писмено предупреждение. Смисълът на предупреждението по чл.126, ал.3 - ТЗ е да бъде дадена последна възможност на съдружника да съобрази поведението си със закона, дружествения договор и интересите на дружеството. След като това априори е невъзможно, предвид извършеното спрямо дружеството престъпление от общ характер, отправянето на писмено предупреждение е  напълно ненужно и законът не го изисква. В хипотезата на чл.126, ал.3, т.3 – ТЗ писмено предупреждение се изисква само когато съдружникът действа против интересите на дружеството. Законът има предвид недобросъвестните действия на съдружника, съставляващи граждански простъпки или нарушения, а не и престъпните деяния. Този текст не се отнася и е неприложим относно последните.  Това налага извода, че нито е било нужно отправяне на писмено предупреждение до ищеца за извършеното от него престъпление, нито на ново такова за ОС на 14.10.10 г. с предоставяне на нов срок за поправяне на поведението.

Поканата за събранието е връчена на ищеца при отказ. Не е нарушение на свикването на събранието, връчването на поканите да се извърши при условията на отказ, или на член от семейството или пълномощник. Съгласно чл.44 ал. 1 от ГПК отказът не засяга редовността на връчването; съгласно чл.46, ал.2 от ГПК връчването може да стане на всеки пълнолетен член от домашните му, който е съгласен да приеме съобщението. Оплакването на ищеца, че не е редовно поканен на събранието е неоснователно. Оплакването на ищеца за нарушени права на други съдружници е недопустимо, тъй като той не може да упражнява чужди членствени права. Такова право има само съответният съдружник, който може да встъпи в процеса и поддържа иска наред с ищеца. В случая никой друг съдружник не е атакувал решенията на ОС с твърдения за невръчена покана и/или опорочено представителство на събранието.

 Твърдението на ищеца за неправилно разпределение на дела на изключения съдружник е неоснователно. Съгласно чл.18, ал.2, т.1 от дружествения договор делът на напусналия или изключен съдружник може да бъде разпределен между останалите съдружници съгласно решение на Общото събрание на дружеството. Разпределението е изцяло по усмотрение на съдружниците. Няма правило при разпределението всеки съдружник да получи увеличение на дела си. Даже при изключване гласовете на починалата съдружница М.Панайотова и на двама съдружници без изрични пълномощни за събранието /по 90 на всеки, общо – 270 дяла/, налице е бил кворум и мнозинство за вземане на валидни и законосъобразни решения. К. е изключен с гласовете на съдружници, притежаващи повече от ¾ от капитала,  като е несъмнено, че съгласно дружествения договор всички съдружници имат точно определени дружествени дялове от капитала, състоящ се от общо 5 000 дяла, независимо от посочените първоначално в дружествения договор два дяла - Дял „М” /мениджърски състав/ и Дял „Р” /работнически състав/, илюстриращи само характера на дружеството като приватизиращо такова от работническо-мениджърски тип. Изключването на ищеца като съдружник е единствено адекватната мярка за извършеното от него престъпление спрямо дружеството.

Ето защо, взетите решения от ОС на 14.10.10 г. са законосъобразни, предвид което обжалваното решение на ОС-Добрич, с което същите са отменени, следва да се да се отмени в отменителната му част и в частта за присъдени разноски в полза на ищеца като неправилно и вместо него въззивният съд постанови друго решение, с което отхвърли предявения иск по чл.74 – ТЗ, ведно с присъждане в полза на ответника на направените по делото съдебни разноски.

С решението си съдът е прекратил производството по предявения иск с правно основание чл. 71 от ТЗ и това е правилно.  Този иск е с петитум да се приеме за установено, че отправеното към ищеца предупреждение за изключване, получено на 16.12.2009 г., и съставеният от управителя на дружеството протокол от 29.12.2009 г. с констатации за  неявяването на ищеца на тази дата за отчет по връченото му предупреждение, са незаконосъобразни и нарушават правата му като съдружник. Искът по чл.71 ТЗ е недопустим. Атакуват се действия на управителя, вкл. констативни, които са предприети като част от процедурата по чл.126 ал.3 ТЗ. Те са елемент от фактическия състав на изключването на съдружника и законосъобразността им се преценява в рамките на иска по чл.74-ТЗ за отмяна на решенията на ОС от 14.10.10 г. Ето защо искът не подлежи на самостоятелно разглеждане. Основното решение следва да бъде потвърдено в тази му част.

Предвид отмяната на основното решение на ДОС следва да бъде потвърдено допълнителното му решение, в частта с която е отказано допълването му, включително в частта за разноските на ищеца. Следва да бъде потвърдено допълнителното решение и в частта му, с която е оставено без разглеждане искането на ищеца за заличаване в ТР на вписаните решения на ОС на дружеството от 14.10.10 г. и обявения дружествен договор от същата дата.  Искането е недопустимо, тъй като е от компетентността на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията и може да се направи от заинтересованото лице след влизане в сила на съдебно решение, с което се отменят решенията на ОС, въз основа на които са били извършени вписвания на подлежащи на вписване обстоятелства. В случая освен това решенията на ОС от 14.10.10 г. не са отменени, а са потвърдени с настоящото решение.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №1/03.01.2012 г. на Добричкия окръжен съд - ТО по т.д.№247/2010 г. в отменителната му част и в частта за присъдени разноски в полза на ищеца Д.В.К., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.В.К. *** срещу „С Д-97” ООД – гр.Търговище иск по чл.74 - ТЗ за отмяна на взетите решения от ОС на дружеството, проведено на 14.10.2010 г., като неоснователен.

ПОТВЪРЖДАВА решение №1/03.01.2012 г. на Добричкия окръжен съд - ТО по т.д.№247/2010 г. в прекратителната му част по иска на Д.В.К. *** по чл.71 – ТЗ и допълнително решение № 51/28.02.2012 г. по същото дело изцяло.

ОСЪЖДА Д.В.К. ***, ЕГН – **********, чрез адв. Д.Н.А. ***0, офис 26, да заплати на „С Д-97” ООД – гр.Търговище, ЕИК 125027223, представлявано от управителя А.М.А., сумата 333.38 лева – съдебни разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.