ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Гр. Варна, №  181                / 10.03.          2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* А*

            ЧЛЕНОВЕ: М* Н*

А* Б*

 

като разгледа докладваното от съдия В. А* в.ч.т.д.№ 150/2015г. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 536, ал. 3 ГПК вр. чл. 274 ГПК.

Образувано е по частна жалба вх.№ 2026/21.01.2015 г. на Н.Ц.В. от гр. Варна, срещу разпореждане № 721 от 21.01.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 114/2015 г., с което е оставена без уважение като неоснователна молбата му за спиране на регистърното производство пред ТР към Агенция по вписванията по партидата на „Е*” ООД – гр. Варна, ЕИК *****, образувано по заявление с рег. № 20150116095511.

Постъпил е писмен отговор на жалбата от страна на „Е*” ООД – гр. Варна, чрез управителя на дружеството, в който се изразява становище за неоснователност на жалбата.

Настоящият съдебен състав намира, че жалбата към датата на депозирането си (21.01.2015г.) е била допустима – подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но към настоящия момент – НЕДОПУСТИМА, поради следното:

Производството пред Окръжен съд – Варна е образявано по молба на Н.Ц.В., с която е поискал спиране на регистърното производство пред ТР към АВ, образувано по заявление рег. № 20150116095511 за заличаването на Ц* Й* В. като управител на „Е*” ООД. Обосновава правния си интерес от иницииране на производството с обстоятелството, че е син на Ц* Й* В..

ВОС е постановил обжалваното разпореждане на 21.01.2015 г., с което е оставил молбата без уважение.

Варненският апелативен съд, Т.О., съобрази следното:

В ТР към АВ по партидата на „Е*” ООД – гр. Варна, ЕИК ***** е постъпило заявление рег. № 20150116095511 за заличаване на управителя на дружеството Ц* Й* В..

Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 5 от ЗТР спирането на регистърното производство се постановява на основание чл. 536 от ГПК с акт на съда. Спиране на регистърно производство е допустимо само когато се касае до висящо и конкретно такова, а не и до евентуални бъдещи производства, и в което съдът преценява единствено наличието на предпоставките на чл. 536 от ГПК – наличие на дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт.

След справка в ТР настоящата съдебна инстанция съобрази, че по заявлението, чието искане за спиране се претендира – рег. № 20150116095511/16.01.2015 г. е налице вписване от 22.01.2015 г. /вписване 20150122101934/.

В производството по чл. 19, ал. 5 от ЗТР вр. чл. 536, ал. 1 от ГПК, приложение намират и всички общи принципи на гражданския процес, в това число и задължението на съда служебно да следи за наличието на правен интерес за молителя – в случая от спиране на регистърното производство. Новонастъпилият след подаване на частната жалба факт също следва да се съобрази от настоящата инстанция на основание чл. 275, ал. 2 вр. чл. 273 вр. чл. 235, ал. 3 от ГПК. При условие, че вписване вече е извършено, т. е. няма какво да се спира, жалбата следва да се остави без разглеждане като недопустима поради липса на правен интерес от обжалването.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба № 2026/21.01.2015 г. на Н.Ц.В. от гр. Варна, срещу разпореждане № 721 от 21.01.2015 г. на Варненския окръжен съд по т. д. № 114/2015 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.              2.