О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 186

 

                                         гр.Варна, 06.04.2017 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на шести април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                           

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №150 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от А.А.И. от гр.Шумен против определение N 439/30.11.2016 г., постановено по в.ч.т.д. №548/2016 г. по описа на ШОС, с което е оставена без разглеждане частна жалба подадена пред ШРС на 21.10.2016 г. срещу разпореждане за издаване на заповед за изпълнение №1654/14.08.2012 г. по ч.гр.д. №2773/2012 г. по описа на ШРС, с правно основание чл.419 от ГПК, като недопустима, подадена след изтичане на преклузивният срок за подаването и е прекратено производството по в.ч.т.д. №548/2016 г. по описа на ШОС.

В частната жалба се навеждат твърдения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Поддържа се, че ШОС, не е бил сезиран с частна жалба срещу разпореждането за издаване на заповед за незабавно изпълнение, а с възражение по реда на чл.423 от ГПК, подадено пред ШРС на 29.09.2016 г. Молят за отмяна на атакуваното определение и връщане на делото, с указание за разглеждане на възражение по чл.423 от ГПК.

Насрещната страна „Банка ДСК” ЕАД, не е подала писмен отговор.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Частната жалба на А.А.И. от гр.Шумен, която е оставена без разглеждане с обжалваното определение е подадена пред РС – Шумен на 21.10.2016 г. и е насочена против разпореждане за издаване на заповед за изпълнение №1654/14.08.2012 г. по ч.гр.д. №2773/2012 г. по описа на ШРС.

В жалбата са изложени доводи относно момента, в който жалбоподателят е узнал за образуваното срещу него изпълнително производство, което от своя страна го легитимирало да обжалва разпореждането за незабавно изпълнение и от друга страна са изложени доводи относно липсата на предпоставки за издаване на разпореждане за незабавно изпълнение, тъй като жалбоподателят не е уведомен от банката за настъпилата предсрочна изискуемост. Отправено е искане на основание чл.419 от ГПК, за отмяна на  обжалваното разпореждането за незабавно изпълнение.

Насрещата страна - заявителят в заповедното производство „Банка ДСК” ЕАД, със седалище гр.София е подала писмен отговор, в който е изложила съображения за  недопустимост, респективно за неоснователност на жалбата.

За да остави жалбата без разглеждане и прекрати производството, въззивният съд е приел, че с оглед датата на която жалбоподателят е бил уведомен за образуваното срещу него изпълнително производство въз основа на издадената заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, е пропуснат преклузивния срок по чл.419 от ГПК.

Този извод на съда е в съответствие със събраните по делото доказателства, от които се установява, че въз основа на заявление по чл.417 от ГПК от „Банка ДСК” ЕАД е образувано ч. гр. д. №2773/2012 г., по описа на ШРС, по което е издадена Заповед за незабавно изпълнение №1654/14.08.2012 г. против длъжниците „Евърфууд” ООД, със седалище гр.Шумен, Г* Х* М*и А.А.И. от гр.Шумен, за сумата от 43 992.74 лв., представляваща главница по договор за банков кредит, 1 797.01 лв. – мораторна лихва от 06.07.2012 г. до 12.08.2012 г. Установява се, че въз основа на заповедта за незабавно изпълнение и издадения изпълнителен лист е образувано изпълнително производство №20128760400587 по описа на ЧСИ с рег. №876 на КЧСИ, като на 18.09.2012 г., длъжникът А.А.И. е бил уведомен с ПДИ, връчена на постоянния му адрес и приета от неговата майка, която се е задължила да му я предаде.

С оглед датата на уведомяване 18.09 2012 г., съдът намира, че подадената на 21.10.2016 г. частна жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение е просрочена, поради което е недопустима.

Изложените в частната жалба въз основа на която е образувано настоящото производство, относно наличието на предпоставки за разглеждане на жалбата като възражение по чл.423 от ГПК са неоснователни, тъй като жалбата на А.А.И. от гр.Шумен вх.N 14174/21.10.2016 г., подадена пред РС – Шумен и е насочена именно  против разпореждането за издаване на заповед за изпълнение №1654/14.08.2012 г. по ч.гр.д. №2773/2012 г. по описа на ШРС, в същата са изложени основания за неговата незаконосъобразност и е направено искане до въззивния съд за неговата отмяна.

Като е разгледал частната жалба срещу обжалваното разпореждане за незабавно изпълнение, въззивният съд е стигнал до законосъобразния извод, че е просрочена, поради което правилно е прекратил производството като недопустимо.

ГПК С оглед на гореизложеното, съдът намира, че частната жалба следва да се остави без уважение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.А.И. от гр.Шумен против определение N 439/30.11.2016 г., постановено по в.ч.т.д. №548/2016 г. по описа на ШОС, с което е оставена без разглеждане частна жалба подадена пред ШРС на 21.10.2016 г. срещу разпореждане за издаване на заповед за изпълнение №1654/14.08.2012 г. по ч.гр.д. №2773/2012 г. по описа на ШРС, с правно основание чл.419 от ГПК, като недопустима и е прекратено производството по в.ч.т.д. №548/2016 г. по описа на ШОС.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: