Р Е Ш Е Н И Е :

 

                                         77/23.03.2015

Апелативен съд гр. Варна

търговско отделение трети състав

В закрито заседание                                                в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

         ЧЛЕНОВЕ: Радослав Славов

                             Анета Братанова

Сложи за разглеждане докладваното от Златилова ч.възз.т. дело номер 151 по описа за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 ГПК вр.с чл. 717з ал. 3 ГПК. Образувано е по частна жалба на длъжника „П” АД /в несъстоятелност/ със седалище гр. Девня срещу постановление № № 31/01.12.2014 г. в производството по несъстоятелността по т.д. 1132/2012 г., с което на осн. чл. 717з ал. 1 от ТЗ на „С -ХХ” ЕООЗ са възложени движими вещи собственост на длъжника.

Частният жалбоподател навежда оплаквания за незаконосъобразност на постановлението за възлагане, поради нарушение на закона и процедурата за продажба на движими вещи в производството по несъстоятелност, поради което иска отмяната му.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 436 ал.1 ГПК вр. с чл. 717з ал. 3 ГПК от надлежна страна при наличието на правен интерес и е допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Компетентността за определяне реда и начина на осребряване и метода и условията за оценка на имуществото, съгл. чл. 677ал. 1 т. 8 от ТЗ е на събранието на кредиторите. По делото са представени протокол от 25.06.2013 г. на проведено събрание на кредиторите, който е допълнен в частта за определяне на условията на оценка с определение от 23.07.2013 г. Съобразно допуснатата поправка, при определяне метода и условията на оценка на имуществото на длъжника, оценката да се извърши по чистата стойност на активите и по метода на ликвидационната стойност, отделно за всеки актив, като се вземе предвид по - високата стойност, без разходите за ликвидация на актива. В съответствие с тези параметри са оценени поотделно всички посочени движими вещи от масата на несъстоятелността на „П” АД, представляващи машините и съоръженията в цех РМЦ. По молба на синдика, с определение № 3623/17.09.2014 г., съдът по несъстоятелността дал разрешение за продажбата. Изискванията на закона по чл. 717а от ТЗ са спазени. Синдикът е представил протокол за разгласяване от 27.10.2014 г. за насрочена на 5.11.2014 г. от 10.00 ч. продажба в канцеларията на синдика в гр. Габрово. Декларирал е, че на 20.10.2014 г., т.е в срока по чл. 717а от ТЗ са поставени обявления в сградата на Община Девня, на портала на сградата по адреса на управление на длъжника и за публикация в сайта на МИЕ. От обявените общо 97 ДМА, представляващи машини и съоръжения в цех РМС, „С ХХ” ЕООД е бил единствен наддавач за позиции № 44,55,61,71,81 и 82. За всяка от позициите е посочил по- висока от пазарната цена, като при сборна цена от 1 670 лв.за 6 позиции движими вещи е предложил общо 2045 лв. Спазено е изискването на чл. 717в от ТЗ, като за купувач е определен единственият наддавач, предложил цена по - висока от обявената. Търгът е проведен на 5.11.2014 г., а предложената цена е внесена от купувача с платежно нареждане по сметката на „П” АД /в несъстоятелност/, на 6.11.2014 г., т.е в 5 дневния срок по чл. 717д от ТЗ.

Оплакванията за нарушения поради несъответствие на началната обявена цена с пазарната цена, определянето на обща цена, а не отделни за всяка вещ не намират опора в доказателствата по делото. Не се установява и нарушение в начина на разгласяване, като са спазени изискванията на закона за публично обявяване в 14 дневен срок в специалния бюлетина на Министерство на икономиката. Поради липса на други кандидати вещите са възложени на единствения наддавач на по- висока цена от обявената и са платени на следващия ден след приключване на продажбата. Поради изложеното обжалваното постановление за възлагане следва да бъде потвърдено

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление № 31/01.12.2014 г. в производството по несъстоятелността по т.д. 1132/2012 г., на Варненския окръжен съд, с което на осн. чл. 717з ал. 1 от ТЗ на „С ХХ” ЕООД със седалище гр. Пловдив, са възложени група движими вещи, общо 6 позиции на стойност 2 045 лв. собственост на длъжника „П” АД /в несъстоятелност/ .

Препис да се изпрати на ВОС за вписване в книгата по чл. 634в от ТЗ.

Решението е окончателно по арг. от чл. 613а ал. 3 от ТЗ.

Председател:                                    Членове: