Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 125

 

Гр.Варна, 01.06. 2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в публичното съдебно заседание на петнадесети май през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА                    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

          При участието на секретаря Ели Тодорова    

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 153 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е въззивно, образувано по жалба на „Морско Казино“ ЕАД в несъстоятелност със седалище гр.Варна срещу решение № 65 от 30.01.2018г. по търг.дело № 1495/16г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение, постановено по чл.632 ал.2 от ТЗ,  с което е възобновено производството по несъстоятелност на длъжника „Морско Казино“ ЕАД, прекратени са правомощията на органите на длъжника, длъжникът е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановено е започване осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, назначен е временен синдик и е насрочено първо събрание на кредиторите.

Твърди че решението е неправилно. Излага съображения за причините, довели до несъстоятелност на дружеството, неговите активи и пасиви. Излага съображения, че подалият молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност не е кредитор на „Морско Казино“ ЕАД. Сочи че „Морско Казино“ ЕАД има неудовлетворено вземане от „Петрол Холдинг“ ЕАД в несъстоятелност в размер на 1 440 400лв. Прави възражение за прихващане между две насрещни, ликвидни и изискуеми задължения между „Морско казино“ ЕАД в несъстоятелност и „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност, което следва да се извърши към датата 16.03.2015г. и след което остава неудовлетворено негово вземане в размер на  сумата 712 009.19лв. Твърди също така че вземането на „Петрол Холдинг“ АД към „Морско Казино“ ЕАД е погасено по давност, което не е пречка за упражняване на правото на възражение за прихващане. Твърди още че „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност не е предявил своето вземане в сроковете по чл.685 и чл.688 от ТЗ, поради което и след срока не може да бъде предявено. Сочи че в молбата за възобновяване няма представени доказателства за съществуването и и произхода на вземането на кредитора от длъжника „Морско Казино“ ЕАД в несъстоятелност. Твърди че поради липса на качеството на кредитор на „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност към „Морско Казино“ ЕАД в несъстоятелност, дружеството няма правата на кредитор, който да авансира началните разноски на основание чл.629б от ТЗ и да иска възобновяване на спряното производство  по несъстоятелност. Поради което и твърди че не са налице предпоставките по чл.632 ал.2 от ТЗ и производството е следва да бъде възобновявано.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което да се прекрати производството по несъстоятелност на „Морско Казино“ ЕАД и да се заличи дружеството от търговския регистър.

На 27.02.2018г. с вх.№ 6361 пред съда по несъстоятелността е депозирано допълнение към жалба вх.№ 4143 от 07.02.2018г., в която са въведени твърдения за недопустимост на обжалваното решение, изразяващи се в неустановена своевременно от съда по несъстоятелността процесуална легитимация на молителя по молбата за възобновяване. Твърди че молбата не е подписана от синдика, представляващ дружеството в неплатежоспособност, както и че е подписана само и единствено члена на СД Димитров, действащ лично и като пълномощник на другия член на СД Мелник. Твърди че липсва решение на СД, както и липсва подписа на третия член на СД, поради което и твърди, че молбата е нередовна. Сочи също така, че СД на „Петрол Холдинг“ АД не е взимал решение за възобновяване на производството по несъстоятелност, нито председателят му е одобрявал такова решение. Оспорва истинността на подписите, поставени от Цветан Димитров в представената молба за възобновяване и твърди, че липсата на идентичност води до недопустимо решение. Поради което и моли съда да обезсили като недопустимо обжалваното решение, а в отношение на евентуалност да го отмени като неправилно. Доколкото на основание чл.269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по допустимостта на обжалваната пред него част от първоинстанционното решение, няма процесуални пречки въззивникът да изложи твърдения за недопустимост на обжалваното от него решение и след изтичане на срока за обжалване.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и моли съда да я уважи.

Кредиторът, направил искане за възобновяване на спряното производство – „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност, със седалище гр.Стара Загора, в депозиран в срока по чл.263 ал.1 от ГПК отговор, изразява становище за неоснователност на подадената жалба  и моли съда да потвърди решението на първоинстанционния съд. Претендира направените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното решение.

Въззивният съд, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, заедно и поотделно, и съобразно предметните предели на въззивното производство, приема за установено следното:

Производството по търг.дело № 1495/16г. по описа на ВОС е образувано по молба на длъжника „Морско Казино“ ЕАД за откриване на производство по несъстоятелност. С решение № 81 от 31.01.2017г. постановено на основание чл.632 ал.1 от ТЗ съдът по несъстоятелността е обявил неплатежоспособността на дружеството с начална дата 01.11.2015г., открил е производство по несъстоятелност, обявил е дружеството в несъстоятелност и на основание чл.632 ал.1 от ТЗ е спрял производството по несъстоятелност. Решението е вписано в търговския регистър на 01.02.2017г. По молба на „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност вх.№ 2836 от 26.01.2018г. съдът по несъстоятелността е постановил обжалваното решение по чл.632 ал.2 от ТЗ, с което е възобновено производството по несъстоятелност на „Морско Казино“ ЕАД.

Не е спорно че молбата за възобновяване на „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност е подадена в срока по чл.632 ал.2 от ТЗ, както и че в молбата е изразена готовност за предплащане на необходимите разноски за продължаване на производството по несъстоятелност и че същите са платени в указания от съда по несъстоятелността срок.

Единственият спорен въпрос пред въззивна инстанция е за материално правната легитимация на „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност като кредитор на „Морско Казино“ ЕАД.

С оглед нормата на чл.632 ал.2 от ТЗ даваща право само на определени лица – длъжник или кредитор да поискат възобновяване на спряно производство по несъстоятелност, въззивният съд намира, че за наличието на качество на кредитор на лицето, подало молбата съдът е задължен да следи. Нормата на чл.632 ал.2 от ТЗ не дава отговор на въпроса как следва да бъде доказано качеството на молителя на кредитор на несъстоятелния търговец. Съставът на въззивния съд намира, че предвид етапа на който се намира производството по несъстоятелност – спряно с решение по чл.632 ал.1 от ТЗ и предвид нормата на чл.632 ал.3 от ТЗ, съобразно която срокът за предявяване на вземанията започва да тече от момента на вписване на решението по чл.632 ал.2 от ТЗ, качеството кредитор е налице ако молителят, поискал възобновяване твърди и съществуването на вземането му произтича от твърдените факти в молбата за възобновяване. Извод за несъществуване на вземането може да се направи, само ако твърдяното вземане е отречено със сила на присъдено нещо. Страната, поискала възобновяване на производството по несъстоятелност следва да установи само качеството си на кредитор като материална предпоставка, а не да провежда пълно и главно доказване на правата си, от които черпи правен интерес. Съществуването на вземането на кредитора по основание е размер е предмет на последващо установяване по реда на глава 43 от ТЗ „Предявяване на вземанията“.

В конкретния случай в молбата за възобновяване „Петрол Холдинг“ АД в несъстоятелност твърди че вземанията му произтичат от предоставени от него в качеството му на едноличен собственик на капитала на длъжника заемни парични средства в общ размер на сумата 508 089.26лв., ведно с лихви. Позовава се на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, подадена от самия длъжник и обявена в търговския регистър, в която задължението към него изрично е отразено.

Видно от представените към молбата на длъжника задължителни приложения по чл.628 ал.1 т.2 и т.3 от ТЗ длъжникът е включил в списъците свои задължения към „Петрол Холдинг“ АД в общ размер на сумата 728 390.82лв., от които главница 508 089.26лв. и лихви 220 301.56лв. Съществуването на задължение към собственика на капитала на „Морско Казино“ ЕАД е отразено и в счетоводството на длъжника и е установено и в приетата от съда по несъстоятелността съдебно-счетоводна експертиза. Следва да се отбележе че към датата на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност длъжникът счетоводно отразява както свои вземания към „Петрол Холдинг“ АД така и свои задължения към него. Липсват твърдения в молбата за откриване на производство по несъстоятелност и до приключване на устните състезания преди постановяване на решението на съда по чл.632 ал.1 от ТЗ за направено от длъжника изявление за прихващане, само въз основа на което може да настъпи погасяването на задълженията. С оглед обстоятелството че „Петрол Холдинг“ АД е в открито производство по несъстоятелност с решение по търг.дело № 83/14г. по описа на ОС – Стара Загора, обявено в търговския регистър на 25.10.2016г., изявлението за прихващане не може да бъде направено с настоящата въззивна жалба, независимо, че същата се връчва на длъжника, тъй като прихващане след откриване на производството по несъстоятелност може да бъде извършено само с изявление до синдика при наличие на предпоставките по чл.645 ал.1 от ТЗ.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че по делото е установено качество кредитор на молителя, направил искане за възобновяване на производството по несъстоятелност, поради което и при направено в срок искане и предплатени първоначални разноски за производството по несъстоятелност са налице предпоставките на чл.632 ал.2 от ТЗ и производството по несъстоятелност следва да бъде възобновено.

Въззивният съд намира че молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност на „Морско Казино“ ЕАД от името на кредитора „Петрол Холдинг“ АД в неплатежоспособност е подадена и подписана от представляващите кредитора лица съобразно нормите на чл.39 ал.1 от Устава на дружеството, чл.235 от ТЗ и чл.635 ал.1 от ТЗ, а именно от членовете на СД на „Петрол Холдинг“ АД – Ц Д – лично и като пълномощник на А М и служебния синдик на дружеството – И.В.. След смъртта на вписания в търговския регистър представляващ дружеството на 18.11.2017г. и при липсата на ново решение на СД за овластяване на член на съвета за изпълнителен директор, дружеството се представлява колективно от членовете на СД, които към момента са двама – Д и М. Действително техния брой е под предвидения от закона минимум, но до попълването на състава на СД, съответно до прекратяването на дружество или до прекратяване на правомощията на органите, не може да бъде отречено правото на членовете на СД колективно да представляват дружеството и да изразяват неговата воля.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 65 от 30.01.2018г. по търг.дело № 1495/16г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 от ГПК в едномесечен срок от връчване на препис от настоящето решение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: