O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

No- 751/21.12.2017

гр.Варна, 20.12.2017

 

         Варненски апелативен съд, търговско отделение,  в закрито заседание, проведено в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

  ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.154 по описа за 2017 година на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от **” ЕООД срещу решение № 844/15.11.2016 година по т.д.№ 2092/2014 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е осъдено да заплати на С.В.Ч. по иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.3 от ЗЗД 13000 евро, ЧАСТИЧЕН иск от сумата 23 000 евро, представляваща заплатена цена по договор за продажба от 08.07.2008 година на магазин и паркомясто, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба-15.10.2013 година до окончателното и́ изплащане, както и сумата от 2034.06 лева, представляващи сторени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

Твърди се във въззивната жалба, че решението е неправилно, тъй като съдът е приел, че е налице забава на кредитора, която се дължи само на негова вина. Поради настъпилото закъснение на процедурата по издаване на разрешение за строеж е извършено дарение в полза на ищцата. Същата не е уведомявала дружеството, че е отпаднал интереса и от изпълнение на договора. Моли съдът да отмени решението на  първоинстанционния съд и вместо него постанови друго по съществото на спора, с което отхвърли предявеният иск и присъди направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Въззиваемата страна С.В.Ч. е депозирала писмен отговор, в който моли да се потвърди решението. 

Постъпила е и частна жалба от същата, с която моли да се отмени определение 361/03.02.2017 година, с което е осъдена да заплати на Ю.Г.Т. сумата от 1290 лева адвокатско възнаграждение, както и сумата от 300 лева адвокатско възнаграждение по ч.т.д.206/2014 година по описа на ВОС.Твърди, че ответникът Т. няма право на разноски, тъй като искът срещу него не е разглеждан.

Ответникът по частната жалба Ю.Т.  е депозирал писмен отговор.

С протоколно определение от 16.05.2017 година производството по делото е спряно, на осн. чл.229, ал.1, т.1 ГПК, като на страните е указано, че ако в 6-месечен срок не поискат възобновяване на производството производството по делото ще бъде прекратено, а решението обезсилено.

В указаният от съда 6-месечен срок, изтичащ на 22.11.2017 година, страните не са поискали възобновяване на производството, което по съществото си съставлява десезиране на съда от предмета на правния спор и абсолютна пречка за разглеждане на иска, поради което решението на първоинстанционния съд следва да бъде обезсилено, а производството по исковете прекратено.  

Следва да бъде обезсилено и определението за разноски, като съставна част от решението, а производството по частната жалба прекратено поради липса на предмет.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЕЗСИЛВА решение № 844/15.11.2016 година по т.д.№ 2092/2014 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което Т**” ЕООД е осъдено да заплати на С.В.Ч. по иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.3 от ЗЗД 13000 евро, ЧАСТИЧЕН иск от сумата 23 000 евро, представляваща заплатена цена по договор за продажба от 08.07.2008 година на магазин и паркомясто, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба-15.10.2013 година до окончателното и́ изплащане, както и сумата от 2034.06 лева, представляващи сторени по делото разноски, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК.

ОБЕЗСИЛВА определение 361/03.02.2017 година по т.д.№ 2092/2014 г. по описа на Окръжен съд – Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.154/2017 година по описа на Апелативен съд Варна и т.д.2092 по описа за 2014 година на Варненски окръжен съд по предявените, в отношение на евентуалност искове на С.В.Ч. срещу  Т**” ЕООД и Ю.Т. с правно основание чл.55, ал.1, пр.3 от ЗЗД за сумата от 13000 евро, ЧАСТИЧЕН иск от сумата 23 000 евро, представляваща заплатена цена по договор за продажба от 08.07.2008 година на магазин и паркомясто, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба-15.10.2013 година.

ПРЕКРАТЯВА производството по частна жалба от С.В.Ч. срещу определение 361/03.02.2017 година, с което е осъдена да заплати на Ю.Г.Т. сумата от 1290 лева адвокатско възнаграждение, както и сумата от 300 лева адвокатско възнаграждение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: