ОПРЕДЕЛЕНИЕ

212

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  27.03.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П.

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 155 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Ю* Б*” АД – гр.София срещу определението от 21.01.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№ 1696/2013 г., с което е отхвърлена молбата на същия кредитор за даване на разрешение от съда изпълнението по изп.д.№20127180403558 на ЧСИ С* Д*, рег.№718, с район на действие Окръжен съд Варна, да продължи.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Въззивният съд извърши служебна проверка по партидата на длъжника „Д* Е* Д* - Х*” ООД - гр.Варна в търговския регистър, при която констатира, че синдикът е включил в списъка на приетите вземания само такива на „Ю* Б*” АД – гр.София и НАП-София, като списъкът е одобрен от съда по несъстоятелността-ВОС с определение №679/17.02.2014 г.

Първият от кредиторите е взискател по изпълнителното дело, а вторият се счита за присъединен взискател съгласно чл.458 - ГПК. При положение че публичната продан по изпълнителното дело е била насрочена, дори и при необходимост от актуализиране на оценката на възбранения имот, осребряването в изпълнителното производство ще приключи много по-бързо и по-резултатно отколкото в производството по несъстоятелност, в което тепърва ще се търсят оценители и средства за заплащане на възнагражденията им. Таксите и възнагражденията за оценител са вече платени от взискателя в изпълнителното производство, докато действителната касова наличност и възможностите тези разходи да бъдат поети от масата на несъстоятелността са неясни. Съществува реална опасност, ако не бъде разрешено изпълнителното дело да продължи, то да бъде прекратено с оглед приетите вземания и да се наложи взискателят да предплати и направи отново същите разходи в производството по несъстоятелност, за да избегне прекратяване на същото поради липса на достатъчно парични средства за покриване на необходимите разноски за продължаването му. Това освен допълнителните разходи за кредитора ще доведе неминуемо до забавяне на търга и до намаляване цената на имота, като рискът обезпеченият кредитор и в още по-голяма степен другия кредитор НАП да останат частично или изцяло неудовлетворени, е реален. За интересите на кредитора съществува опасност от увреждане, предвид което съдът следва да разреши изпълнението по спряното изпълнително производство да продължи на основание чл.638, ал.3 – ТЗ, предвид което обжалваното определение на ОС - Варна следва да се отмени и вместо него да се постанови друго в този смисъл.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №266/20.01.2014 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№ 1696/2013 г. с което е отхвърлена молбата на кредитора „Ю* Б*” АД – гр.София за даване на разрешение от съда изпълнението по изп.д.№20127180403558 на ЧСИ С* Д* рег.№718, с район на действие Окръжен съд Варна, да продължи, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

РАЗРЕШАВА изпълнението по изп.д.№20127180403558 на ЧСИ С* Д*, рег.№718, с район на действие Окръжен съд Варна, ДА ПРОДЪЛЖИ, на основание чл.638, ал.3 - ТЗ.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.