О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№     275                                                   2014 година                           град Варна

 

   Апелативен съд – Варна               търговско  отделение

на      двадесет и  трети април                            година 2014

в закрито заседание в състав :

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : Зл.З*                                                                  ЧЛЕНОВЕ :  М.Н*                                                                                        Р.С*

 

като разгледа докладваното от съдия М.Н*в.ч.т.д. № 156  по описа  на Варненския апелативен съд за 2014г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

   Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

   Образувано е по подадена частна жалба от С.И.К., ЕГН **********,*** против определение № 499/05.02.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1806/2012г., в частта, с която е прекратено производството по делото   за осъждане на Б* Д* Е*  да заплати на дружеството сумата от 147 980 евро, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от неотчетени или невнесени в каса парични суми за периода 23.05.2007г. – 10.03.2008г., изтеглени от ответниците по иска от банкови сметки на дружеството в евро в „У*К* Б*” АД и „Б* П*” АД. По съображения, свеждащи се основно до това, че няма законова пречка наследникът да бъде конституиран като страна по делото, независимо, че не е приел наследството по опис, моли съда да отмени обжалваното определение.

   В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

   Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното  :

   Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

   Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

   Вярно е, че принципно законът не изисква наследникът да е приел наследството по опис, за да бъде конституиран като страна в процеса. Но в процесния случай е налице специална хипотеза, при която наследникът на починалия в хода на делото ответник Б* Д* Е* -  Я* Б* Е* е малолетна и спрямо нея действа защитната клауза на чл.61 ал.2 от Закона за наследството, а именно че тя може да приеме наследството само по опис и да отговаря за задълженията на своя наследодател единствено и само до размера на актива на наследството. Съобразявайки това специално изискване на закона първоинстанционният съд е дал възможност на ищеца да проведе процедурата по чл.51 от Закона за наследството. Образуваното ч.гр.д. № 11795/2013г. на ВРС за приемане на наследството по опис на починалия ответник Б* Д* Е* от малолетната наследница Я* Б* Е* е прекратено При това положение специалното изискване на закона за конституиране на Я* Е* като ответник по делото не е спазено, поради което правилно първоинстанционният съд е прекратил производството по отношение на нея.

   По изложените съображения обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

   Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л    И   :

 

   ПОТВЪРЖДАВА        определение № 499/05.02.2014г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1806/2012г. в обжалваната част.

   Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ :