О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 183

 

                                             гр.Варна,   14 .03.2018 г.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от  Р. СЛАВОВ в.т.д. № 157 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл.ГПК.

Образувано е по въззивни жалби депозирани от В.И.В. от с. Добротица, чрез адв. Р. ***, чрез адв. И*, срещу решение № 119/15.12.2017г., постановено по т.д. № 93/2017 год. по описа на ОС – Силистра, с което съдът е осъдил „ЗД „БУЛ ИНС“ АД да заплати на В.И.В. сумата от 80 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, вследствие на причинените му множество тежки и средни телесни повреди, от допуснато ПТП от С* Р* С*, управлявал л.а. „Опел“ модел „ Астра“, с рег № СС1617АМ, за който има валидна застраховка „Гражданска отговорност” със „ЗД „БУЛ ИНС“ АД, както и сумата от 3 843,00 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, вследствие на причинените му тежки телесни повреди, ведно със законната лихва върху главниците от датата на предявяване на исковата молба 07.06.2017г. до окончателното изплащане на сумите.

След като разгледа книжата по делото и извърши проверка за редовността на въззивната жалба и постъпилия по същата писмен отговор, съдът установи следното:

Въззивната жалба на В.И.В. от с. Добротица е депозирана в срок чрез надлежно упълномощен адвокат-пълномощник. В жалбата, освен оплаквания за неправилност на решението, в частта, с която се отхвърля иска за размера над 80 000 лв. представляващи обезщетение за неимуществени вреди до претендираните 120 000 лв., се съдържат и оплаквания за прекомерност на присъдените разноски.

Вземането за разноски има самостоятелен характер и законодателят е уредил специален процесуален ред за защита срещу решението в частта за разноските – чл. 248 ГПК, който не се припокрива с реда за защита срещу решението по съществото на спора. В случая, освен неправилно произнасяне по предявените искове, страната намира, че е налице неправилно произнасяне по отговорността за разноски, поради което е поискала изменение на решението в частта за разноските по реда на чл. 248 ГПК. Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното решение. Определението на съда по молбата по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда на чл. 248, ал.3 ГПК - по реда за обжалване на решението.

На посоченото основание производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на СОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните във въззивната жалба оплаквания срещу постановеното решение  в частта за разноските.

         Водим от горното, съдът

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.т.д. № 157/18 г. по описа на АС - Варна.

ВРЪЩА  делото на СОС за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

                                                                              2.