О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 240

 

                                             гр.Варна, 03.05.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на трети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:        

                                                   

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

                                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев в.ч.т.д. №158 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба от П.С.И. *** против определение №483/16.02.2017 г., постановено по т.д.№ 589/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството по търг.дело № 589/2016 г. по описа на ВОС до възобновяване на производството по несъстоятелност по т.д. №696/15 г. на ВОС и избора на нов синдик, на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.

В жалбата се твърди, че определението е незаконосъобразно и постановено в противоречие с процесуалните правила. Твърди, че не са налице предпоставките по чл.229, т.4 от ГПК, тъй синдикът не е задължителен и необходим другар в производството по иска с правно основание чл.694, ал.1 от ТЗ, за разлика от хипотезата на чл.649, ал.3 от ТЗ.

Моли съдът да отмени обжалваното определение и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „ГАМОР“ ООД - в несъстоятелност е депозирала писмен отговор, в който излага становище за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е допустима, депозирана срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Производството по търг.дело № 589/2016 г. по описа на ВОС е образувано по иск с правно основание чл.694, ал.3 във вр. с ал.1 ТЗ, предявен от П.С.И. *** срещу ГАМОР ООД - в несъстоятелност и УЛЪЙБКА ЕООД, за установяване несъществуването на прието в производството по несъстоятелност вземане на кредитора УЛЪЙБКА ЕООД, ЕИК *, в размер на 135970.45 лв, дължимо на основание договор за продажба на вземане от 10.03.15 г., по силата на който е прехвърлено на УЛЪЙБКА ЕООД вземането на МЦРМ-РАДОСТ ООД към ГАМОР ООД, обективирано в споразумение от 05.02.15 г.

За да постанови обжалваното определение, съдът е констатирал, че с  решение №71/24.01.17 г. по т.д.№696/15 г. на ВОС е спряно производството по несъстоятелност на ГАМОР ООД, на осн. чл.632, ал.5 ТЗ и е постановено освобождаването на назначения постоянен синдик Б.Балачев, считано от 27.01.2017 г., което препятства конституирането на синдика по реда на чл.694, ал.4 ТЗ като страна в производство по иска с правно основание чл.694 от ТЗ.

 Изложените мотиови в обжалваното определение са правилни, тъй като действително след образуване на първоинстанционното производство, със ЗИД на ТЗ (ДВ, бр.105/30.12.2016 г.) е създадена нова ал.4 на чл.694, в която се предвижда задължително участие на синдика в производството по установителните искове по чл.694 от ТЗ, предявени както от длъжника, така и от кредиторите с приети и неприети вземания.

По смисъла на новата разпоредба, синдикът е длъжен да участва в производствата по чл.694, ал.1 – 3 от ТЗ, като участието му е въпрос на законосъобразно конституиране на страните в процеса. Участието на синдика е на самостоятелно основание, в качеството му на лице овластено да осъществява публични функции в производството по несъстоятелност, а не като представител на длъжника.

В ЗИД ТЗ, не се съдържат преходни и заключителни разпоредби, които да регламентират действието на изменителния закон по отношение на заварените висящи производства по искове с правно основание чл.694 от ТЗ, което налага заварените случаи да бъдат разрешавани според общите правила относно действието на правните норми.

Доколкото нормата на чл.694, ал.4 от ТЗ е процесуална, същата следва да се прилага и по висящите дела, което обосновава извода, че синдикът следва да се конституира и по заварените производства, каквото е това по т.д.№ 589/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд.

Със спиране на производството по несъстоятелността и прекратяване правомощията на синдика на ГАМОР ООД, преди неговото конституиране по  търг.дело № 589/2016 г. по описа на ВОС е възникнала временна пречка по движение на делото, отпадането на която е възобновяване производството по несъстоятелност и назначаване на синдик.

Такава пречка е съществувала към момента на постановяване на обжалвания съдебен акт, но е отпаднала след образуване на производството по настоящото дело, тъй като с решение N 238/30.03.2017 г., производството по несъстоятелност по т.д. №696/15 г. на ВОС е било възобновено и за временен синдик е бил назначен Бранимир Балачев, с дата на встъпване – 03.04.2017 г. Решението в частта за възобновяването и назначаването на Бр.Балачев за синдик е влязло в сила. Постъпилата жалба от срещу решението от П.С.И. е в частта относно статута на назначения синдик – временен, постоянен или служебен и срещу насрочването на събрание на кредиторите, поради което не е налице пречка, синдикът да бъде конституиран в производството по иска с правно основание чл.694 от ТЗ.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че с влизане в сила на решението за възобновяване на производството по несъстоятелност и назначаването на синдик е отпаднала пречката по движението на делото, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на производството.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №483/16.02.2017 г., постановено по т.д.№ 589/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството по търг.дело № 589/2016 г. по описа на ВОС до възобновяване на производството по несъстоятелност по т.д. №696/15 г. на ВОС и избора на нов синдик.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: