Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

69/гр. Варна, 19.03.2019 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на деветнадесети март през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№159/2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на Н.Б., гражданин на Украйна, в качеството си на заявител по чл.15, ал.1 ЗТР срещу решение №95/25.01.2019 год., постановено по т.д.№1982/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ № 20181207135841/10.12.18 г. на длъжностно лице при Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. №20181207135841 за вписване на промени по партидата на "АНАтекс" ООД, ЕИК 204670936, със седалище гр.Варна, р-н Одесос, бул.Владислав Варненчик №112, ет.2, ап.офис 6 - прекратяване участието на Н.Б. като съдружник.                                В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е незаконосъобразен, тъй като съдът не е съобразил обстоятелството, че не са дадени предварителни указания за спазване изискванията, с които се обвързва вписването на промени в състава на съдружниците, в хипотезата на чл.125, ал.2 от ТЗ. Излага, че след изтичане на предвидения от закона тримесече срок, общото събрание на съдружниците е взело решение относно съдбата на освободените дялове, които са били поети от един от оставащите съдружници.       Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.                      Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:                                                                                                             Предмет на обжалване пред Варненския окръжен съд е отказ № 20181207135841/10.12.18 г. на длъжностно лице при Агенция по вписванията, постановен по заявление Н.Б. в качеството й на управител на "АНАтекс" ООД, ЕИК 204670936, по заявление вх.№ 20181207135841/07.12.18 г. вписване на следните обстоятелства – заличаване на съдружник и заличаване на управител по партидата на "АНАтекс" ООД, ЕИК 204670936.                               Отказът е мотивиран с това, че липсват доказателства за последиците от прекратеното дялово участие в частта, отнасяща се до освободените дялове от съдружника Н.Б.. За да потвърди обжалвания отказ, окръжният съд изцяло е възприел изводите на длъжностното лице по регистрацията.                  Доколкото регистърното производство цели противопоставяне на вписаните обстоятелства на трети лица, вкл. на дружествените кредитори, то с с оглед последиците от напускане на съдружника (намаляване на чистото имущество поради възникването на вземането за  изплащане на дела), е необходимо самото дружество да предприеме допълнителни действия, насочени към защита на дружествения капитал (намаляване на уставния капитал или внасяне на нови вноски срещу записване на освободените от напуснали съдружник дялове и др.).                                                                    Действително към заявлението не са представени доказателства за съдбата на дружествения дял на напусналия съдружник, което е от компетентността на общото събрание на съдружниците, нито препис от дружествения договор/учредителен акт, съдържащ съответните измения в състава на съдружниците и разпределението на капитала. Законодателят не е предвидил срок, в който да се извърши вписването на последиците от  доброволното прекратяване на членственото правоотношение, поради което длъжностното лице по регистрацията е следвало да даде предварителни указания за спазване на изискванията, с които обвързва вписването по партидата на ООД на настъпилите промени в членския състав на съдружниците в хипотезата на чл.125, ал.2 от ТЗ. В конкретния случай такива предварителни указания не са дадени, с което е нарушен реда, установен с разпоредбите на чл.22 и чл.19 от ЗТР.                                                                                                                     При липса на указания, съдът също може да даде такива, респективно да прецени всички представени от жалбоподателя доказателства, в производството по обжалване.                                                                                              Видно представените с жалбата покани за свикване на общо събрание, протокол от общо събрание на съдружниците в "АНАтекс" ООД от 10.09.2019 г. и актуален дружествен договор, в който са отразени взетите на това събрание решения, освободените от жалбоподателката девет дружествени дяла, на стойност девет лева, са поети от судружника Алла Липенко. От представената операционна бележка, партиден N 3/31.01.2019 г. се установява, че номинална стойност на поетите дружествени дялове е платена по сметка на дружеството в „Банка ДСК“ ЕАД.                                                                                                                       Тези доказателства са достатъчни да се приеме, че изискванията на закона са изпълнени изцяло, поради което съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Варненския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията, и да даде задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства по партидата на "АНАтекс" ООД, касаещи заличаването на Н.Б., гражданин на Украйна като съдружникел.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №95/25.01.2019 год., постановено по т.д.№1982/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ № 20181207135841/10.12.18 г. на длъжностно лице при Агенцията по вписванията, постановен по заявление вх. №20181207135841 за вписване на промени по партидата на "АНАтекс" ООД, ЕИК 204670936, със седалище гр.Варна, р-н Одесос, бул.Владислав Варненчик №112, ет.2, ап.офис 6 - прекратяване участието на Н.Б. като съдружник и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ № 20181207135841/10.12.18 г. на длъжностно лице при Агенцията по вписванията.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише промени в обстоятелства по партидата на "АНАтекс" ООД, ЕИК 204670936, със седалище гр.Варна, р-н Одесос, бул.Владислав Варненчик №112, ет.2, ап.офис 6 по заявление вх. №20181207135841 - прекратяване участието на Н.Б. като съдружник.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: