О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 209

 

                                         гр.Варна, 23.03.2018 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и трети март през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:Г. ЙОВЧЕВ

                                                                                   НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев в.ч.т.д. №161 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.2 ГПК вр. чл. 286, ал.2 ГПК и е образувано по частна жалба от МОССТРОЙ-ВАРНААДв несъстоятелност, ЕИК 103850624, със седалище гр.Варна срещу определение №4015/14.12.2017 г. по в.ч.т.д.1612/2017 г. по описа на ОС - Варна, с което е оставено без разглеждане подаденото от жалбоподателя възражение от 14.09.17 г. срещу издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК № 4317/29.07.2016г., по ч.гр.дело №8911/2016г. на  ВРС, ХХХIХ състав, като е прекратено  производството по делото.

Твърди се, че датата на вписване на предявено от кредитор вземане в книгата по чл.634в от ТЗ, не презюмира знание на длъжника относно вида и размера на вземането, поради което моли съда да отмени определението и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна К.К. е подал отговор, с който оспорва жалбата и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което са допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна  по следните съображения:

ВОС е бил сезиран с възражение по чл.423 от ГПК, подадено от  „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД – в несъстоятелност срещу заповед за изпълнение на парично задължение №4317/29.07.2016 г., по ч.гр.дело №8911/2016г. на  ВРС, ХХХIХ състав, издадена по чл.417 от ГПК. Възражението е подадено на 14.09.2017 г., като длъжникът излага, че е узнал за издадената срещу него заповед на 14.08.2017 г., когато в Търговския регистър е бил обявен списъка на приетите от синдика на „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД – в несъстоятелност, вземания на кредиторите.  Твърди, че заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно, тъй като е изпратена на лице, което не е разполагало с надлежна представителна власт. Едновременно с възражението е подадена и частна жалба срещу разпореждането, с което е уважена молбата за незабавно изпълнение.

За да прекрати производството по делото, въззивният съд е приел, че  кредиторът К.К. е предявил вземането си, произтичащо от заповед за изпълнение на парично задължение №4317/29.07.2016 г., по ч.гр.дело №8911/2016г. на  ВРС на 21.07.17 г., което действие е било  вписано в книгата по чл.634в ТЗ и тъй като същата е публична, и е на разположение на кредиторите и длъжника, то от момента на предявяването, вземането е станало известно на третите лица, включително и на длъжника. С оглед датата на предявяване, приета от въззивния съд и за дата на узнаване за издадената заповед за изпълнение и изпълнителен лист, съдът е приел, че възражението е подадено след изтичане на преклузивния едномесечен срок и е прекратил производството по делото.

Съгласно чл. 423, ал. 1 ГПК в едномесечен срок от “узнаване" на заповедта за изпълнение длъжникът, който е бил лишен от възможността да оспори вземането, може да подаде възражение до въззивния съд в случай, че заповедта за изпълнение "не му е била връчена надлежно /хипотезата на която се позовава жалбоподателя/.    

Действително, съобразно разпоредбата на чл.634в от ТЗ, действията на длъжника, кредиторите, комитета на кредиторите, събранието на кредиторите, синдика, както и актовете на съда по несъстоятелността, се вписват в отделна книга, която е публична и е на разположение в канцеларията на съда по несъстоятелността.

С вписването в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ, кредиторите и длъжника обаче, по силата на чл.619, ал.3 от ТЗ, се считат за уведомени само за актовете на съда, за които не се изисква обявяване в търговския регистър или съобщаване по реда на Гражданския процесуален кодекс и които не подлежат на обжалване.

По отношение на всички останали вписани действия на посочените в чл.634в лица, за да се приеме, че същите са станали известни на длъжника или кредиторите, следва да са налице доказателства, че същите са узнали за тях, чрез проверка в книгата или нейния електронен вариант – обстоятелство, което намира съответното писмено или електронно отражение.

След като по делото не са налице доказателства, че преди обявяване на списъка на приетите от синдика вземания, между които и това на кредитора  К.К., произтичащо от заповед за изпълнение на парично задължение №4317/29.07.2016 г., по ч.гр.дело №8911/2016г. на  ВРС, представител на „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД – в несъстоятелност е извършил справка в книгата по чл.634в от ТЗ, то не са налице основания да се приеме, че длъжникът е узнал за заповедта за изпълнение преди 14.08.2017 г.                       Безспорно, за длъжикът е налице интерес от защита срещу уздадената заповед за изпълнение, тъй като при липса на подадено възражение по реда на чл.414 от ГПК, вземането на кредитора ще се третира  като неоспоримо от длъжника. Пропуснатата специална защита в заповедното производство би заздравила актовете по него - заповедта за изпълнение и изпълнителния лист, отричайки възможността за оспорването им в исковото производство, включително по реда на чл.690 и чл.694 от ТЗ.                                                                               С оглед на изложеното, съдът приема, че възражението по чл.423 от ГПК, подадено от  „МОССТРОЙ-ВАРНА“ АД – в несъстоятелност срещу заповед за изпълнение на парично задължение №4317/29.07.2016 г., по ч.гр.дело №8911/2016г. на  ВРС, ХХХIХ състав, издадена по чл.417 от ГПК е допустимо, поради което обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Така мотивиран, съставът на ВАпС

           

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №4015/14.12.2017 г. по в.ч.т.д.1612/2017 г. по описа на ОС - Варна, с което е оставено без разглеждане подаденото от МОССТРОЙ-ВАРНААДв несъстоятелност, ЕИК 103850624, със седалище гр.Варна  възражение от 14.09.2017 г. срещу издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК № 4317/29.07.2016г., по ч.гр.дело №8911/2016г. на  ВРС, ХХХIХ състав, като е прекратено  производството по делото и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: