Р Е Ш Е Н И Е № 254

 

Гр.Варна, 13.09.2013 г.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на 13.09.2013 година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия П.ХОРОЗОВА т.д. № 162 по описа за 2013 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

         Производството е по реда на чл.247 ГПК.

         Във връзка с подадени по делото молби съдът констатира служебно, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 172/21.06.2013 г., а именно при изписване размера на дължимата от „ММ-МАРИН ЙОРДАНОВ-АНГЕЛИНКА ИВАНОВА” ЕТ държавна такса. В мотивите е посочен правилният размер на същата – 1 576.12 лв., но при изписването й в последствие е допусната техническа грешка чрез неволно добавяне на цифрата „0” /1 5076.12 лв./. В резултат на това е бил издаден служебно изпълнителен лист за сумата 15 076.12 лв., при реално дължима такава от 1 576.12 лв. Налице е несъответствие между формираната от съда воля и изразената в диспозитива на решението, поради което грешката следва да бъде поправена по съответния ред.

Мотивиран от горното, и на основание чл.247 ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 172/21.06.2013 г., постановено по в.т.д.№ 162/2013 г. по описа на ВАпС, както следва:

На л. последен, ред 11-12, дължимата държавна такса по насрещната искова молба ДА СЕ ЧЕТЕ „1 576.12 лв.”, вместо погрешно изписаната „1 5076.12 лв.”.

Решението в тази част има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.