О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  248/11.04.2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  единадесети април                                               година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 162 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Ариел Фиш „ ООД с ЕИК 201046700, със седалище и адрес на  управление гр.Варна, ж.к. Вл.Варненчик, бл.29, вх.1, ет.5, ап.12, представлявано от управителя Стоян Колев Савов против определение № 4013/14.12.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1528/17г., с което е оставена без разглеждане частната жалба вх. №44924/08.08.2017г. по описа на ВРС на дружеството срещу определение № 5481/26.05.2017г. на Варненски районен съд, 17 състав, по ч.гр.д. №5502/2016г., с което е отменено допуснатото в негова полза обезпечение на бъдещи искове срещу длъжника „Селект Трейд” ЕООД, ЕИК 202308689, със седалище гр. София и е обезсилена издадената му обезпечителна заповед и производството по в.ч.т.д. №1528/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение е прекратено. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се до това, че срокът за обжалване на определението започва да тече едва след коригирането му и привеждането на мотивите и диспозитива му в съответствие, а не след първоначалното му постановяване, моли съда да отмени обжалвания съдебен акт и да върне делото на друг състав на ВОС за произнасяне по подадената от него жалба. Моли и да му бъдат възстановени направените съдебни разноски по обжалването на определение № 4013/14.12.17г. на ВОС.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на  доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          С определение № 5530/18.05.2016г. на Варненския районен съд, ХVІІ с-в е уважена молбата на „Ариел Фиш“ ООД, гр.Варна  за допускане на обезпечение на бъдещи искове срещу „Селект Трейд“ ЕООД, гр.София. С определение № 5481/26.05.2017г. по същото дело допуснатото обезпечение е отменено служебно на осн.чл.390 ал.3 ГПК. Определението е връчено на страната на 14.06.2017г. В същото съдът е посочил като страни по възникналото процесуално правоотношение различни  от тези по допуснатото обезпечение.

          С молба от 19.06.2017г. „Ариел Фиш“ ООД е помолил съда да отстрани несъответствието между страните, посочени в мотивите и диспозитива на отменителното определение. Молбата е уважена, като с определение № 6281/20.06.2017г. е поправена допусната очевидна фактическа грешка в мотивите на определение № 5481/26.05.2017г., като страните по обезпечения иск са правилно отразени. Определението е връчено на „Ариел Фиш“ ООД на 01.08.2017г. – л.108. На 08.08.2017г. е подадена частна жалба срещу определение № 6281/20.06.2017г. С определение № 3608/10.11.2017г. по в.ч.т.д. № 1528/2017г.  въззивният състав е оставил без движение частната жалба с указания за отстраняване на нередовности. С молба от 08.12.2017г. „Ариел Фиш“ ООД е уточнило, че обжалва определение № 5481/26.05.2017г. на ВРС, с което е отменено допуснатото в полза на дружеството обезпечение на бъдещи искове срещу  длъжника „Селект Трейд“ ЕООД.

          С оглед на така направеното уточнение с обжалваното определение окръжният съд е приел, че след като препис от определение № 5481/26.05.2017г. е връчен на молителя на 14.06.2017г. и едноседмичният срок за неговото обжалване е изтекъл на 21.06.2017г., присъствен ден, а частната жалба е подадена с пощенско клеймо от 04.08.2017г., то тя се явява просрочена и като такава е процесуално недопустима.

          При установена идентична фактическа обстановка по делото настоящият състав споделя и правния извод на окръжния съд досежно констатираната процесуална недопустимост на частната жалба. Твърденията, посочени в молбата за поправка на явна фактическа грешка на обжалваното определение, касаят неговата мотивировъчна част и не продължават срока за обжалването му. Разглеждайки подобна хипотеза в свое определение №168/06.03.2013г., постановено  по дело № 677/2012 на ВКС, ГК, III г.о. в производство по  реда на чл.274, ал.3, т.1 и чл.247 ГПК касационната инстанция е приела, че поправеното определение важи с поправеното съдържание от деня когато е било постановено, а не от деня на поправката. Същото разрешение е дадено и в т.4 на

Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001 г.
по гр.д. № 1/2001 г. ОСГК с  докладчик председател на Върховния касационен съд Благовест Пунев досежно поправената искова молба – тя се
смята за редовна от деня на нейното постъпване, т.е. с обратно действие нейният порок се счита за саниран.

          По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде споделено.

          Водим от горното, съдът

 

О   П   Р   Е   Д    Е   Л   И    :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Ариел Фиш „ ООД с ЕИК 201046700, със седалище и адрес на  управление гр.Варна, ж.к. Вл.Варненчик, бл.29, вх.1, ет.5, ап.12, представлявано от управителя Стоян Колев Савов против определение № 4013/14.12.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1528/17г., с което е оставена без разглеждане частната жалба вх. №44924/08.08.2017г. по описа на ВРС на дружеството срещу определение № 5481/26.05.2017г. на Варненски районен съд, 17 състав, по ч.гр.д. №5502/2016г., с което е отменено допуснатото в негова полза обезпечение на бъдещи искове срещу длъжника „Селект Трейд” ЕООД, ЕИК 202308689, със седалище гр. София и е обезсилена издадената му обезпечителна заповед и производството по в.ч.т.д. №1528/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, търговско отделение е прекратено.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :