ОПРЕДЕЛЕНИЕ 177

 

гр. Варна, 19.03.2019 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. т. дело № 162/2019 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба, депозирана от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, чрез адв. С.Р. против решение № 4 от 03.01.2019 г., постановено по т. д. № 646/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, в частта, с която дружеството е осъдено да заплати на М.Х.П. сумата над 10 000 лева до присъдените 20 000 лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, следствие на виновно причинено ПТП от Ф*И* Н*на 14.11.2016 г., дължимо по договор за застраховка „Гражданска отговорност“, на основание чл. 432, ал. 1 от КЗ, вр. с чл. 497 от КЗ, вр. с чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

В законоустановения срок по същата не е депозиран писмен отговор от насрещната страна.

Настоящият съдебен състав съобрази, че е депозирана молба за оттегляне на въззивната жалба в цялост, от страна на застрахователното дружество чрез пълномощник с изрично, валидно учредена представителна власт за това /пълномощно – л. 50 от т. д. № 646/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд/. Предвид горното, депозираната въззивна жалба следва да бъде върната на жалбоподателя, а производството по делото – прекратено.

С оглед на горното, доколкото са налице основанията, субсумирани в разпоредбата на чл. 264 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА въззивна жалба вх. № 3141 от 31.01.2019 г., депозирана от „Застрахователна компания Лев Инс“ АД, ЕИК: 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“, № 51 Д, поради оттегляне на същата, на основание чл. 264 от ГПК.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 162/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.                2.