РЕШЕНИЕ

   №79

               гр.Варна, 28.03.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в закрито заседание на 27.03.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело №164 по описа за  2019  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Елея Инс“ ЕООД – с.Гарван, общ.Ситово, обл.Силистра е обжалвало чрез управителя си решение №17/05.03.2019 г. на Окръжен съд Силистра по т.д.№22/2019 г., с което е потвърден постановен отказ за вписване на промени № 20190125154740/29.01.2019 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията, с молба да бъде отменено като неправилно, както и потвърдения с него отказ, като бъде указано на Агенция по вписванията да впише заявените промени.  

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Иска се вписване на нови съдружници – У Д М, придобил 50 дяла от основния капитал на дружеството и А А Х, придобил 50 дяла от същия и на нов управител - У Д М и на извършените в този смисъл промени в учредителния акт на „Елея Инс“ ЕООД.

Доколкото прехвърлителят на дяловете – М П П е прехвърлила на 04.12.2018 г. - преди процесното прехвърляне на по 50 дяла на посочените двама нови съдружници - У Д М и А А Х,  други 40 дяла на У Д М и други 40 дяла на П С А, като няма доказателства тези дялове да са й били в последствие обратно прехвърлени, не е доказано, че тя притежава към датата на новите прехвърлителните сделки – 11.01.2019 г. общо 100 дяла, които може да прехвърли на новите съдружници. Представеното съглашение от 25.01.2019 г. за прекратяване на договор за продажба от 04.12.2018 г. поради унищожаване на правната връзка между страните и за отпадане с обратна сила на правните й последици няма характер и правна сила на сделка за обратно прехвърляне на дяловете на М П П. Не е възможно  действието на сделката по прехвърляне на дялове да отпадне и да бъде заличено само въз основа на изявления на страните за това.  Нужно е сделката да бъде обратно извършена, а не само да се декларира настъпването на такъв ефект. Отделно от това, такава сделка следва да се изповяда отново в предвидената в чл.129, ал.2 - ТЗ форма – с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Следва да се заявят за вписване отново всички невписани прехвърляния на дялове, предхождащи последното прехвърляне, което може да се впише едва след вписване на всички  предходни такива в съответната последователност.

Решението, с което е потвърден отказът за вписване е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.25, ал.4 - ЗТРРЮЛНЦ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №17/05.03.2019 г. на Окръжен съд Силистра по т.д.№22/2019 г., с което е потвърден постановен отказ за вписване на промени №20190125154740/29.01.2019 г. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.