ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   224                                   24.03.2015 год.                                          Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  24-и март                                           Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                         ЧЛЕНОВЕ:            Р* С*       

                                                                  К* Г*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. ч. търговско    дело № 165 по описа за 2015 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „У* Б*”АД гр.София,  чрез процесуален представител,  против определение № 4903/17.12.2014год. постановено  по т.д. по несъстоятелност № 1806/2014год. по описа на ВОС, с което е допусната предварителна обезпечителна мярка по реда на чл.629а ал.1 т.3 ТЗ, „Спиране на производството по изп.д. № 20148080401595 по описа на ЧСИ Захари Димитров рег. 808 КЧСИ с р-н на действие ОС-Варна, по което банката жалбоподател е взискател. Иска  се определението да бъде отменено като неправилно поради необоснованост, по изложени съображения.

 Насрещната по жалбата страна –„П*”ЕООД гр.Разград-присъединен кредитор в производството по несъстоятелност, чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на частната жалба.

По жалбата съдът съобрази следното:

Относно оплакването за неправилност:

Видното от материалите по т.д. по несъстоятелност №1806/14год. на ВОС, същото е образувано по предявен иск на кредитора „У* Б*”АД за обявяване в несъстоятелност ответника „Ж* ВЕ”ЕООД. С молба вх.№ 32614/18.11.2014год.  Присъединеният кредитор „П*”ЕООД е поискал да бъдат допуснати предварителни обезпечителни мерки, между които и спиране на заведеното  срещу длъжника изпълнително дело № 20148080401595 по описа на ЧСИ З* Д* рег. 808 КЧСИ. С писмено възражение на процесуален представител, „У* Б*” АД са изразили становище за неоснователност на молбата за допускане на временни обезпечителни мерки.

С обжалваното определение съдът е допуснал предварителна обезпечителна мярка по реда на чл.629а ал.1 т.3 ТЗ, представляваща спиране на  изп.д. № 20148080401595 по описа на ЧСИ З* Д*.

Спряното изпълнително дело е образувано по молба на „У* Б*”АД на основание издаден срещу „Ж*- ВЕ”ЕООД и срещу още трима длъжници изп.лист по ч.гр.д. № 10023/2014год. на ВРС, по реда на чл.417 ГПК. Вземанията по изпълнителния лист са в общ размер на 599 351,48лв.-главница 440 000лв., лихви и разноски.  Основанието  за издаване на изп. лист е извлечение от счетоводни книги по договор за банков револвиращ кредит № 228/05205/020020 от 18.06.2008год., обезпечен с договорна ипотека в полза на банката, сключена по нот.акт № 97 т.2, рег.№ 3853, д.257 от 2008год. на Н-с № 529 РНК. Видно от Покана за доброволно изпълнение  /стр.170/,  по спряното изпълнително дело № 20148080401595 по описа на ЧСИ З* Д*, същия е насочил принудителното изпълнение върху имота, предмет на договора за ипотека.

Следователно, спряното изп.д. № 20148080401595 по описа на ЧСИ З* Д*, има за предмет принудително изпълнение единствено върху имота, върху който е учредена ипотеката, обезпечаваща вземането на кредитора по договора за заем.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че наложената мярка по предварителното обезпечение се явява неподходяща. Това е така, тъй като с оглед на разпоредбата на чл.722 ал.1 т.1 ТЗ, „У* Б*”АД е привилегирован кредитор с първо по ред вземане. Освен това, банката е единствен привилигерован кредитор и се ползва с предпочително удовлетворяване от цената на имота. Предвид изложеното и в производството по несъстоятелност „У* Б*” АД  като първи по ред кредитор има право да получи удовлетворение от цената на имота, преди другите кредитори. Или, правата на „У* Б*”АД и в индивидуалното принудително изпълнение и в производството по несъстоятелност са едни и същи.

В допълнение следва да се отбележи, че целта на предварителната обезпечителна мярка по чл.629а ал.1 ТЗ е да се  запази имуществото на длъжника, което да служи за общо обезпечение на всички кредитори. По изложените по-горе съображения, а именно, че само банката е привилигерован кредитор и тя не се конкурира с друг кредитор по отношение на ипотекирания имот, същият не може да служи за обезпечение на вземанията на другите  кредитори в производството по несъстоятелност.

Следователно, в конкретния случай не е налице предпоставката за допускане на  наложената предварителна  обезпечителна мярка по чл.629а ал.1, т.3 от ТЗ, тъй като чрез нея се постигат заложените цели в чл.629а ал.1 ТЗ.

Определението се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

По изложените съображения, съдът

                                                         

               

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 4903 от 17.12.2014 г. постановено  по т. д. по несъстоятелност № 1806/2014 г., по  описа на ВОС, с което на основание чл.629а ал.1 т.3 ТЗ е допусната предварителна обезпечителна мярка –СПИРАНЕ на изпълнението по изп.д. № 20148080401595 по описа на ЧСИ З* Д* рег. № 808 КЧСИ с р-н на действие ОС-Варна, образувано по молба на „У* Б*” АД, за принудително  изпълнение върху ипотекиран в полза на Банката имот.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                            2