ОПРЕДЕЛЕНИЕ

295                                                 26.04.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  26-и април                                                                      Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 165 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба подадена от Н.М. и Д.О.М., граждани на Ирландия, и двамата чрез адв. Н., срещу определение № 3578/09.11.2017г., постановено по т.д.№ 569/2017год. по описа на ОС – Варна с което е прекратено производството по делото и частна жалба подадена от БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД гр. Варна, чрез адв. П., срещу определение № 4034/15.12.2017г., постановено по т.д.№ 569/2017год. по описа на ОС – Варна в производство по реда на чл.248 ГПК.

В частната жалба на Н.М. и Д.О.М. се твърди неправилност на обжалваното определение, поради противоречие с материалния и процесуалния закон и еобоснованост, по изложени съображения. С жалбата се иска определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба на БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД гр. Варна е срещу определение № 4034/15.12.2017г., постановено по т.д.№ 569/2017год. по описа на ОС – Варна, с което съдът е оставил без уважение молбата на жалбоподателя за допълване на определението за прекратяване на производството, с присъждане на сторените разноски. Изразява становище за неправилност на обжалваното определение, като незаконосъобразни и необлосновано и като противореечащо на съдебната практика.

С писмен отговор съответната насрещна страна изразява становище за неоснователност на подадената частна жалба.

Частните жалби са подадени в срок, от лица с правен интерес от обжалването и са допустими. При разглеждането им по същество, съдът съобрази следното:

По частната жалба на Н.М. и Д.О.М.:

От представените материали по делото, се установява, следното:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба с вх.№13990 от 16.05.2017г. от Н.М. и Д.О.М.  срещу БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД гр. Варна с която в условията на обективно кумулативно съединяване са предявени искове с правно основание 124 ал.1 ГПК и чл.29 от ЗТР.

С иска по чл.124 ГПК се иска прогласяване нищожнотстта на всички решения, взети на ОСС проведено на 06.12.2013год., тъй като същите никога не са били вземани и са несъществуващи, а в условие на евентуалност-поради това, че са взети извън пределите на компетентност на ОСС съгласно закона и дружествения договор.

С иска по чл.29 ЗТР-Да се приеме за установено, че с вписване от 08.07.2016год. извършено от АВп, рег.№ 20160708144614 в Търговския регистър по партидата на дружеството са впписани  несъществуващи обстоятелства-вписване изключването като съдружници на ищците Н.М. и Д.О.М.: Поемане на дружествените им дялове от съдружниците Д* Ф* К* и Н* Й* С*.

Ответникът е навел възражения за недопустимост на исковете, понеже сроковете за защита на членствените права на ищците са изтекли.

С обжалваното определение съдът е приел исковете за недопустими, след като е приел, че ищците в качеството им на трети за ответното дружество лица нямат правен интерес от предявените искове.

            Определението е законосъобразно.

            Предпоставка за допустимост на производството е наличието на правен интерес, за наличието на който съдът  следи служебно.

            Съобразно чл.6 ал.2 ГПК, Предметът на делото и обемът на необходимата защита се определят от страните.

За това и съдът дължи произнасяне по исковете с които е сезиран.

Както се посочи, производството пред ВОС е образувано по искова молба от Н.М. и Д.О.М.  срещу БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД гр. Варна с която в условията на обективно кумулативно съединяване са предявени искове с правно основание 124 ал.1 ГПК и чл.29 от ЗТР.

С установителния иск по чл.124 ГПК се иска прогласяване нищожността на всички решения, взети на ОСС проведено на 06.12.2013год., с твърдения, че  същите  никога не са били вземани и са несъществуващи, а в условие на евентуалност-поради това, че са взети извън пределите на

компетентност на ОСС съгласно закона и дружествения договор.

С иска по чл.29 ЗТР-Да се приеме за установено, че с вписване от 08.07.2016год. извършено от АВп, рег.№ 20160708144614 в Търговския регистър по партидата на дружеството са вписани  несъществуващи обстоятелства-вписване изключването като съдружници на ищците Н.М. и Д.О.М.: Поемане на дружествените им дялове от съдружниците Д* Ф* К* и Н* Й* С*.

От така предявените искове, следва извода, че същите са обективно и кумулативно предявени, като безпорно уважаването на иска по чл.29 ЗТР, чрез който се цели заличаване на вписаните обстоятелства, е поставен в зависимост от уважаване на иска по чл.124 ал.1 ГПК.

Обуславящият  иск по чл.124 ГПК е с предмет прогласяване нищожността на всички решения, взети на ОСС проведено на 06.12.2013год.

Иска по чл.29 ЗТР е с предмет:-Установяване, че с вписване от 08.07.2016год. извършено от АВп, рег.№ 20160708144614 в Търговския регистър по партидата на дружеството са вписани  несъществуващи обстоятелства, а именно-вписване изключването като съдружници на ищците Н.М. и Д.О.М.: Поемане на дружествените им дялове от съдружниците Д* Ф* К* и Н* Й* С*.

С Атакуваното вписване в ТР са вписани решения на ОСС проведено на 30.01.2016год. На проведеното ОСС са взети решения за изключването като съдружници на Н.М. и Д.О.М., поради консаттирано неизпълнение на задълженията им за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството: неизпълнение на решенията на ОСС, невнасяне на допълнителни парични вноски, като не са упражнили и правото си на напускане  по чл.134 ал.2 ТЗ. Настъпилите промени с решението на 30.01.2016год. са били заявени за вписване със заявление № 201606091645501 като постановеният отказ е отменен с Решение № 538/07.07.2016год. по т.д. № 905/2016год. и съдът е постановил вписване на заявените промени.

Промените са били вписани на 11.07.2016год. /вписване рег.№ 20160711141011/, като е извършено заличаване от регистъра на жалбоподателите като съдружници в ответното дружество.

            Следователно, вписването, предмет на иска по чл. 29 ЗТР, се основава на решения на ОСС от 30.01.2016год. Тези решения не са оспорени от ищците с иск по чл.74 ТЗ в рамките на преклузивния срок. Видно от предмета на  иска по чл.124 ал.1 ГПК, с него не се цели установяване на недействителност на взетите решения на 30.01.2016год.

            За това и евентуалното разглеждане и уважаване на иска по чл.124 ал.1 ГПК за установяване на порочност на взетите от ОСС проведено на 06.12.2013год. решения, не би имало за последица по иска по чл.29 ЗТР  установяване, че с извършеното вписване  в търговския регистър,  са вписани несъществуващи обстоятелства. Това е така, понеже, с извършването вписване са вписани промените, взети с решения на ОСС, проведено на 30.01.2016год., които решения не са последица от решението на 06.12.2013год. От материалите по делото се установява /протокол на ОСС, проведено на 30.06.2016год.-л.39/2/, че решенията са взети след разискване на резултати  от решения, приети от ОСС, проведено на 22.12.2014год.  А на проведеното на 22.12.2014год. общо събрание на съдружниците е взето решение да бъде даден допълнителен едномесечен срок на съдружниците М* и М. за изпълнение на взетите решения на предходно ОСС от 06.12.2013год. за внасяне на допълнителни парични вноски от по 130 000евро и др., които същите не са изпълнили. Решенията на ОСС от 22.12.2014год. са били  оспорени от ищците с искове по чл.74 от ТЗ, като с влязля в сила решение по т.д. № 15/2015год. на ВОС,  същите са отхвърлени.

За това и не се установява правен интерес от така предявения иск по чл.124 ал.1 ТЗ, с предмет прогласяване на нищожност на решенията на ОСС, взети на 06.12.2013год. А самостоятелно водене на иск по чл.129 ЗТР, при посочените основания на иска, също се явява без правен интерес, което води до недопустимост на производството, както и законосъобразно е приел окръжния съд. Обжалваното определение е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, като на осн. чл.272 ГПК препраща и към мотивите на ВОС в тази им част.

По частната жалба на ответното дружество „БЛЯК СИЙ ШЕЛС” ООД срещу  Определение  № 4034/15.12.2017год. с което искането на ответника „БЛЯК СИЙ ШЕЛС” ООД, ЕИК 103907541, със седалище гр. Варна, за допълване на основание чл.248 от ГПК на постановеното по настоящото търговско дело №569/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, т.о., определение №3578/09.11.2017г., чрез присъждане на разноски – заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат, заявено с молба вх. №32017/15.11.2017г., подадена чрез пълномощник адвокат М.П. е оставено без уважение.

С молба вх.№ 32017/15.11.2017год. ответника „БЛЯК СИЙ ШЕЛС” ООД, е поискал допълване на основание чл.248 от ГПК на постановеното по търговско дело №569/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, т.о., определение с което е прекратено делото  №3578/09.11.2017г., чрез присъждане на разноски – заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат, заявено с молба вх. №32017/15.11.2017г., подадена чрез пълномощник адвокат М.П.. С молбата са представени доказателства за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1 600лв.

Препис от молбата е връчен на насрещната страна – ищците Н.М. и Д.О.М., които в едноседмичния срок по чл.248, ал.2 от ГПК, чрез писмен отговор на процесуален представител, искането се оспорва като неоснователно като се твърди, че към момента на постановяване на прекратителното определение липсва както нарочно искане от страна ответника за присъждане на разноски, така и представени списък по чл.80 от ГПК и доказателства за направата на такива. С обжалваното определение молбата е оставена без уважение, по съображения, че същото е направено несвоевременно.

Определението е незаконосъобразно.

            В исковия процес за да бъде валидно искането за присъждане на разноски и представяне на доказателства за извършването им, същото  следва да бъде направено до приключване на устните състезания.

Производството е прекратено преди постановяване на определение с което се дава ход на устните състезания. За това направеното искане за присъждане на разноски не е направено след посочения срок, респективно същото е направено своевременно и следва да бъде разгледано по същество.

 На основаание чл.78 ал.4 ГПК, разноски се дължат и при прекратяване на производството. С молбата са представени: Списък на разноските, договор за правна помощ   между ответното дружество и адв. М.П. по който са договорени и изплатени разноски в размер на 1 600лв. За това определението по чл.248 ГПК следва да бъде отменено и постановенэо ново, с което разноските да бъдат присъдени.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

                                               О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3578/09.11.2017г., постановено по т.д.№ 569/2017год. по описа на ОС – Варна с което е прекратено производството по делото.

ОТМЕНЯ определение № 4034 от 15.12.2017 год. с което е оставена без уважение молба вх.№ 32017/15.11.2017год. на ответника „БЛЯК СИЙ ШЕЛС” ООД, за допълване на основание чл.248 от ГПК на постановеното по търговско дело №569/2017г. по описа на Варненски окръжен съд, т.о., определение №3578/09.11.2017г., чрез присъждане на направените разноски и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

Допълва НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.248 ГПК определение №3578/09.11.2017г. постановено по т.д. № 569/2017год. по описа на ВОС, като  ОСЪЖДА Н.М., гражданин на Ирландия, роден на ***г., и Д.О.М., гражданин на Ирландия, роден на ***г., съдебен адрес: ***, офис 3 адвокат Ж.Н.,***, да заплати на БЛЯК СИЙ ШЕЛС” ООД, ЕИК 103907541, със седалище гр. Варна сумата от 1 600лв. разноски за адвокатско възнаграждение пред първоинстанционния съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението, при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.