Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№107

 

Гр.Варна, 30.04.2019г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осемнадесети април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 165 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на Народно читалище „Васил Левски – 2007“ със седалище с.Сноп, община Генерал Тошево, представлявано от председателя на читалището П. М. Г. срещу решение № 21 от 18.02.2019г. по търг.дело № №34/19г. на Добрички ОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20190201130534 от 04.02.2019г., постановен по заявление вх.№ 20190201130534 по партидата на читалището.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Оспорва извода на съда, че секретарят на народното читалище е негов задължителен орган, поради което и няма възможност секретарят на бъде заличен, без вписване на нов такъв.

Твърди че длъжността „секретар“ в читалищата не е задължителна, поради което и ако такава длъжност съществува, може да бъде съкратена от щатното разписание. Твърди че секретарят не фигурира сред нормативно регламентираните задължителни органи на читалището по чл.12 от ЗНЧ – общо събрание, настоятелство и проверителна комисия, и липсата на такъв не е пречка пред регистриране на народното читалище. Сочи, че разпоредбите на чл.16 ал.2 т.5 и чл.17а от ЗНЧ, на които се позовава първоинстнационния съд, регламентират единствено правомощието на читалищното настоятелство да избира секретар, както и ограниченията за заемане на определени длъжности, включително и секретарската, но не налагат задължение за читалището да създава и поддържа съответните длъжности. Съществуването и регламентацията на тези длъжности в ЗНЧ и в Устава на читалището уреждат съответните правни възможности, но това не означава че читалището е обвързано да се възползва от тях. Твърди че длъжността секретар не е нормативно задължителна, поради което и няма пречка да бъде премахната от щатното разписание по решение на компетентния за това орган – читалищното настоятелство, каквото в случая е налице.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на читалището да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

По жалбата съдът намира следното:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А17 с вх.№ 20190201130534 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в представителството и начина на представляване на читалището и заличаване на лицето, заемащо длъжността секретар на читалището. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А17 на Наредбата № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, от легитимирано съгласно чл.15 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ лице.

Представени са със заявлението решения на читалищното настоятелство, обективирани в протоколи № 26 от 04.12.2018г. и № 27 от 06.12.2018г., с които са взети решения съобразно правомощията на органа по чл.16 ал.2 т.3 и т.5 от ЗНЧ за промяна на щатното разписание на читалището и съкращаване на длъжността „секретар на читалището“ и решение за освобождаване на досегашния секретар на читалището Т..

Въззивният съд намира, че са налице предпоставките за вписване на промяна в представителството на народното читалище. Решението на освобождаване на вписания в регистъра секретар, представляващ читалището е взето от компетентен орган. След заличаване на секретаря като представляващ читалището се представлява от председателя.

Настоящият състав на въззивния съд намира, че секретарят на читалището не е задължителен орган на читалището, подлежащ на вписване, а длъжност в щатното разписание на читалището. В случаите, когато такава длъжност съществува ЗНЧ изрично регламентира неговите правомощия, начина на назначаване и ограничения за заемане на длъжността. Физическото лице, заемащо длъжността секретар се вписва  в регистъра само като представляващ читалището. Поради което и в случая е налице промяна в представителството, обстоятелство, което подлежи на вписване.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че обжалваното решението следва да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да бъде указано на АВ – търговски регистър да впише заявените промени в обстоятелства по партидата на Народно читалище „Васил Левски – 2007“.

Водим от горното, съдът

 

 Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 21 от 18.02.2019г. по търг.дело № 34/19г. по описа на Окръжен съд – Добрич, търговско отделение и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯВА отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20190201130534 от 04.02.2019г. по заявление вх.№ 20190201130534 по партидата на Народно читалище „Васил Левски“.

УКАЗВА на длъжностното лице по регистрация при АВ – Търговски регистър да впише по партидата на Народно читалище „Васил Левски“, ЕИК 124702867, промени в обстоятелства по заявление вх.№ 2019021130534.. 

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: