ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    168                  6.03.2015 г.

 

Варненски апелативен съд                       търговско отделение трети състав

В закрито заседание в следния състав:

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:З* З*

             ЧЛЕНОВЕ:Р* С*

                                                                                                   П* Х*

Като разгледа въз.ч.т.д. №167/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд, докладвано от съдия З* за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 274 ал. 2 ГПК вр. с чл. 729 ал.3 от ТЗ.

Образувано е по частна жалба вх. №5097/24.09.2014 г. на длъжника срещу определение № 435/17.09.2014 г. постановено по т.д. 243/2004 по описа на ШОС, в частта с която е одобрена частична сметка за разпределение на осребреното имущество от масата на несъстоятелността на „П*” ООД, изготвена от синдика на 05.08.2014 г.и обявена в ТР на 18.09.2014 г.

Частната жалба, първоначално бланкетна е конкретизирана на 26.02.2015 г. По изложени оплаквания за незаконосъобразност се иска отмяната на частичната сметка за разпределение относно одобрените за НАП публични задължения по възнаграждението на синдика Д* П*, с поредност по чл. 722 ал. 1 т. 3 в размер на сумата 4 813,90 лв. и на синдика Д* И* – 5 695,04 лв. както и вземания за публични задължения на НАП поради погасяването им по давност.

Съдът намира, че частната жалба е подадена в срок, от възразилия в срока по чл. 728 от ТЗ длъжник и е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна: Публичните задължения за дружеството произтичащи от удръжките за ДОО ДОД ЗОДФЛ по възнаграждението на синдиците Д* П*и Д* И*, с поредност по чл. 722 ал. 1 т. 3 в размер на сумата 4 813,90 лв. за първия и 5 695,04 лв за втората са начислени въз основа на разплащателни ведомости за начислявано възнаграждение в качеството им на синдици и поредността им е съобразена с характера на вземането. Дължимите данъци и такси и осигуровки върху възнаграждението на синдика, като част от разноските по несъстоятелността / чл. 723 т. 3 от ТЗ/ имат поредност по чл. 722 ал. 1 т. 3 от ТЗ. Тези вземания имат привилегията на разноски по несъстоятелността, от която се ползват всички лица влизащи в отношения със субект, който е в открито производство по несъстоятелност.

Незаконосъобразно е и оплакването за недължимост на публичните вземания на НАП, поради изтекла абсолютна погасителна давност.  Размерът на тези вземания в представената от синдика към 5.08.2014 г. и одобрена с обжалваното определение от 17.09.2014 г. частична сметка за разпределение е 13 243,82 лв., от които 13 090,40 лв. остатък от задължение за ДДС по ДРА за общо 19 450,40 лв. Задължението е по СД вх. № 922/14.01.2004 и на осн. чл. 171 ал.2 ДОПК се погасява с изтичане на 10 годишен давностен срок считано от 1 януари на годината, следваща годината в която е следвало да се погаси данъчното задължение. Следователно абсолютната давност изтича на 1.01.2015 г. и към момента на одобряване на сметката за разпределение не е била изтекла. Същото се отнася и за сумата от 153,52 лв.  по вземане за ДНИ и ТБО за 2004 г. Видно от декларация по чл. 17 ал. 1 от ЗМДТ от 12.02.2004 г. срокът за плащане е пред 2004 г, поради което абсолютната давност изтича през 2015 г. Така относно сумата от общо 13 243,82 лв., представляваща  данъчни задължения включени с поредност чл. 722 ал. 1 т. 6 от ТЗ включени в одобрената сметка възражението за изтекла погасителна давност е неоснователно. Представените доказателства с допълнението на частната жалба от 26.02.2015 г. са неотносими. Те са доказателства за обстоятелства настъпили след постановяване на сметката.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 435/17.09.2014 г. постановено по т.д. 243/2004 по описа на ШОС, в частта с която е одобрена частична сметка за разпределение на осребреното имущество от масата на несъстоятелността на „П*” ООД, изготвена от синдика на 05.08.2014 г.и обявена в ТР на 18.09.2014 г.

Определението е окончателно по арг. от чл. 613а ал. 3 ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: