О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 198

 

гр.Варна, 13 .04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Н. ДАМЯНОВА в.т.д. № 167 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК. Образувано е по въззивна жалба на ТИТАН БКС ООД гр. Шумен, чрез надлежно упълномощен адв. Р., срещу решение № 13/10.02.2017г., постановено по т.д. № 397/2016год. по описа на ОС – Варна. Въззивната жалба е депозирана в законоустновения срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, и същата отговаря на законовите изисквания.

Администриращият съд е извършил процедурата по размяна на книжата, като в срок насрещната страна Г.С.Г., чрез адв. Н., е депозирала писмен отговор на въззивната жалба. След проверка редовността на същия съдът установи, че писменият отговор е депозиран неподписан, което обуславя нередовността на писмения отговор.

С оглед констатирания пропуск в администрирането на въззивната жалба и по-точно на постъпилия по същата писмен отговор, настоящият състав намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и върнато на ШОС за администриране на постъпилия по въззивната жалба на ТИТАН БКС ООД гр. Шумен писмен отговор от Г.С.Г., чрез адв. Н., след което въззинвата жалба ведно с делото да се изпратят на ВАпС за разглеждането й.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т. д. № 167/2017 г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за предприемане на необходимите действия по администрирането на постъпилия по въззивната жалба на ТИТАН БКС ООД гр. Шумен писмен отговор от Г.С.Г., чрез адв. Н., след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – Варна за разглеждане.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: