О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 360

 

01.06.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 168

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, образувано по въззивна частна жалба на „Юробанк България” АД – гр. София, подадена чрез адв. Х.И. от САК, срещу разпореждане № 269/20.04.2017г., постановено по т. д. № 802/2012г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта с която е уважена молбата на П.А.Ч. ***, за издаване на обратен изпълнителен лист срещу частния жалбоподател, за посочените в разпореждането суми, ведно със законната лихва за забава, считано от 25.02.2015г. до окончателното им изплащане, на основание чл. 422, ал. 3 във вр. чл. 245, ал. 3 ГПК.

С доводи за неправилност на разпореждането се претендира неговата отмяна и отхвърляне изцяло на искането за издаване на обратен изпълнителен лист за сумите, събрани по изпълнително дело № 20128760400649 по описа на ЧСИ Даниела Златев, с рег. № 876 с район на действие ОС - Шумен. Твърди се, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл. 422, ал. 4 ГПК, съгласно която обратен изпълнителен лист не се издава, ако искът по чл. 422, ал. 1 ГПК е отхвърлен поради неизискуемост на вземането.

Насрещната страна П.А.Ч., представлявана по пълномощие от адв. Б.Б. ***, представя своевременно отговор, в който изразява становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Жалбата изхожда от легитимирано лице, подадена е чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването Във връзка с необходимостта от разрешаване на въпроса за спазване на срока за обжалване по чл. 275 ГПК преди произнасяне по същество по жалбата, като такъв по допустимостта на образуваното производство, въззивният съд е разпоредил размяна на книжа между страните, при която са връчени писмени документи и страните са изразили становище по тях.

Като съобрази становищата на страните и извърши преценка на установените факти по делото във връзка с приложимата правна норма на чл. 275 ГПК, въззивният съд намира, че следва да се приеме за спазен срокът за обжалване на разпореждане № 269/20.04.2017г. Издаденият обратен изпълнителен лист не е бил представен на ЧСИ за принудително събиране на сумите, респ. не е бил официално връчван на длъжника. Събраните доказателства, които са връчени съответно на насрещната страна и по тях е изразено становище, не съдържат достатъчно данни, че длъжникът е разполагал с препис от разпореждането или изпълнителния лист и е запознат изцяло със съдържанието им преди сочената от него дата. Следователно жалбата се приема като процесуално допустима и подлежаща на разглеждане по същество.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания, становището на другата страна, и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Разпоредбата на чл. 245, ал. 3 от ГПК предвиждат облекчен ред на защита на длъжника, принудителното изпълнение срещу когото е приключило, спрямо удовлетворения кредитор, по отношение на когото е установено, че е привиден, със силата на пресъдено нещо на влязло в сила решение между страните за отричане на изпълняемото право, което решение е подлежало или по което е било допуснато предварително изпълнение.

Твърденията в подадената от П.А.Ч. молбата по чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК, обосновават правото на лицето да поиска издаване на обратен изпълнителен лист от исковия съд. Правните последици, предвидени в чл. 422, ал. 3 ГПК, който препраща към чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК, са настъпили в конкретния казус, тъй като с влязло в сила решение № 112/27.10.2014г., постановено по т. д. № 802/2012г. по описа на ШОС, са отхвърлени предявените от банката срещу Димитър Георгиев Чобанов и П.А.Ч. специални установителни искове по чл. 422 ГПК, за установява съществуването на парични задължения, произтичащи от договор за потребителски кредит HL34009/12.03.2008г., за които е била издадена заповед за изпълнение по ч. гр. д. № 789/2012г. по описа на РС – гр. Шумен.

Обжалваното разпореждане е от 20.04.2017г., а разпоредбата на чл. 422, ал. 4 ГПК, на която се позовава жалбоподателя, е нова, последващо създадена със ЗИДГПК / ДВ бр. 86 от 27.10.2017г./, без темпорална норма за обратно действие / ex tung/ и е неприложима за процесните отношения.

Жалбоподателят не е направил други възражения и оплаквания за неправилност на разпореждането, в това число не се оспорват размерите на сумите, за които е разпоредено издаване на обратен изпълнителен лист.

 

По изложените съображения съставът на въззивния съд прави извода, че частната жалба следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна, поради което и на основание чл. 278 ГПК,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на „Юробанк България” АД– гр. София, подадена чрез адв. Х.И. от САК, срещу разпореждане № 269/20.04.2017г., постановено по т. д. № 802/2012г. по описа на Шуменски окръжен съд, в частта с която е уважена молбата на П.А.Ч. ***, за издаване на обратен изпълнителен лист срещу частния жалбоподател, за посочените в разпореждането суми, ведно със законната лихва за забава, считано от 25.02.2015г. до окончателното им изплащане, на основание чл. 422, ал. 3 във вр. чл. 245, ал. 3 ГПК.

В останалата част разпореждането не е обжалвано.

 

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховния касационен съд, при наличие на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.