Р Е Ш Е Н И Е

 

20/Варна, 17.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 17/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТРРЮЛНЦ и е образувано по жалба от «СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр.Варна против Решение № 865/14.12.2017 год., постановено по т.д.№ 15-8/2017 год. по описа на ВОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията №20171018122929-2/24.10.2017г. за вписване по партидата на „Варна Класик Хотели – Хотелски комплекс Росица” АД, гр.Варна, ЕИК 103092243 на обстоятелствата заявени със заявление вх.№20171018122929/18.10.2017г., а именно за заличаване на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр.Варна,  като член на съвета на директорите, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ.

Предявената жалба е редовна и е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ВОС е с правно основание чл.25 от ЗТР.

         Образувано е по жалба /уточнена с молба вх.№33873/01.12.2017г./ адв.Н., в качеството й на пълномощник на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр.Варна, представляван от Е. К К и И К К – Ш, срещу отказ на Агенция по вписванията №20171018122929-2/24.10.2017г. за заличаване на жалбоподателя като член на съвета на директорите на „Варна Класик Хотели – Хотелски комплекс Росица” АД, ЕИК 103092243 по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ.

          

Подадено е заявление с вх.№ 20171018122929/18.10.2017г. от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД, чрез адв. Н., за вписване промяна по партидата на „Варна Класик Хотели – Хотелски комплекс Росица” АД, ЕИК 103092243, изразяващи се в заличаването на заявителя като член на СД на дружеството по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ.

На заявителя са били дадени указания № 20171018122929/19.10.2017г. за представяне на доказателства, че уведомлението за напускане член на СД е получено от законния представител на дружеството, които да се представят ведно с декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР.

За да постанови обжалвания отказ длъжностното лице по регистрацията е констатирало, че към заявлението е представено известие за доставяне на уведомление за напускане СД от „Свети Свети Константин и Елена Холдинг” АД адресирано до „Варна Класик Хотели – Хотелски комплекс Росица” АД, което е върнато с отбелязване „преместен”. При това положение не може да се направи извод, че е налице редовно връчено предизвестие на дружеството чрез неговия законен представител. 

Правните изводи на длъжностното лице по регистрация са изцяло възприети от ОС – Варна. Съдът е приел, че съобразно разпоредбата на чл.233, ал.5 от ТЗ член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.Изискването за надлежно уведомяване на дружеството е въведено с цел своевременно свикване и провеждане на ОС за избор на нов член на СД и осуетяване на възможността дружеството да остане без конституиран орган. Ето защо, за да започне да тече шестмесечния срок за заявяване за вписване освобождаването на напусналия член на СД, уведомлението следва да е реално достигнало до дружеството. Предвид изложеното, и доколкото в настоящия случай отправеното уведомление е адресирано до дружеството, на вписания адрес на управление, но е върнато с отбелязване „преместен”, съдът е приел, че същото не е достигнало до адресата, поради което и срокът за заличаване на заявителя като член на СД не е започнал да тече.

Съставът на въззивния съд, след съвкупна преценка на представените по делото писмени доказателства, намира за установено следното:

Уведомлението чл.233, ал.5 от ТЗ е отправено чрез лицензиран пощенски оператор „Български пощи“ АД, чрез лицензирна пощенска услуга – телепоща. Услугата “Телепоща” е услуга за приемане, предаване по факс и доставяне на съобщения по реда на препоръчаните кореспондентски пратки. В настоящия случай, пратката е адресирана по адреса на управление на дружеството – Варна, ул.“Чаталджа“ № 10.

            Представеният към заявление екземпляр от  телесъобщение  удостоверява неговото предаване на оператора с датно клеймо от 10.04.2017.

         На 13.04.2017 год. телесъобщението е върнато с отбелязване, че адресатът е преместен от посочения от подателя адрес гр.Варна, ул.“Чаталджа“ 10. Отбелязването за недоставена телепоща е подписано и подпечатано от представител на пощенския оператор.

При съвкупната преценка на гореизложеното, съдът приема, че известието за недоставена телепоща обективира осъществена променя в адреса на управление на дружеството - адресат. Задължението на търговеца да поддържа актуални общодостъпни  чрез търговския регистър данни за търговската си регистрация, вкл. седалище и адрес на управление, за безпрепятствено осъществяване на търговски контакти и кореспонденция, не е само формално изискване на вписването, а следва да обезпечи третите лица във възможността да осъществяват такива контакти и уведомяват надлежно търговеца за предприемани и засягащи неговата или тяхна правна сфери. Неизпълнението му следва да бъде санкционирано с приложимостта на чл. 50 ГПК и при уведомявания в отношения по връчване съобщения между търговци, при липса на друг, законово уреден и снабден с гаранции за интересите на всяка от страните ред. Да се приеме противното означава да се постави страната, целяща уведомяването, в невъзможност да завърши надлежно необходимия фактически състав, поради виновното - в неизпълнение на изрично вменено й от закона задължение, поведение на другата страна - адресат. Третите лица не могат да носят неблагоприятните последици от създадената от дружеството невъзможност да получава съобщения - тези последици законът възлага върху самото дружество. Ето защо, с оформяне на обратната разписка за недоставена телепоща с отбелязване, че адресът е дружеството е преместен, следва да се приеме, че уведомлението е редовно връчено на 13.04.2017 год., на основание чл. 50, ал.2 ГПК.  Проверката, която длъжностното лице извършва се ограничава до формална преценка на представените документи, а документът формално удостоверява неговото получаване в приложение на законоустановена фикция. /така Решение № Ф-94 от 7.12.2010 г. на САС по рег. д. № 92/2010 г., ТО, 3-ти с-в; Решение, постановено по ч. търг. дело № 2497 по описа за 2016 година на СГС, VI-16 състав/. Съответно, 6-месечният срок по чл. 233, ал.5 ГПК е изтекъл към датата на подаване на заявлението.

С оглед на изложеното, решението на ВОС следва да бъде отменено, респ. претендираната промяна – вписана.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 865/14.12.2017 год., постановено по т.д.№ 15-8/2017 год. по описа на ВОС и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ на длъжностното лице по регистрацията №20171018122929-2/24.10.2017г. за вписване по партидата на „Варна Класик Хотели – Хотелски комплекс Росица” АД, гр.Варна, ЕИК 103092243 на обстоятелствата заявени със заявление вх.№20171018122929/18.10.2017г., а именно за заличаване на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр.Варна,  като член на съвета на директорите, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да извърши исканото вписване – заличаване на „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, гр.Варна,  като член на съвета на директорите, по реда на чл.233, ал.5 от ТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕПИС от съдебното решение да се изпрати на АВ, ТР.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: