О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    279                         24.04. 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  двадесет и трети април                                                   година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян      

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 170 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е  по реда на чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.407 ал.1 ГПК вр.чл.419 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Юробанк България“ АД, ЕИК *, представлявана от М* В* – прокурист и П* Н* Д* – изпълнителен директор против разпореждане № 12763/22.12.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1147/2015г. в частта, с която е оставено без уважение искането й за издаване на изпълнителен лист по решение №234/11.04.2016г. по т.д.№1147/2015г. по описа на ВОС за сумите, както следва: 265 922,34 евро, представляваща неизплатена главница, ведно със законната лихва върху нея, считано от 29.05.2014г. до окончателното изплащане на задължението; 229 775,01 евро - договорни лихви за периода от 10.04.2012г. до 27.05.2014г.; 4302,65 евро - такси за периода от 12.04.2012г. до 27.05.2014г., дължими въз основа на договор за потребителски кредит  №HL31689/14.12.2007г. и допълнителни споразумения към него от 18.12.2007г., 14.05.2010г., 25.11.2010г., 29.12.2010г. и 29.12.2011г. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че съдът не е съобразил, че разпореждането, с което е постановено незабавно изпълнение на Заповед  № 3792/30.05.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 т.2 ГПК – извлечение от счетоводните книги, издадено в полза на банката по ч.гр.д. № 6959/14г. по описа на ВРС, ХХХІХ с-в, е отменено в производство по чл.419 ГПК, моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да постанови издаване на искания изпълнителен лист.

          В законоустановения срок не е постъпил писмен отговор от ответната по частната жалба страна.

          Съдът, след преценка на дзоказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          С определение от м.юни 2015г., постановено по ч.т.д. № 814/15г., Варненският окръжен съд, търговско отделение в производство по чл.419 ГПК е отменил разпореждане, инкорпорирано в заповед № 3792/30.05.2014г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК, допълнено с разпореждане № 9875/08.07.2014г., постановени по ч.гр.д. №6956/14г. по описа на ВРС, ХХХIХ състав, с което е постановено незабавно изпълнение на заповед № 3792/30.05.2014год.  за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417, т.2 ГПК- извлечение от счетоводните книги, издадена в полза на „Юробанк България” АД, ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. Околовръстен път №260, срещу длъжниците И.Х.И., Т.Я.И. и З.И.И. за следните суми: сумата от 265 922,34 евро, представляваща част от неизплатена главница в общ размер на 635116.45евро по Договор за потребителски кредит №HL31689, сключен на 14.12.2007г., както и сключените към него Допълнително споразумение от 14.05.2010г., Допълнително споразумение от 29.12.2010г. и Допълнително споразумение от 29.12.2011г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението в съда – 29.05.2014г. до окончателното й изплащане; сумата от 229 775,01евро, представляваща договорна лихва за периода от 10.04.2012г. до 27.05.2014г.; сумата от 4 302,65 евро, представляваща такса за периода  от 12.04.2012г. до 27.05.2014г., както и разноските по делото, представляващи  заплатена държавна такса в размер на  19 558,30лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 18 238,48 лв., и е разпоредено издаването на изпълнителен лист, като вместо него е оставил без уважение заявление вх. №13820/29.05.2014г. на банката в частта му, с която е поискано допускане по реда на чл.418 от ГПК на незабавно изпълнение на заповед за изпълнение и издаване на изпълнителен лист спрямо същите длъжници и е обезсилил издадения по ч.гр.д. № 6956/14год. по описа на ВРС, ХХХIХ състав, изпълнителен лист в полза на банката.

          С решение № 234/11.04.2016г., постановено по т.д. № 1147/2015г. Варненският окръжен съд се е произнесъл по иска с правно основание чл.422 ГПК, предявен от „Юробанк България“ АД, като е приел за установено, че И.Х.И., Т.Я.И. и З.И.И. *** дължат солидарно на банката сумите, както следва: 265 922,34 евро, представляваща неизплатена главница, ведно със законната лихва върху нея, считано от 29.05.2014г. до окончателното изплащане на задължението; 229 775,01 евро - договорни лихви за периода от 10.04.2012г. до 27.05.2014г.; 4 302,65 евро - такси за периода от 12.04.2012г. до 27.05.2014г., дължими въз основа на договор за потребителски кредит  №HL31689/14.12.2007г. и допълнителни споразумения към него от 18.12.2007г., 14.05.2010г., 25.11.2010г., 29.12.2010г. и 29.12.2011г.,  за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №3792/30.05.2015г. по ч.гр.д. №6956/2014г. на ВРС, ХХХІХ състав, с присъждане на с.д. разноски.

В множество свои определения, съставляващи актуална съдебна практика, касационната инстанция застъпва становището, че разпореждането за незабавно изпълнение и издаването въз основа на заповедта на изпълнителен лист нямат отношение към развитието на самото заповедно производство и не го преграждат, нито разрешават по същество същото или друго производство от значение за заповедното, нито преграждат развитието на такова. Разпореждането за незабавно изпълнение има отношение единствено към изпълнението на признатото със заповедта парично вземане, в случай на уважаване искането за издаването й, не и към установяване съществуването и изискуемостта на вземането - предмет на произнасяне със самата заповед за изпълнение. В този смисъл след като разпореждането на незабавно изпълнение и издаденият въз основа на него изпълнителен лист са отменени преди постановяване на решението по предявения установителен иск с правно основание чл.422 ГПК, настоящият състав намира, че молбата на банката за издаване на изпълнителен лист въз основа на постановеното решение по установителния иск е основателна и следва да бъде уважена, тъй като в посочената по-горе хипотеза решението по чл.422 ГПК няма да постигне сочения от първоинстанционния съд правен резултат, а именно – да стабилизира издадената в полза на банката заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, предвид на отмяната на последния. Компетентен обаче да се произнесе по молбата е заповедният съд, а не съдът разгледал иска по чл.422 ГПК.

По изложените съображения обжалваното разпореждане се потвърждава, макар и по мотиви, различни от изложените в него.

Водим от горното, съдът

 

 

О    П    Р    Е    Д     Е   Л    И     :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 12763/22.12.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1147/2015г. в обжалваната част.

Определението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :