ОПРЕДЕЛЕНИЕ

248

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  11.04.2014 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В* П*

          ЧЛЕНОВЕ: З* З*

                     П* Х*

 

като разгледа докладваното от съдия В.*ч.т.д.№171 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от О*В* срещу определението на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№197/2014 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Вземането на кредитора за равностойността на дължимото изпълнение по договора за продажба на общински имот от 09.07.2007 г., респективно за равностойността на продадения имот, е възникнало с откриване на производството по несъстоятелност на длъжника – „Б** 1” ЕООД – гр.Варна към датата на решението на съда за това – 17.07.2012 г., постановено по т.д. №1286/2012 г. на Окръжен съд Варна. Съгласно разпоредбата на чл.61, ал.2 – ТЗ непаричното задължение се превръща в парично по пазарната му стойност към датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Съгласно чл.685, ал.1 – ТЗ срокът за предявяване на вземането пред съда по несъстоятелността е едномесечен от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Съгласно чл.688, ал.1 - ТЗ допълнително предявяване на вземане може да се извърши не по-късно от два месеца от изтичане на срока по чл.685, ал.1, като след изтичането на този срок вземанията повече не могат да бъдат предявявани. В случая кредиторът О* В* е завел иск за разваляне на договора и връщане на имота, по който е било образувано т.д. №2351/2012 г. на ВОС. Производството по делото е било прекратено с определение №1408/02.04.2013 г. без съдът да е постановил изпращане на исковата молба на съда по несъстоятелност за разглеждането й като молба за предявяване на вземане  предвид разпоредбата на чл.61, ал.2 – ТЗ и с оглед евентуално запазване на срока за предявяване. Кредиторът е бездействал, не е обжалвал това определение и същото е влязло в сила. Предявеното вземане за пазарната стойност на продадения имот – 330 000 лв с молба от 22.05.2013 г. е извън крайния срок по чл.688, ал.1 – ТЗ, поради което е подлежало на връщане още при предявяване на молбата от самия съд по несъстоятелността. Не е налице хипотезата на чл.688, ал.3 – ТЗ, тъй като вземането не е възникнало след датата на откриване на производство по несъстоятелност. Непаричното задължение е съществувало към този момент, като само се е трансформирало в парично по пазарната му стойност към датата на откриване на производството по несъстоятелност на длъжника. След като кредиторът не е могъл да предяви вземането си поради изтичане на крайния срок за това по чл.688, ал.1 – ТЗ, предявеният от него иск по чл.694, ал.1 – ТЗ се явява недопустим и правилно ОС - Варна е прекратил производството по него.

Отделно от изложеното, въззивният съд съобрази и фактите в производството по несъстоятелност на длъжника, а именно че за вземането на кредитора не е била заделена сума в сметката за разпределение, сметката е одобрена от съда по несъстоятелността и е изпълнена от синдика, съдът е свикал с оглед получения отчет на синдика за изчерпване на масата на несъстоятелността и е провел на 18.03.2014 г. заключително събрание на кредиторите по чл.734-ТЗ, на което е изслушан и приет докладът на синдика за извършените разпределения на събраните при осребряването суми и за останалите неплатени вземания, като решението на събранието не е атакувано по реда на чл.679-ТЗ и предвид това съдът с решение №334/31.03.2014 г. е прекратил производството по несъстоятелност на длъжника, постановил е заличаване на търговското дружество от търговския регистър и е прекратил правомощията на синдика. При това развитие на производството по несъстоятелност отсъства и правен интерес от воденето на иска по чл.694, ал.1 – ТЗ, което е допълнително основание за прекратяване на производството по него.

Ето защо обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №621/13.02.2014 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№197/2014  г., с което е прекратено производството по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.