ОПРЕДЕЛЕНИЕ№238

 

Гр.Варна, 12.04. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осми април през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА     

МАРИЯ ХРИСТОВА

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 171 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.2 от ГПК образувано по частна жалба на „Първи – 2015“ ООД със седалище гр.Варна срещу разпореждане № 92 от 04.01.2019г. по в.гр.дело № 2276/18г. по описа на Варненски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба с вх.№ 36818 от 13.12.2018г. срещу постановеното по делото определение № 2874 от 08.11.2018г.

В частната жалба се твърди че обжалваното разпореждане е неправилно и постановено в несъответствие с материалния закон. Сочи че въззивният съд е приел, че се обжалва определение № 2874 от 08.11.2018г., постановено по реда на чл.248 от ГПК и е приел същото за необжалваемо на основание чл.248 ал.3 от ГПК. Твърди, че обжалваният с върната частна жалба съдебен акт не е постановен по реда на чл.248 от ГПК, а е постановен в производство по чл.121 от ГПК във връзка с чл.15 от ГПК. Твърди че определение № 2874 от 08.11.2018г. подлежи на последващ съдебен контрол.

Моли съда да отмени обжалваното разпореждане и да върне делото на окръжния съд за продължаване на процесуалните действия.

Насрещната страна по жалбата – „Енерго – Про Продажби“ АД със седалище гр.Варна, в депозиран в срока по чл.276 ал.1 от ГПК отговор изразява становище за неоснователеност на подадената жалба, като се позовава на нормата на чл.274 ал.4 от ГПК. Моли съда да потвърди обжалваното разпореждане.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по в.ч.гр.дело № 2276/18г. по описа на ВОС е образувано по частна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.15 ал.2 от ГПК срещу определение на районен съд, с което възражението му за неподведомственост на спора е оставено без уважение. С определение № 2874 от 08.11.2018г. обжалваното определение е отменено и вместо него въззивният съд е постановил прекратяване на производството по делото по предявения от „Първи – 2015“ ООД срещу „Енерго – Про Продажби“ АД отрицателен установителен иск за установяване на недължимост на сумата 2 613.07лв., претендирана като незаплатена ел.енергия след корекционна процедура. Срещу постановеното от въззивния съд определение от ищеца и насрещна страна по частната жалба пред ВОС – „Първи – 2015“ ООД е подадена частна жалба вх.№ 36818 от 13.12.2018г. Частна жалба е върната обратно предвид необжалваемостта на акта на въззивния съд.

Апелативният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъда потвърдено по следните съображения:

На първо място съставът на апелативния съд намира, че действително съставът на ВОС макар и правилно да е посочил обжалвания с частна жалба вх.№ 36818 от 13.12.2018г. съдебен акт като номер и дата на постановяване, неправилно е посочил че определението е постановено по реда на чл.248 от ГПК. След постановяване на определение № 2874 от 08.11.2018г. съдът е постановил по делото и определение № 3281 от 11.12.2018г. по реда на чл.248 от ГПК, но това определение не е предмет на частната жалба от 13.12.2018г.

Изводът на въззивния съд, че частната жалба е подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт следва да бъде споделен от апелативния съд поради следното:

На основание чл.280 ал.3 т.1 от ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000лв. за граждански дела и до 20 000лв. за търговски дела. На основание чл.274 ал.4 от ГПК не подлежат на обжалване пред касационна инстанция и определенията по дела, решенията по които не подлежат на касационно обжалване.

Определение № 2874 от 08.11.2018г. постановено по частна жалба по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.15 ал.2 от ГПК е постановено по дело с цена на иска 2 613.07лв. Поради което и определението на въззивния съд, постановено по спора за неподведомственост на делото, на основание чл.274 ал.4 от ГПК не подлежи на касационен контрол.

Предвид на това и обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 92 от 04.01.2019г. по ч.в.гр.дело № 2276/18г. по описа на Варненски ОС за връщане на частна жалба на „Първи – 2015“ ООД с  вх.№ 36818 от 13.12.2018г. срещу постановеното по делото определение № 2874 от 08.11.2018г.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: