Р Е Ш Е Н И Е

197/ 09.07.2013 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  28.05.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА    

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

          АНЕТА БРАТАНОВА

при секретаря Е. Тдорова,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 172 по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С Решение № 1421/12.10.2012год. по т.д. № 60/2012год. на ВОС , съдът е отхвърлил молбата на „Алфа Банк А.Е.”, чуждестранно търговско дружество, регистрирано в държава члена на ЕС, със седалище в Атина, Република Гърция, осъществяващо дейността си на територията на РБ чрез клон „Алфа Банка Клон България” със седалище гр.София, за откриване на производство по несъстоятелност на ОДИСЕИ 96" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление в град Варна 9000, район „Одесос", ул. „Козлодуй" № 27-29, ет.1, магазин с Офис № 6, при участието на присъединените кредитори „Юробанк и Еф Джи България” АД със седалище гр.София и „Банка Пиреос България” АД със седалище гр.София.

Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба от „Алфа Банк А.Е.”, чуждестранно търговско дружество, регистрирано в държава члена на ЕС, със седалище в Атина, Република Гърция, осъществяващо дейността си на територията на РБ чрез клон „Алфа Банка Клон България” със седалище гр.София, члез процесуален представител. Счита решението за неправилно, по изложени съображения, като основното е срещу извода на съда, че договорите за поръчитество, сключени между въззивника и длъжника „Одисей 96”ЕООД, не са търговски сделки.

Срещу постановеното решение на основание чл.633 вр.чл.613 а ал.2 ТЗ е постъпила въззивна жалба и от „Юробанк и Еф Джи България”АД, чрез процесуален представител П.А.. В Жалбата се изразява становище за неправилност на решението, тъй като вземанията на молителя произтичат от договори, по който „Одисей 96” ЕООД е солидарен длъжник, правните последици от който са различни и не трябва да се приравняват с  договор за поръчителство, както е приел съда. Това е така, тъй като задълженията на солидарния длъжник не са условни-те са напълно валидни и самостоятелни, независими от  и неакцесорни на друг дълг.

Юробанк и Еф Джи България”АД, чрез процесуален представител П.А., изразява становище за основателност на жалбате на  „Алфа Банк А.Е.”.

Чрез писмени отговори на процесуален представител, въззиваемото дружество оспорва жалбите като неоснователни.

В съдебно заседание жалбите на  „Алфа Банк А.Е.”, чуждестранно търговско дружество, регистрирано в държава члена на ЕС, със седалище в Атина, Република Гърция, осъществяващо дейността си на територията на РБ чрез клон „Алфа Банка Клон България” със седалище гр.София,и

  „Юробанк и Еф Джи България”АД, се поддържат чрез процесуален представител, както и чрез писмено становище на същите.

Страната „Банка Пиреос България” АД със седалище гр.София, чрез процесуален представител, счита, че обжалваното решение следва да  бъде отменено, като неправилно поради необоснованост.

Ответникът по жалбите-„Одисей 96”ЕООД, в съдебно заседание не е изразил становище по съществото им.

 Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбите и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбите са подадени в срок и са процесуално допустими.

Разгледани по същество, съдът намира жалбатна на  „Юробанк и Еф Джи България”АД за основателна, поради следние съображения:

Производството пред окръжния съд е образувано по молба за откриване производство по несъстоятелност вх.№ 882/11.01.2012год. на „Алфа Банк А.Е.”, чуждестранно търговско дружество, регистрирано в държава члена на ЕС, със седалище в Атина, Република Гърция, осъществяващо дейността си на територията на РБ чрез клон „Алфа Банка Клон България” със седалище гр.София, чрез процесуален представител, срещу ОДИСЕИ 96" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление в град Варна 9000, район „Одесос", ул. „Козлодуй" № 27-29, ет.1, магазин с Офис № 6.

Твърди, че между „АЛФА БАНК" АД като кредитор и „Одисеи 96" ЕООД като поръчител има сключени договори за поръчителство, които обезпечават вземанията на банката по договори за банкови кредити с главен длъжник „Одисейстрой" ООД, ЕИК 103951783. С тези договори за поръчителство ответникът се е задължил да отговаря солидарно и неограничено за всички задължения на кредитополучателя към Банката, произтичащи от договорите за банков кредит - търговски сделки, по които за Банката са възникнали вземания, а за „Одисеи 96" ЕООД съответно задължения. Счита, че и договорите за кредит и обезпечаващите ги договори за поръчителство са търговски сделки, на основание чл. 286, ал. 1 вр. с чл. 287 ТЗ. Излага, че по  силата на тези търговски сделки, ответното дружество, в качеството си на солидарен длъжник по договорите за банков кредит, има изискуеми парични задължения към Банката, която се явява негов кредитор, а именно: 

Задълженията към банката са по следните договори за банков кредит:

По договор за кредит № 379 от 15.01.2007год. Същият е сключен на посочената дата между Банката и кредитополучателя „Одисейстрой”ООД, който по силата на договора е усвоил кредит в размер на 650 000евро. На същата дата Банката е сключила и договор за поръчителство, инкирпориран в договор 379 и подписан от „Одисей 96”ЕООД като поръчител.

Към 25.03.2011год. кредитополучателят и ответнника като солидарни длъжници са били в неизпълнение на задълженията си по см. На чл.37.1 от договор 379, а именно: в просрочие на плащането на 37 дължими погасителни вноски и в просрочие на 34 дължими месечни такси  за обслужване на заемна сметка. Следователно, към посочената дата са били налице две самостоятелни основания за Банката да обяви кредита за предсрочно изискуем.  Непогасените задължения са в следния размер: вноски по главница в общ размер на 439 160,56евро, за периода 23.03.2008год. до 24.03.2011год.: -договорна лихва общо в размер на 53 330,52евро за периода 23.07.2008год. до 22.03.2011год. Наказателна лихва върху просрочената главница в размер на 42 792,25евро:-такси за обслужване на заемна сметка по 20 евро на месец-общо 680 евро.

Най ранната дата, на която „Одисей 96”ЕООД не е изпълнил свое изискуемо задължение  към Банката, произтичащо по договор 379 е 23.03.2008год. Банката е обявила Договора за предсрочно изискуем изцяло, считано от 19.04.2011год., за което кредитополучателите и до ответника „Одисей 96”ЕООД. В резултат на настъпване на предсрочната изискуемост  от 19.04.2011год., главният длъжник и поръчителят „Одисей 96”ЕООД са в забава на изпълнителните на паричните задължения по Договор 379 за погасяване на неизплатения остатък по кредита.

2. По договор за кредитна линия  № 423 от 15.03.2007год. Същият е сключен на посочената дата между Банката и кредитополучателя „Одисейстрой”ООД, който по силата на договора е усвоил кредит в размер на 5 896 469,47евро. На същата дата Банката е сключила и договор за поръчителство, инкирпориран в договор 423 и подписан от „Одисей 96”ЕООД като поръчител.

Към 04.01.2012год. кредитополучателят и ответнника като солидарни длъжници са били в неизпълнение на задълженията си по договор 423, а именно: По доп. Споразумение № 1-подл. А: Непогасените задължения са в следния размер: вноски по главница в общ размер на 575 916,98евро: -договорна лихва общо в размер на 63630,04евро:  Наказателна лихва върху просрочената главница в размер на 66 926,38евро:-такси за обслужване на заемна сметка по 20 евро на месец-общо 800 евро.

Към 04.01.2012год. кредитополучателят и ответника като солидарни длъжници са били в неизпълнение на задълженията си по договор 423, а именно: По доп. Споразумение № 1-подл. Б: Непогасените задължения са в следния размер: вноски по главница в общ размер на 1 024 395,53евро: -договорна лихва общо в размер на 403 629,12евро:  Наказателна лихва върху просрочената главница в размер на 137 386,27евро:-такси за обслужване на заемна сметка по 20 евро на месец-общо 800 евро: 6 000евро-просрочени годишни такси за управление:

По Анекс 2:

-Просрочена лихва върху редовна главница- 298 668,01евро:

-такси за обслужване на заемна сметка -общо 800 евро:

4 2 000евро-просрочени такси за управление и обработка на кредита

3.По договор за кредитна линия  № 496 от 13.06.2007год. Същият е сключен на посочената дата между Банката и кредитополучателя „Одисейстрой”ООД, който по силата на договора и Анекс № 1 е усвоил кредит в размер на 499 831,48евро. На същата дата Банката е сключила и договор за поръчителство, инкирпориран в договор 496 и Анекс № 1 и подписан от „Одисей 96”ЕООД като поръчител.

Към 04.10.2010год. кредитополучателят и ответнника като солидарни длъжници са били в неизпълнение на задължения с настъпил падеж по договор 496, а именно:

-договорна лихва общо в размер на 49 285,26евро за периода 28.06.2008год. до 27.10.2010год.:-такси за поддръжка на сметка -общо 560 евро.

Най ранната дата, на която „Одисей 96”ЕООД не е изпълнил свое изискуемо задължение  към Банката, произтичащо по договор 496 е 28.06.2008год. Банката е обявила Договора за предсрочно изискуем изцяло, считано от 26.10.2011год., за което кредитополучателите и до ответника „Одисей 96”ЕООД е изпратено уведомление под формата на нотариална покана. В резултат на настъпване на предсрочната изискуемост  от 19.04.2011год., главният длъжник и поръчителят „Одисей 96”ЕООД са в забава на изпълнението на паричните задължения по Договор 496 и Анекс №1 за погасяване на неизплатения остатък по кредита, която продължава и до настоящия момент.

Предвид изложеното, считат, че „Одисей 96”ЕООД в качествоот си на търговец по см. На чл.1 ал.2 т.1 ТЗ не е в състояние да изпълнява изискуеми парични задължения по търговските си сделки. Състоянието на неплатежоспособност е възникнало  през март –август 2008год., а след м. август, ответникът е спрял изцяло да обслужва своите задължения.  Сочи, че са налице предпоставките на чл.607 а ал.1 и ал.2 вр. Чл.608 ал.1-3 ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност, да бъде постановено решение  с което да бъде обявена неплатежоспособност на дружеството с начална дата 01.09.2008год., ведно с останалите последици от неплатежоспособността.

На основание чл.629 ал.4 от ТЗ като кредитори в производството по несъстоятелност са присъединени „Юробанк и Еф Джи България” АД със седалище гр.София и „Банка Пиреос България” АД със седалище гр.София.

В молбата си „Банка Пиреос България” АД твърди, че банката е кредитор на „Одисей 96” ЕООД съгласно договор от 05.10.2007 г. между „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК: 831633691, 3 /по-долу наричано „Банката"/, от една страна и от друга страна "Одисейстрой" ООД, ЕИК: 103951783, е сключен Договор за кредит № 1288/2007 от 05.10.2007 г., /по-долу наричан „Договора"/. Съгласно чл. 13.3 от Договора "Одисеи 96" ЕООД, ЕИК: 103061657, се е задължило в качеството си на поръчител да отговаря за изпълнението на задълженията на кредитополучателя, включително и за заплащане на всички дължими суми, лихви, такси и разноски до окончателното им погасяване. Съгласно чл. 1 от Договора Банката е предоставила на "Одисейстрой" ООД, ЕИК: 103951783 кредит в размер до 500000 (петстотин хиляди евро). Към Договора за кредит е сключен Анекс № А1-1288/2007 от 17.10.2007г.

Твърди, че по силата на договора и анекс № А1-1288/2007г. от 17.10.2007г. банката е предоставила на „Одисейстрой”ООД кредит в размер до 500 000 евро. Излага, че е налице неизпълнение на задълженията на „Одисейстрой” ООД по договора и след настъпване на крайния срок на издължаване на всички задължения по кредита му е издаден изпълнителен лист по реда на заповедното производство по ч.гр.дело № 37915/08г. по описа на СРС за сумите 325 260.42 евро и 2 759.57лв. Твърди се в молбата, че дружеството – ответник е неплатежоспособно, тъй като не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения по търговски сделки. Не сочи конкретна дата на спиране на плащанията към него. Твърдят в отношение на евентуалност, че са налице условията на чл.742 ал.1 от ТЗ и „Одисей 96” ЕООД е и свръхзадължено, тъй като общият размер на паричните задължения надвишава по размер стойността на неговите активи.

В молбата на „Юробанк и Еф Джи България” АД се твърди, че банката е кредитор на „Одисей 96” ЕООД по парични вземания, произтичащи от пет на брой договора за банков кредит, по които дружеството е солидарен длъжник,  съответно:

1.Договор за кредит № 07080 от 15.11.2007г. и четири броя анекси към него: №№ 1/21.12.2007г., 2/11.03.2008г., 3/21.05.2008г. и 4/22.07.2008г.;

Задълженията на дружеството по тези договори са както следва:

-278 679,13евро –главница,

-законна лихва върху главницата, считано от 10.03.2009год. до окончателното й плащане.

-9 743,49евро-договорна лихва за периода 21.10.2008год. до 08.03.2009год.

2.Договор  за предоставяне на инвестиционен кредит № 06-08092 от 22.07.2008г.;

Задълженията на дружеството по този договор са както следва:

-1 499 876,82евро –главница,

-законна лихва върху главницата, считано от 11.06.2009год. до окончателното й плащане.

-44 881,91евро-договорна лихва за периода 21.10.2008год. до 08.03.2009год.

3. Договор за кредит № 96-08028 от 11.03.2008г. и анекси №№ 1/21.05.2008г. и 2/22.07.2008г.;

Задълженията на дружеството по този договор са както следва:

-1 689 932,11евро –главница,

-законна лихва върху главницата, считано от 11.06.2009год. до окончателното й плащане.

-52 864,83евро-договорна лихва за периода 29.09.2008год. до 08.03.2009год.

15 854,54 евро-договорна неустойка за  периода от 24.11.2008год. до 08.03.2009год.

4. Договор за банков кредит № 07097 от 21.12.2007г. с анекси към него №№ 1/11.03.2008г., 2/21.05.2008г. и 3/22.07.2008г.

Задълженията на дружеството по този договор са както следва:

- 600 000евро –главница,

-законна лихва върху главницата, считано от 11.06.2009год. до окончателното й плащане.

-15 961,67евро-договорна лихва за периода 21.10.2008год. до 09.03.2009год.

-5 367,53евро-договорна лихва върху просрочена главница за периода 09.03.2009год.

5. Договор за предоставяне на кредитна линия № 06-08093 от 22.07.2008г.

Задълженията на дружеството по този договор са както следва:

- 199 957евро –главница,

-законна лихва върху главницата, считано от 11.06.2009год. до окончателното й плащане.

-5 240,86евро-договорна лихва върху редовна главница за периода 21.10.2008год. до 08.03.2009год.

-1 956,31евро- договорна лихва върху просрочена главница за периода 24.11.2008год. до 08.03.2009год.

-5 824,19евро- лихва върху просрочена главница за периода 09.03.2009год. до 11.06.2009год.

С покана за плащане до „Одисейстрой” и до „Одисей 96”ЕООД са обявили предсрочната изискуемост за всички 5 договора за кредит.

 Твърди се в молбата, че дружеството – ответник е неплатежоспособно, тъй като не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения по търговски сделки. Излага, че длъжникът е изпаднал в това състояние на 04.11.2008г., като твърди, че за периода от м.август до 04.11.2008г. длъжникът е извършил плащания на сериозни по размер суми към него, което сочи, че реално длъжникът е имал възможност да заплаща задълженията си в продължение на още няколко месеца, от сочената от кредитора „Алфа Банка” АД дата.

Ответното дружество „Одисей 96” ООД със седалище гр.Варна, в срока по чл.131 от ГПК е депозирал писмен отговор по молбата на първоначалния кредитор и допълнително по молбите на присъединените кредитори, в които е оспорил молбите за откриване на производство по несъстоятелност. Не е оспорил сключването на посочените в трите молби договори за кредит и съществуването на изискуеми задължения по тях. По договорите с „Алфа Банка Клон България” не спори, че кредитите са обявени за предсрочно изискуеми. Оспорва размера на задълженията и датата на спиране на плащанията. Не оспорва съществуването на посочените в молбата на кредитора „Юробанк и Еф Джи България”  АД задължения по договори за банков кредит в посочените размери, обявяването на кредитите за предсрочно изискуеми и посочената от кредитора дата на спиране на плащанията. Признава съществуването на задължения за плащане към кредитора „Банка Пиреос” АД по посочения в молбата договор, изтичането на срока на договора, като оспорва единствено размера на дълга към момента с оглед извършени погасяване въз основа на издаден изпълнителен лист. Позовава се на предпоставките на чл.631 от ТЗ, а именно че затрудненията му са временни, като дружеството не е преустановило дейността си, и че разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията, без опасност за интересите на кредиторите. Твърди, че задълженията към банките кредитори са обезпечени в пълен размер с учредени от него и от трети лица ипотеки върху недвижими имоти и дадени други обезпечения. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържа подадените писмени отговори и моли съда да отхвърли молбите за откриване на производство по несъстоятелност.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства и доводите на страните, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, на основание чл.235 от ГПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Една от предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 ТЗ, е задължението към молителя да произтича по търговска сделка, за което правно релевантни са качеството на длъжника, като търговец и търговският характер на сделката, от която произтича вземането, като съгласно чл. 286, ал. 1 ТЗ търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие

Съгласно чл. 608, ал. 1 ТЗ, производство по несъстоятелност се открива за търговец, който не е в състояние да изпълни свое изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане. Следователно, паричните задължения, породени от други основания, в това число и от нетърговски сделки – нямат отношение към предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност.

Процесните договори за поръчителство., на които се позовават молителите „Алфа Банк Акционерно дружество и „Банка Пиреос България” АД, не могат да бъдат определен като търговска сделка. За да е търговска, сделката трябва да отговаря на установените в чл. 286 ТЗ критерии - обективен или субективен. Според обективния критерий /чл. 286, ал. 2 ТЗ/, търговски са всички сделки, посочени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, независимо от лицата, които ги извършват. Според субективния критерий /чл. 286, ал. 1 ТЗ/, търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие.

В конкретния случай, сключените между страните договори за поръчителство не представляват търговска сделка по нито един от двата критерия: Правната сделка между страните е тази за поръчителство, която не е в кръга на изчерпателно посочените в чл. 1, ал. 1 ТЗ търговски сделки.

Поръчителството не е търговска сделка, независимо че като вид обезпечение то се използва и в търговското право. Задължението на поръчителя възниква от договора за поръчителство, който макар и да е акцесорен и с обезпечителен характер спрямо главното задължение, е различен от договора, от който е породено главното задължение. На осонвание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, относно характера на договора за поръчителство, които споделя. Предвид горните съображения, следва да се приеме, че не са налице кумулативно предвидените в чл. 608, ал. 1 ТЗ материалноправни предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност на ответника.

 С оглед на така изложеното, съдът приема, че нe са налице условията на чл.608 ал.1 и ал.2 от ТЗ, по отношение на молителите „Алфа Банк” и „Банка Пиреос България”АД,  по договорите на които с „Одисейстрой”ООД, „Одисей 96”ЕООД се явява поръчител. Предвид изложеното, молбите на посочените дружества  за откриване на производство по несъстоятелност на „Одисей 96”ЕООД, следва да бъдат оставени без уважение.

Относно молбата за откриване на производство по несъстоятелност на „Юробанк и Еф Джи България”:

Както се посочи, „Одисей 96” ЕООД е солидарен съдлъжник по сключените пет договора на „Одисейстрой”ООД като кредитополучател със „Юробанк и Еф Джи България”.

 Договорът за банков кредит е търговска сделка по см. На чл.1 ал.1 т.7 ТЗ. В качеството си на солидарен длъжник по цитираните 5 броя договори за кредит с „Юробанк и Еф Джи България”, „Одисей 96” ЕООД е сключило търговски сделки, от които произтичат директни задължения за него. Това е така, тъй като за разлика от поръчителството,  при което поръчителят отговаря за чужд дълг, при договорената солидарна задълженост, всеки от солидарните длъжници дължи на свое независимо основание и отговорността няма акцесорен характер.

Ответното дружество не оспорва, че е страна по сключените договори, както и размера на усвоените суми по тях /за усвоените суми по всеки договор е представена счетоводна справка, неоспорена от ответника/ .  В постъпилия отговор /СТР.598/, оспорва молбата по чл.625 ТЗ, с твърдения за времененни затруднения в плащанията, както и с обстоятелството, че разполага със значително имущество, както и че вземането по петте кредита е обезпечено изцяло с учредени ипотеки.

По становищата на страните съдът съобрази следното:

От заключението на ССчЕ се установява, че ответникът не е  дал възможност за проверка на неговото счетоводство, поради което заключението е изготвено въз основа на информация от публикуваните в ТР годишни финансови отчети.

От представената и неоспорена Справка за извършени плащания от разплащателните сметки на ответното дружество за периода след 28.08.2008год. /стр.531/, се установява, че последните плащания и то на по-големи суми, са станали на 04.11.2008год. 

Нява данни в счетоводството на ответника за по-късни плащания към банката, или към трети лица.

Във връзка с гореизложеното, следва да се обобщи, че няма начислени задължения на „ОДИСЕИ 96" ЕООД към БАНКАТА. Размерът на евентуалните задължения към банките е установен съгласно исковите молби на посочените финансови институции, които излагат аргументи за изискуемост

Поради липсата на счетоводна информация, експертизата не е в състояние да посочи стойността на задълженията по отделни кредитори, както и каква част от тях са с настъпил падеж (изискуеми). Също така, липсва информация за момента на спиране на плащанията към кредитори с периодични вземания или други кредитодатели (заемодатели), поради липса на счетоводни регистри за плащанията

От ТД на НАП - Варна е представена служебна бележка с подробна информация за публичноправните задължения към 7 юни 2012 г. на ОДИСЕИ 96" ЕООД, по ИД № 791/2011, в размер 1 357 334.85 лв, в т.ч. главница - 826 503.25 лв., лихва - 530 622.60 лв. и нелихвена част - 209.00 лв. Най старото неизплатено публично задължание е по декларация обр.6/31.05.2007год. в размер на 42 017,17лв.

Стойността на дълготрайните материални и финансови активи на дружеството към 31.12.2011 г. е в размер 3 572хил.лв..

Стойността на краткотрайните активи на дружеството към 31.12.2011 г. е в размер 751 хил.лв..

По основателноста на молбата за откриване на производство по несъстоятелност,  съдът съобрази следното:

Неплатежоспособността е основанието за откриване на производство по несъстоятелност, а дефиницията за неплатежоспособност е дадена в чл.608 ТЗ.

Относно налице ли са предпоставките за неплатежоспособност и коя е евентуалната  начална дата на същата:

Началната дата е най-ранната, установена  по делото дата, към която са налице признаците на неплатежоспособността.

По делото не се твърди, изпадането на длъжника в неплатежоспособност, да е свързано с падеж на парично задължение, на конкретна дата, и което поражда голямо задължение.

Предвид изложеното, наличието на неплатежоспособност и началната дата следва да бъде установено на базата коефициентите за ликвидност и останалите показатели на НСС-13 към края на дадена календарна година.

От неоспореното заключение на назначената ССЕ се установява, че структурата на  краткотрайните активи, са следните: за 2007год. краткосрочните вземания са 18,68%, за 2008г.-25,75%, за 2009год.- 39,87%, за 2010год.-41,66% и за 2011год.-88,02 % /стр.686/.

От заключениетои на ССЕ се установява, че коефициентите за Обща ликвидност-съотношението на краткотрайните активи  към краткосрочните задължения, са следните: -За 2007год.-1,08,  за 2008год.-0,70, за 2009год.-0,54, за 2010год.-0,56, за 2011год.-0,09.

При резултат на показателя Обща ликвидност под 1, следва да се направи извод, че  е налице индикация за проблеми с ликвидността на дружеството-т.е., че наличните активи не са достатъчни  за покриване на всички текущи пасиви, за посочения период.

Коефициентите за бърза ликвидност-т.е. съотношение на сбора от краткосрочните вземания,  краткосрочните инвестиции и парични средства към краткосрочните задължания-коефициентът показва способността на предприятието за покриване на задълженията с наличните средноликвидни активи, са следните:

-За 2007год.-0,28,  за 2008год.-0,18, за 2009год.-0,22, за 2010год.-0,24, за 2011год.-0,08.

Коефициентите  за незабавна и за абсолитна ликвидност за 2007год. са 0,08, а за останалите години-0,00.

Според заключението, показателите за финансова автономност са следните:

-За 2007год.-0,30,  за 2008год.-0,16, за 2009год.-0,01, за 2010год.-0,00, за 2011год.-0,60.

Следва да  се отбележи, че за установяване на степента, в която длъжникът е в състояние да погасява паричните си задължения, водещо значение имат коефициентите на ликвидност, тъй като те отразяват способносността на предприятието да покрива краткосрочните и текущите си задължения. 

При резултат на показателя обща ликвидност под единица, е налице индикация за проблеми с ликвидността на дружеството. Т.е. наличните текущи активи не са достатъчни за покриване на всички текущи пасиви, считано от 2008 г. до 2011 г. вкл.

Това е така, тъй като от ССЕ се установява, че за 2008год. показателя за обща ликвидност  е под 1 /0,70/, като същия се влошава -0,54 за 2009год., 0, 56 за 2010г. и 0,09 за 2011год. Или, към 31.12.2008год. съдът приема, че ответното дружество не било в състояние да изпълнява изискуемите си парични задължения по търговски сделки и е изпаднал в състояние на неплатежоспособност. Този извод се потвърждава и от анализа на коефициентите за финансова автономност.  Така при минимален норматив 0,33, показателите за финансова автономност  са за 2007год.-0,30, за 2008год.-0,16, за 2009год.-0,01.. От посочените показатели, следва да се направи извод, че длъжникът е изцяло декапитализирано дружество, собственият му капитал е отрицателна величина. В подкрепа на горния извод, е и обстоятелството, че към началото на м.март 2009год., банката е обявила договорите за предсрочно изискуеми /с нотариялна покана от 16.02.2009год./, поради неизпълнение и се е снабдила със Заповеди за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК, съответно с изпълнителни листове по всеки договор, по реда на заповедното производство.

Съобразно разпоредбата на чл.608 ал.1 от ТЗ неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуема парично задължение по търговска сделка. Изложеното по-горе безспорно установява, че ответното дружество не е в състояние и не изпълнява паричните си задължения по банковите кредити. Това е така, доколкото се установи, че на 04.11.2008год. същият е спрял плащанията към „Юробанк и ЕфДжи България”АД.

За начална дата на несъстоятелността, поради липсата на достатъчно данни за падежа на отделните задължения и липсата на счетоводни записвания, съдът приема датата 31.12.2008год., съобразно заключението на ССЕ.

Поради резличния краен резултат, първоинстанционното решение следва да се отмени и се постанови друго, с което се уважи молбата на кредитора  „Юробанк и ЕфДжи България”АД. Поради неоснователността на жалбата, респективно на молбата на кредитора  „Алфа Банк”, решението в тази част следва да бъде потвърдено.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд                

            

                                      Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1421/12.10.2012год. по описа на Варненски окръжен съд-ТО, постановено по т.д. № 60/2012год., в частта, с която е отхвърлена  молбата на присъединеният кредитор „Юробанк и Еф Джи България” АД със седалище гр.София, за откриване на производство по несъстоятелност на ОДИСЕИ 96" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление в град Варна 9000, район „Одесос", ул. „Козлодуй" № 27-29, ет.1, магазин с Офис № 6

 И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността  на основание чл.630 ал.1 от ТЗ на „ОДИСЕИ 96" ЕООД, с ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление в град Варна  9000, район „Одесос", ул. „Козлодуй" № 27-29, ет.1, магазин с Офис № 6.

 ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността на „ОДИСЕИ 96" ЕООД, с ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление в град Варна -31.12.2008год.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „ОДИСЕИ 96" ЕООД, с ЕИК 103061657, със седалище и адрес на управление гр.Варна.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част.

Изпраща делото на Варненски окръжен съд за назначаване на временен синдик  и за свикване на първо събрание на кредиторите.

На основание чл.622 от ТЗ решението подлежи на незабавно вписване в ТР, а на основание чл.14 от ЗТР, препис от решението да се изпрати служебно на агенцията.

На основание чл.634в от ТЗ решението да се впише в книгата за актовете на съда по несъстоятелността, водена при Варненски окръжен съд.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.