О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                 

 219

 

                 гр.Варна, 01.04.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на първи април през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: П* Х*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 172 по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е по частна жалба от Я.Б. против определение № 900/05.03.2014г. по т.д. № 247/14г. на ВОС, с което е прекратено производството по делото.

    В частната жалба се излагат съображения , че в срок са изпълнени указанията на ВОС по оставяне без движение на първоинстанционното производство. Указанията по определение № 628/12.02.2014г. са неясни , доколкото съдът не посочва какво е останало неотстранено.Моли за отмяна на атакуваното определение.

    ВнАС намира следното:

    Производството пред ВОС е образувано по искова молба от Я.Б. против „А*”ООД с правно осн. чл.74 ТЗ. С разпореждане № 568/10.02.2014г. ВОС е оставил без движение производството по делото с указания до ищцата в едноседмичен срок да представи доказателства за внесена държавна такса от 80 лв. по иска и за активната си легитимация. Съобщението за без движение е редовно връчено на пълномощника на ищцата на 11.02.2014г. На същата датата е постъпила молба от ищцата чрез пълномощника й с представени доказателства за внесена държавна такса и е представено в оригинал пълномощно за адв.Н. като в молбата ищцата е потвърдили всички извършени до момента процесуални действия от адв.Н..

    С ново определение № 628/12.02.2014г. съдът отново е оставил без движение производството по делото като е дал указания за представяне на доказателства за активната легитимация на ищеца Я.Б..

    Съобщение за повторните указания е връчено на ищцата чрез пълномощника й на 18.02.2014г.

    ВнАС прави следните правни изводи:

    С постъпилата на 11.02.2014г. молба ищцата е отстранила недостатъците по исковата молба. След като ищцата е предприела изпълнение на указанията при последващи повторно дадени указания съдът е следвало да конкретизира в какво се изразява нередовността на исковата молба досежно активната легитимация на ищцата. Съгласно наведените твърдения по исковата молба , представените към нея доказателства и служебно извършена справка в ТР , не са налице нередовности свързани с активната процесуалноправна легитимация.

    Водим от горното , съдът

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОТМЕНЯ определение № 900/05.03.2014г. по т.д. № 247/14г. на ВОС.

    ВРЪЩА  делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:          ЧЛЕНОВЕ: