О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

208………..

 

гр.Варна,25.03. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети март, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                         ДАРИНА МАРКОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 172 по описа на ВАпС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от С. А* К. против определение № 418/08.02.2016 г., постановено по т.д.№ 137/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството пред Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по вписване на промени по партидата на „Телемонд” ООД, ЕИК-****, със седалище гр.Варна, настъпили в резултат на решения на едноличния собственик на капитала, взети на 04.02.2016 година до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д.136/2016 година на Варненски окръжен съд, Търговско отделение.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално-правните норми и трайната съдебна практика. Не са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.536, ал.1, т.1 ГПК, съгласно който охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт. Видно от самата молба, както и от приложените документи със заявление вх.No-20160204162210 „Телемонд” ЕООД е получило на 04.01.2016 година изявлението на взискателя Г* Г* К* за прекратяване участието на съдружника А.Л.Н. по образувано изп.д. No-20158080401491 по описа на ЧСИ З* Д*. Видно от запорното съобщение на съдружника е наложен запор върху дружествените дялове, като след налагането на запора е връчено на дружеството и изявление по смисъла на чл.517, ал.3 ГПК за прекратяване участието на съдружника, което прекратяване настъпва с момента на връчването на изявлението. Правните последици настъпват вън от волята на длъжника съдружник и от самото дружество, поради което определението за спиране е незаконосъобразно, тъй като заявеното прекратяване на членственото правоотношение е въз основа на самостоятелно основание по чл.517, ал.3 ГПК, а не въз основа на решения на едноличния собственик на капитала. Липсата или наличието на предпоставките, които са условие за издаването на искания акт в охранителното производство нямат отношение към успешното провеждане на предявените от молителя А.Н. претенции по чл.71 ТЗ и чл.74 ТЗ. С оглед горното не е налице преюдициалност т.е. наличие на обвързващи за издаването на охранителния акт последици от резултата от спорното правоотношение. Искът по чл.74 ТЗ се явява недопустим. На последно място не е посочено изрично кое вписване се спира, поради което в тази хипотеза липсва правен интерес от подобна молба, доколкото не е налице предмет на спирането. Към настоящия момент е постановен отказ, поради което не е налице висящо регистърно производство, подлежащо на спиране. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и отхвърли молбата за спиране.

Ответникът по жалбата „Телемонд” ООД изразява становище за недопустимост на подадената частна жалба, тъй като лицето, подало молбата има качеството съдружник и не е активно легитимирано да обжалва акта, с който се спира регистърно производство. Твърди се и неоснователност на подадената частна жалба по следните съображения:

Твърдението за недопустимост на иска по чл.74 ТЗ е неотносимо към въззивната проверка на съдебния акт в производството по чл.536, ал.1 ГПК. Правен интерес от спиране има ищецът по предявените искове, тъй като с решенията от 04.02.2016 година са отречени членствените му правоотношения. Обстоятелствата дали е съдружник и дали са налице предпоставките по чл.517, ал.3 ГПК са предмет на проверка в иска по чл.71 ТЗ, поради което е налице преюдициалност на производството по т.д.136/2016 година по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение.

По допустимостта на частната жалба: Жалбоподателят е заявител в регистърното производство, което е спряно с определение на съда, поради което следва да се приеме, че същият е активно легитимиран да подаде жалба срещу спирането на регистърното производство, доколкото става въпрос за охранително производство, по което са накърнени правата на лицето, поискало издаването на охранителния акт. Да се отрече възможността заявителя да се брани срещу акт, ограничаващ подаденото искане означава да се отрече качеството заявител, което му е признато по закон.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д. 137/2016 година по описа на Варненски окръжен съд е по реда чл.19, ал.5 от ЗТР вр.чл.536 от ГПК, oбразувано по молба от А.Л.Н., ЕГН ********** *** за спиране на регистърното производство в Търговски регистър при Агенция по вписванията относно промени на обстоятелства, подлежащи на вписване, заявени по партидата на „Телемонд“ ООД, ЕИК *** със заявление вх. № 20160204162210.

Молителят излага в молбата, че е съдружник в „Телемонд“ ООД и притежава 50% от капитала на същото. На 04.01.2016г. управителят на дружеството е уведомен от ЧСИ З. Д*, че по изпълнително дело взискател е направил изявление за прекратяване участието на молителя като съдружник в дружеството, на осн. чл.517, ал.3 от ГПК. На 04.02.2016г. едноличният собственик на капитала в дружеството – С.А.К. е взел решение за промяна на съдружниците, в представителството, в седалището, наименованието и капитала на дружеството и същите са заявени за вписване в ТР на същата дата. Молителят излага, че е предявил в съда искове с правно основание чл.71 и чл.74 от ТЗ за защита на правото си на членство в дружеството и за отмяна на взетите от едноличния собственик на капитала на дружеството решения, обективирани в решение от 04.02.2016г.

Съдът, след служебна справка в деловодната програма на съда, e констатирал, че пред ВОС е образувано исково производство по т. дело № 136/2016 год. по искова молба от А.Л.Н., ЕГН ********** *** срещу „Телемонд“ ООД, ЕИК ***, със седалище гр. Варна, за приемане за установено, че е съдружник в ответното дружество и за отмяна на всички взети решения, обективирани в решение от 04.02.2016г. на основание чл.71 и чл.74 от ТЗ. При справка по партидата на дружеството съдът констатира, че пред Търговски регистър при Агенция по вписванията е подадено заявление А4 № 20160204162210 за вписване на промени по взетите решения от 04.02.2016 год.

Не се спори между страните, а и се установява от извършената служебна справка в ТР по партидата на дружеството и деловодството на Варненски окръжен съд, че по партидата на дружеството „Телемонд” ООД е постъпило заявление А4 № 20160204162210 за вписване на промени по взетите решения от 04.02.2016 год. Със заявител С.К., с които същият взема решение за промяна на собствеността на капитала, управлението на дружеството. Не се спори, че решенията по протокола от 04.02.2016 година са взети с оглед уведомяване от ЧСИ З. Д*, че по изпълнително дело взискател е направил изявление за прекратяване участието на молителя Н. като съдружник в дружеството, на осн. чл.517, ал.3 от ГПК.

Спорно е между страните дали е прекратено членственото правоотношение на съдружника Н. с отправеното уведомление, като не се спори, че е налице висящо дело по т.д.136/2016 година с предявени искове по чл.71 и чл.74 ТЗ, по което ищец е молителя Н.. Същият твърди, че не е прекратено членственото му правоотношение, поради което и взетите решения на 04.02.2016 година са незаконосъобразни и следва да се отменят.

Разпоредбата на чл.19, ал.5 ЗТР урежда спиране на регистърното производство въз основа на акт на съда в случаите по чл.536 от ГПК, както и в предвидените от ТЗ случаи. Установява се наличието на дело, относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт, тъй като предмет на т.д.136/2016 година по описа на Варненски окръжен съд е законосъобразността на взетите на 04.02.2016г. решения. Въпросът за това дали е прекратено членственото правоотношение на съдружника Н. и дали е законосъобразно решението на ОС от 04.02.2016 година е въпрос по основателността на предявения иск, по който ще се произнесе исковия съд.

Въпросът за допустимостта на производството по иска по чл.71 ТЗ и чл.74 ТЗ не е предмет на проверка в настоящето производство, а следва да се преценява от исковия съд, като при преценка за недопустимост на производството ще отпаднат последиците на спирането. Преценката за недопустимост е от изключителната компетентност на съда, пред който е висящо производството и не може да се преценява инцидентно.

По отношение на твърдението, че отказът е влязъл в сила, по делото не са представени доказателства, а от сайта към Агенция по вписванията не може да се направи извод за дата на връчване на отказа, за да се прецени дали е изтекъл срока за обжалване, поради което към настоящия момент са налице предпоставките за спиране.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.        

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 418/08.02.2016 г., постановено по т.д.№ 137/2016 г. по описа на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: