О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 171

 

19.03.2019г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на деветнадесети март две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова в. ч. т. д. № 172

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК, образувано по частна жалба на Н.П.П. от гр. Варна, представляван по пълномощие от адв. В. Ж. от САК, срещу определение № 82/09.01.2019г. по в. ч. т. д. № 1891/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без разглеждане подадено от частния жалбоподател, по реда на чл. 423 ГПК, възражение от 17.10.2018г. срещу Заповед № 6053/29.06.2011 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена по ч. гр. д. № 9739/2011 г. по описа на ВРС, 33 състав. С оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост на определението се иска неговата отмяна.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

Насрещната страна „Транзакт Юръп“ ЕАД не изразява становище по жалбата.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на жалбоподателя във връзка с изложените оплаквания, и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

Процесуална предпоставка за произнасяне по визираните в закона основания за подаване на възражение срещу издадената заповед е спазване на посочения в чл. 423, ал. 1 ГПК едномесечен срок, за което съдът следи служебно. Срокът за подаване на възражение започва да тече от датата на узнаване на заповедта за изпълнение. Посочените в т. 1- т. 4 на чл. 423, ал. 1 ГПК нарушения при връчване на заповедта за изпълнение се обсъждат само при спазване на предвидения от същата норма срок. В тази връзка, всички съображения в частната жалба, с които се цели да се обоснове нередовност на осъщественото от заповедния съд връчване на заповедта за изпълнение през 2011г., са ирелевантни за преценката относно допустимостта на производството по възражението.

Изцяло извън предмета на спора е и оплакването в частната жалбата за липса на предпоставка за издаване на заповед за изпълнение предвид непредставяне пред заповедния съд на Договор за целево финансиране от 23.12.2009г. Подобно оспорване не е предмет на възражение по чл. 423 ГПК и в случай на спазване на едномесечния преклузивен срок.

За да остави без разглеждане възражението по чл. 423 ГПК, въззивният ВОС е приел, че то не е подадено в срока, предвиден в чл. 423 ГПК.

От фактическа страна се установява, въз основа на служебно изискани с определение № 4391/05.12.2018г. и постъпили по делото документи от преписката по изп. дело № 20127160401087 по описа на ЧСИ Н. Георгиев рег. № 716 на НК, че на молителя е връчена покана за доброволно изпълнение на 14.10.2014г. по месторабота, чрез „Брайт инженеринг“ ООД – гр. София. Въз основа на наложен от ЧСИ запор върху получаваното от „Брайт инженеринг“ ООД трудово възнаграждение на Н. П., по изпълнителното дело са постъпили частични плащания на задължението по заповедта за изпълнение. Запорно съобщение и уведомление на цедиране на задълженията са връчени чрез следващ работодател на длъжника – „Интерком Ресурс“ ЕООД. Уведомлението е връчено лично на жалбоподателя на 02.08.2018г., от служител на дружество на длъжност „ТРЗ“.

Анализът на горепосочените доказателства обосновава несъмнения извод на съда, че жалбоподателят П. е узнал за заповедта още през 2014г., при връчването на покана за доброволно изпълнение, в която изрично е посочен като приложение издаденият въз основа на заповедта за изпълнение изпълнителен лист по ч. гр. д. № 9739/2011 г. по описа на ВРС, 33 състав. Всички данни относно съдържанието на заповедта за изпълнение /делото, по което е издадена, основанието, размерът на задълженията, кредитор и т. н./, са посочени в изпълнителния лист

Варненският окръжен съд е направил правилна преценка на фактите по делото, които са от значение за допустимостта на възражението срещу издадената срещу частния жалбоподател заповед за незабавно изпълнение. При постановяване на определението не е допуснато нарушение на закона, същото не страда от пороци и следва да бъде потвърдено.

 

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, І - ви състав на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 82/09.01.2019г. по в. ч. т. д. № 1891/2018г. по описа на Варненски окръжен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.