ОПРЕДЕЛЕНИЕ

208

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 26.03.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№173 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Енергоснабдяване“ ООД - гр.Шумен срещу  разпореждане №47/22.01.2019 г. на Окръжен съд Шумен по в.гр.д. №406/2018 г. за връщане на касационната му жалба срещу решението по делото от 11.01.2019 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Производството е по чл.274, ал.2 – ГПК. Въззивният  окръжен съд е върнал подадена касационна жалба срещу въззивното решение, тъй като решението не подлежи на касационно обжалване. Оплакването в частната жалба е, че разгледаният от РС Шумен цялостен иск е за сумата 22073.28 лв, което обуславя обжалваемост на въззивното решение по касационен ред. Оплакването е неоснователно. Определящо съгласно чл.280, ал.3, т.1- ГПК за възможността за касационно обжалване по търговски дела е не общия сбор от цената на предявените обективно съединени искове /за главница и лихви/ да надхвърля 20000 лв, а цената на самия главен иск да надхвърля тази сума. В случая цената на иска за главницата е 18765 лв, а на иска за договорни лихви – 3308.28 лв, като и двата иска са с цена под 20000 лв, което изключва възможността за касационно обжалване на въззивното решение.

При това положение разпореждането за връщане на касационната жалба на „Енергоснабдяване“ ООД - гр.Шумен е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.274, ал.2 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №47/22.01.2019 г. на Окръжен съд Шумен по в.гр.д. №406/2018 г. за връщане на касационната жалба на „Енергоснабдяване“ ООД - гр.Шумен срещу решението по делото от 11.01.2019 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.