Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№    81/ 23.04.2018г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на      двадесет и трети април                                        Година 2018

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 174   по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 ал.4 ЗТР.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „ПБМ – Мъглиж“ ООД в ликвидация, ЕИК 103585414, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Студентска“, бл.4, вх.Ж, ет.3, ап.9, действащо чрез ликвидатора си М.К.К. против решение № 161/01.03.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 136/18г., с което е потвърден  Отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20180117140547-2/23.01.2018г. за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на дружеството по заявление вх.20180117140547/17.01.2018г. за заличаване на търговеца. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че окръжният съд е постановил неправилно решение, тъй като не се е ограничил само до изследване на мотивите на ДЛР към АВп – ТР за отказ от вписване на исканото обстоятелство, а е приел, че липсват и други доказателства, различни от тези на ДЛР,  моли обжалваното решение да бъде отменено и да бъде указано на АВп да извърши исканото вписване на заявеното обстоятелство.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в  процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата се явява  неоснователна , по следните съображения :

          Подадено е заявление с вх.20180117140547/17.01.2018г. от адв.Стефанов, в качеството му на пълномощник на „ПБМ-Мъглиж” ООД – в ликвидация, гр.Варна за вписване в ТР заличаване на търговското дружество.

С указания № 20180117140547/18.01.2018г., на основание чл.22, ал.5 от ЗТР, длъжностното лице по регистрацията е дало указания на заявителя да представи допълнителни доказателства. След изпълнение на така дадените указания е постановен обжалвания отказ предвид на това, че към заявлението в крайна сметка не са представени доказателства удостоверяващи съществуването и представителството на чуждестранното  ЮЛ - съдружник, поради което не може да бъде направен извод за наличието на представителната власт на представляващия го на ОСС, както и че не са представени доказателства за свикване на ОС по предвидения в закона или устава ред.

Окръжният съд е потвърдил отказа, но по мотиви различни от тези на ДЛР, като е приел, че в приложените към заявлението баланс, доклад към баланса и годишен отчет на ликвидатора липсва отбелязване за извършеното разпределение на имуществото и заплатените ликвидационни дялове на съдружниците, каквото се установява от приложените към заявлението платежни нареждания. Установил е още, че към заявлението не са приложени и част от останалите изискуеми от закона и наредбата документи, а именно удостоверение по чл.5, ал.10 от КСО  и декларация по чл.273 от ТЗ от ликвидатора. Въз основа на горното, съдът е намерил отказа на длъжностното лице за законосъобразен, тъй като не са налице всички формални условия за вписване на заявеното обстоятелство съгласно чл.21 от ЗТР и чл.21, ал.3, т.10 от Наредбата за водене на регистъра.

          Оплакването на въззивника се свежда до това, че  съдът е излязъл извън обхвата на допустимия съдебен контрол за законосъобразност  на обжалвания отказ, като е изложил свои аргументи, различни от тези на ДЛР, за да го потвърди. Настоящият състав намира това твърдение за неоснователно : Съгласно  чл.25 ал.4 пр.първо ЗТР производството по обжалване на отказа на длъжностното лице по регистрацията се развива по реда на глава  ХХІ  от ГПК - "Обжалване на определенията", предвид на което по отношение на това производство приложение намира разпоредбата на чл.278 ал.2 ГПК. Според посочената норма ако отмени обжалваното определение, съдът сам решава въпроса по жалбата. А съгласно чл.25 ал.5 ЗТР когато отмени отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на АВп за извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Следователно предвиденото в ЗТР производство по обжалване на отказа няма контролно –отменителен характер, а е производство, в което съдът се произнася по съществото на заявлението за вписване, поради което той не е ограничен в рамките на изложените от ДЛР мотиви за отказа, а  е длъжен служебно да провери наличието на предпоставките за вписването на заявеното обстоятелство, както и спазването на императивните правни норми за това.

         

Тъй като оплакване срещу изводите на ДЛР и на окръжния съд по същество не са направени, настоящият състав не дължи произнасяне по мотивите за постановения отказ от ДЛР при ТР, както и на  изложените такива от окръжния съд.

          Обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 161/01.03.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 136/18г., с което е потвърден  Отказ на длъжностното лице по регистрацията № 20180117140547-2/23.01.2018г. за вписване на промяна в обстоятелствата по партидата на дружеството по заявление вх.20180117140547/17.01.2018г. за заличаване на търговеца

          Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :