О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  217

 

                                             гр.Варна, 30.03.2016 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                           

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                              ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. № 175 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от „РБК КОМЕРЦ” ЕООД, със седалище гр.София, ЕИК **** срещу определение от 02.02.2016 г., постановено по т.д.N 1497/2015 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 621 от ТЗ вр. чл. 238, ал. 2, прел. 1 от ГПК.

Жалбоподателят излага, че определението е незаконосъобразно, тъй като не са били налице предпоставките по чл.238, ал.2 от ГПК. Твърди, че в писмена молба от 02.02.2016 г. е поискал разглеждане на делото в негово отсъствие, взел е становище по доказателствата и по доклада на съда.

Моли съда да постанови съдебен акт, с който да отмени определението за прекратяване и върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещната страна „БУЛМИНЕРАЛ” АД, със седалище гр.Варна, ЕИК ****, в писмен отговор, оспорва жалбата и моли съда я остави без уважение.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

Производството по т.дело №1497/2015 г. на ВОС е било насрочено за разглеждане в о.с.з. на 02.02.2015 г.

В деня на съдебното заседание е постъпила молба от ищеца „РБК КОМЕРЦ” ЕООД, със седалище гр.София, чрез процесуалния му представител адв.А.Д. от ВАК, в която е направено искане за даване ход на делото, за приемане на представените с исковата молба писмени доказателства и за даване възможност на вещото лице да изготви допуснатата ССчЕ. С разпореждане от 02.02.2016 г., съдът е разпоредил молбата да се приложи към корицата, тъй като не е подписана от процесуалния представител.

В съдебното заседание, представител на молителя не се е явил, като по искане на ответника, съдът е приел, че е налице хипотезата на чл.238, ал.2 от ГПК и е прекратил производството по делото.

При липса на отбелязване, че молбата на ищеца от 02.02.2016 г. е постъпила след приключване на съдебното заседание и предвид разпореждането на съда за поставянето й към корица, поради липсата на подпис от процесуалния представител, съдът приема, че същата е постъпила по делото преди провеждане на заседанието.

Неподписването на подадена от страната чрез упълномощен процесуален представител молба, представлява надлежното извършване на процесуално действие в хода на процеса, за което съдът следи служебно.

В този случай, съобразно разпоредбата на чл.101, ал.1, изр.2 от ГПК, съдът е следвало да укаже на страната в какво се състои нередовността на извършеното от нея процесуално действие и как тя може да бъде отстранена, да определи срок за поправката и едва при неотстраняване на нередовността в указания срок, да не зачете  процесуалното действие.

Вместо да приложи  горепосочената правна норма, съдът е приел че липсва извършено от страната процесуално действие и по този начин е достигнал до погрешния извод относно приложението на хипотезата на чл.238, ал.2 от ГПК.

 С оглед на гореизложенто, съдът намира, че определението на ВОС следва да бъде отменено и делото бъде върнато на ВОС, за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение от 02.02.2016 г., постановено по т.д.N 1497/2015 г. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото на основание чл. 621 от ТЗ вр. чл. 238, ал. 2, прел. 1 от ГПК и ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: