ОПРЕДЕЛЕНИЕ

210

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 19.04.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 175 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Подадена е частна жалба от „Лоджикал адванс констракшън“ ЕООД -с.Брестник, Пловдивска област, срещу определение №774/13.03.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1260/2016 г., с което след оставяне без уважение на искане за продължаване на срок е прекратено производството по молбата му по чл.629, ал.4 - ТЗ за присъединяване към молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Мосстрой-Варна“ АД - гр.Варна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Съдебният състав намира, че указаната на молителя нередовност на молбата му за присъединяване касае заявеното фактическо основание на вземането му – предмет на молбата, предвид силата на присъдено нещо на влязлото в сила решение по т.д. №2679/12 г. на ОС Варна-ТО, като даденият му едноседмичен срок е напълно достатъчен за отстраняване на този недостатък. Не се налага удължаване на срока за изпълнение поради лоши метеорологични условия, тъй като кредиторът няма нужда да се запознава с молбите на други присъединени кредитори, за да изправи собствената си молба, която е отделна и независима от тях. Нещо повече, съдът не е бил и длъжен да указва на молителя, че заявява същото фактическо основание на вземането си, което е било отречено с решението на въззивния съд по посоченото дело. Касае се за повторно заведен спор със същия предмет и на същото основание, който е вече разрешен с влязло в сила решение и не може да се пререшава, като повторно заведеното дело се прекратява служебно от съда съгласно чл.299, ал.2 във връзка с ал.1 – ГПК. Ето защо, обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА  определение №774/13.03.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№1260/2016 г., с което след оставяне без уважение на искане за продължаване на срок е прекратено производството по молбата по чл.629, ал.4 – ТЗ на „Лоджикал адванс констракшън“ ЕООД - с.Брестник, Пловдивска област, за присъединяване към молба за откриване на производство по несъстоятелност на „Мосстрой-Варна“ АД - гр.Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                               2.