ОПРЕДЕЛЕНИЕ

228

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  03.04.2014  г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

          ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                    З* З*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 176 по описа за 2014 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от В.И.Т. *** срещу определението на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№279/2013 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Определението на съда, с което е прекратил производството по делото, е неправилно. Квалификацията на иска е въпрос от компетентността на съда. Ищецът не е длъжен да посочва или уточнява правната квалификация. Той е длъжен да посочи само фактите и обстоятелствата, т.е. фактическото основание на иска, а правната му квалификация се дава от съда с доклада по делото. В случая, от допълнение към исковата молба от 12.02.2014 г. с характер на уточнителна молба става достатъчно ясно, че исковата сума се претендира с оглед неоснователно обогатяване на ответника с нея предвид прехвърленото на ищеца вземане по записа на заповед от поемателя и пропуснатия давностен срок за запазване на правата му по него. Така уточнен, искът следва да се квалифицира по чл.534 – ТЗ, който е специален иск за неоснователно обогатяване, когато исковете по менителницата /записа на заповед/ бъдат изгубени поради давност. Този текст и сам ищецът сочи в уточнителната си молба, макар че се позовава едновременно и на общите текстове за неоснователно обогатяване – чл.55, ал.1 - ЗЗД и чл.59 – ЗЗД - квалификация на иска, която е действително неправилна, но не обвързва съда.

Ето защо определението се отменя и делото се връща на ОС – Добрич, ТО за даване ход на исковата молба.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №78/13.02.2014 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№279/2013  г., с което е прекратено производството по същото дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за за даване ход на исковата молба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                               2.