ОПРЕДЕЛЕНИЕ 245

 

гр. Варна, 03.05.…2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 176/2017 г. по описа на Апелативен съд – гр. Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

      Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК, вр. с чл. 613 а, ал. 3 от ТЗ.

      Подадена е частна жалба от Я.Н.С. – синдик на „ЕКОСТРОЙ КОСТАДИНОВ“ ЕООД /в несъстоятелност/ против определение897 от 23.03.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 924/2011 г., с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за заличаване на вписани възбрани върху недвижими имоти, собственост на несъстоятелния длъжник, продадени по реда на чл. 717 и следващи от ТЗ.

       В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното определение. Навеждат се твърдения за неправилност на извода на съда, че отмяната на наложените възбрани следва да бъде извършена по съответния приложим за тях ред. Сочи, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 638, ал. 4, изр. трето от ТЗ, досежно наложената възбрана след откриване на производството по несъстоятелност. Счита, че към продажбата по реда на чл. 718 от ТЗ е приложима разпоредбата на чл. 175 от ЗЗД, касаеща погасяването на всички ипотеки и вещни права. Позовава се на съдебна практика, от която извежда извода за целесъобразност възбраните да бъдат заличавани от органа, който ги е наложил. Моли се за отмяна на обжалваното определение.

       Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е недопустима, поради което същата следва да бъде върната обратно, а образуваното по нея производство – прекратено, по следните съображения :

        Настоящата съдебна инстанция е сезирана с частна жалба, подадена от постоянния синдик в производството по несъстоятелност на длъжника „ ЕКОСТРОЙ КОСТАДИНОВ“ ЕООД срещу постановен съдебен акт от съда по несъстоятелността. Апелативен съд- Варна приема сезирането си за недопустимо като отчита липсата на активна процесуална легитимация на синдика при предявяване на процесната частна жалба. Видно от текста на чл. 658, ал.1 ТЗ синдикът не разполага с подобно правомощие. Безспорно е, че изброяването в цитирания текст не е изчерпателно като в чл. 658, ал.1, т.15 ТЗ се сочи възможността синдикът да извършва и други предвидени от закона или възложени му от съда по несъстоятелността действия. Настоящата съдебна инстанция приема, че надлежното и допустимо обжалване на акт на съда по несъстоятелността от разглеждания вид не е визуализирано нито  в текст на закона / като отделно, самостоятелно правомощие, каквото е напр. чл. 657, ал.4, т.2 ТЗ / , още по- малко синдикът има възлагане за извършването на това правно действие от съда по несъстоятелността.

 По изложените съображения, Апелативен съд- Варна счита подадената от  Я.Н.С., в качеството му на синдик на длъжника „ЕКОСТРОЙ КОСТАДИНОВ“ ЕООД /в несъстоятелност/ частна жалба против определение897 от 23.03.2017 г. на ОС- Варна, постановено по т. д. № 924/2011 г., с което е оставена без уважение молбата му за заличаване на вписани възбрани върху недвижими имоти, собственост на несъстоятелния длъжник, продадени по реда на чл. 717 и следващи от ТЗ, за недопустима, като подадена от лице без надлежна процесуална лигитимация.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА ОБРАТНО частната жалба на Я.Н.С., подадена в качеството му на синдик на длъжника „ЕКОСТРОЙ КОСТАДИНОВ“ ЕООД / в н./. срещу определение № 897 от 23.03.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 924/2011 г., като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.ч.т.д. № 176/2017г. по описа на Апелативен съд – Варна.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му,  пред ВКС на РБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                                 2.