РЕШЕНИЕ

 

№   187                                         19.06.2015 г.               град Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Апелативен съд  гр. Варна                       търговско отделение               първи    състав

в публично заседание на двадесети май                                                       2015 година

в състав

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Вилиян Петров

                                                     ЧЛЕНОВЕ: Златка Златилова

                                                                           Кристияна Генковска

при участието на секретаря Е.Т. сложи на разглеждане въз.т.д. № 177 по описа за 2015 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 268 от ГПК.

Делото е образувано по въззивната жалба на  „Фарин” ЕАД /в несъстоятелност/, със седалище гр. Добрич против решение № 215/12.12.2014 г. постановено по т.д.132/2013 г. на Добричкия окръжен съд, с което е обявен за недействителен по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Фарин” ЕАД договор от 17.01.2013 г, по който „Фарин” ЕАД продава на на „Ка пропърти” ООД /сега „Трейд експрес консулт” ООД/ правото на собственост на 66% от капитала на „Норекс Енерджи” ЕООД.

Въззивникът „Фарин” ЕАД /в несъстоятелност/, навежда оплаквания за неправилност на обжалваното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при преценка на доказателствата и необоснованост поради което се иска отмяната му и отхвърляне на иска и присъждане на съдебни разноски.

Въззиваемата страна „СИБ Холдинг” ЕООД в писмен отговор поддържа основателността на въззивната жалба, поради което счита, че обжалваното решение като незаконосъобразно и необосновано следва да се отмени.

Въззиваемите страни Обединена Българска банка” АД, „Трейд експрес Консулт” ООД,/досега Ка пропърти” ООД/, синдикът Я.С. и третото лице „Норекс Енерджи” ООД не са изразили становище по въззивната жалба.

Въззивната жалба е подадена в срок от надлежна страна при наличието на правен интерес и е допустима.

Предмет на въззивното производство е иск с правно основание чл. 647 ал.1 т.3 от ТЗ, предявен от кредитора „ОББ” АД за обявяване относителната недействителност по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Фарин” ЕАД, на извършената от длъжника продажба на  по договор с „Ка Пропърти” ООД, на дружествени дялове „от Норекс Енерджи” ООД. Като ответници по иска са конституирани страните по сделката и синдика и са привлечени като помагачи на ищеца третите лица „Норекс Енерджи” ЕООД и „Сиб Холдинг” ЕООД.

Искът е предявен в едногодишния срок по чл. 649 ал. 1 от ТЗ пред съда по несъстоятелността на „Фарин” ЕАД и е допустим.  

Ищецът „Обединена българска банка” АД, в качеството си на довереник на облигационерите по договор от 10.05.2006 г. сключен с „Фарин” ЕАД, по емисия облигации издадени от емитента е активно легитимирана страна да предявява искове срещу емитента, на осн. чл. 100ж ал. 2 б”г” от ЗППЦК. Първият ответник „Фарин” ЕАД с решение №13712.06.2013 г. по т.д. 56/2013 г. на ДОС е в открито производство по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността 31.12.2012 г.

Атакуваната сделка е договор от 17.01.2013 г за продажба на дружествен дял, по който „Фарин” ЕАД продава на на „Ка пропърти” ООД /сега „Трейд експрес консулт” ООД/ правото на собственост върху 66 дяла по 50 лв. всеки поотделно, представляващи общо 66% от капитала на „Норекс Енерджи” ООД за сумата от 3 300 лв, която е многократно по ниска от действителната стойност на продаденото.

Спорът се свежда до преценката за нееквивалентност на престираното от двете страни по възмездната сделка и критериите въз основа на които се определя.

Видно от заключението на приетата в първоинстанционното производство ССЕ реалната пазарна цена на дружествените дялове на „Фарин” ЕАД в „Нортекс Енерджи” ЕООД към момента на сключване на атакуваната сделка е в размер на 129 473,52 лв. при цена на един дял 1 961,72 лв. Неоснователни са оплакванията, че експертизата не е подкрепена с писмени доказателства. Заключението е изготвено по представените по делото материали и счетоводните данни в „Нортекс Енерджи” ООД по статиите на баланса на дружеството считано към 31.12 2012 г., който е надлежно заверен от регистриран одитор. Направена е проверка в счетоводството на предприятието на регистрирани счетоводни операции след 31.12.2012 г. до 17.01.2013 г. След констатацията, че за периода от 17 дни след приключване на баланса до извършване на сделката, промените в активите пасивите и размера на собствения капитал са с незначителни стойности, вещото лице П.Гандева е изготвила оценката на дружествения дял въз основа на анализ на данните по статиите на обявения в ТР заверен баланс към 31.12.2012 г. Експертизата е направена по утвърдената методика за определяне на дружествен дял, при която база за определяне на дела е собствени капитал на  предприятието равен на активите, намален с неговите задължения, а продажната цена се определя от броя на дяловете. Заключението на приетата ССЕ не е оспорено, нещо повече въпреки отлагането на делото въззивникът и третото лице „СИБ Холдинг” АД, изразило в отговора по въззивната жалба становище за необоснованост на експертизата не са присъствали при приемането ѝ и не са направили възражения.

Неоснователни са доводите, че платената цена от 3 300 лв. е пазарна, тъй като съответства на номиналната стойност на дяловете и страните са сключили сделка, като са се съгласили с тези параметри. Няма законова забрана за продажбата на дружествени дялове по номиналната им стойност, но действителната стойност на дружествения дял по която се определя и имуществения дял при напускане на съдружник е въз основа на сочената от ССЕ методика. Налице е нееквивалентност на престациите по сделката, тъй като дяловете са продадени за цена от 3 300 лв. при действителна такава от 129 473,52 лв. Сделката е извършена на 17.01.2013 г.,след датата на неплатежоспособността, която е 31.12.2012 г. Предвид изложеното продажбата от „Фарин” ЕАД на дружествения му дял в „Нортекс Енерджи” ООД на „Ка Пропърти” ООД  на повече от 30 пъти по - ниска цена от пазарната следва да се обяви за недействителна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на осн. чл. 647 ал. 1 т. 3 от ТЗ .

На осн. чл. 223 ал. 2 от ГПК постановеното в мотивите е задължително за привлечените трети лица помагачи на ищеца - „Нортекс Енерджи” ЕООД и „СИБХолдинг” АД.

Поради сходство в мотивите и крайния резултат първоинстанционото решение следва да се потвърди.

На осн. чл. 649 ал. 6 от ТЗ, дължимата държавна такса за настоящата инстанция в размер на сумата 66 лв. следва да се събере от масата на несъстоятелността на „Фарин” ЕАД /несъстоятелност/ 

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 215/12.12.2014 г. постановено по т.д.132/2013 г. на Добричкия окръжен съд, с което е обявен за недействителен по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Фарин” ЕАД договор от 17.01.2013 г, по който „Фарин” ЕАД продава на на „Ка пропърти” ООД /сега „Трейд експрес консулт” ООД/ правото на собственост на 66% от капитала на „Норекс Енерджи” ЕООД.

ОСЪЖДА „Фарин” ЕАД / в несъстоятелност/ със седалище гр. Добрич ЕИК 124680844  да заплати по сметка на Варненски апелативен съд сумата  66 лв. държавна такса за въззивната инстанция на осн. чл. 649 ал. 6 ТЗ.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл. 280  ал. 1 от ГПК .

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                     ЧЛЕНОВЕ :