Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№  205/08.08. 2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    дванадесети юли                                                       Година 2016

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                                                                              М.Недева

при секретар : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №   177  по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от „Жилфонд – инвест” ЕООД, гр.Добрич, ЕИК 834052321, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Ген. Киселов” № 1, представлявано от И М Д.  против решение № 7/28.01.2016г. на Дъбричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 59/2014г., с което  дружеството е осъдено  да заплати на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК 834026369, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.”Трети март” № 59 сумата от 29 300 лв. -  неизплатен остатък от цената на В и К услуги, състоящи се в доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води по фактури от 05.10.2013г., 8 950.85 лв. изтекли лихви за периода от 05.10.2013г. до 01.04.2014г., законна лихва върху главницата, начиная от 01.04.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както и 18 709.60 лв. съдебно-деловодни разноски. По съображения, подробно изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че недоказано по делото остава твърдението на ищеца, че ответникът е собственик  на имотите, в които е ползвана услугата, предоставена от ищеца, моли съда да отмени обжалвания съдебен акт и вместо него постанови друг, по съществото на спора, с който да отхвърли като неоснователни предявените искови претенции.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявените искове са с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД.

          Ищецът „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Добрич претендира от ответника „Жилфонд – Инвест” ЕООД, гр.Добрич заплащане на сумата от 232 740 лв., от които 216 006.03 лв.  стойност на 99 311.5 куб.м предоставени и незаплатени В и К услуги за периода 01.10.2010г. до 31.10.2013г.,  16 733.97 лв. обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва, считано деня на падежа на всяка фактура до постъпване на дължимата сума по сметка на В и К оператора, както и законната лихва от подаването на  исковата молба до окончателното изплащане на задължението. Претендират се и с.д. разноски за двете инстанции.

          В съдебно заседание от 07.01.2016г. ищецът е направил изменение на иска си в смисъл, че  претендира стойността на незаплатени В и К услуги за исковия период,  изключвайки погасените по давност суми до 01.04.2011г., в размер на 29 300 лв., както и  обезщетение за забава в размер на законната лихва от 8 950.85 лв.

          От събраните по делото доказателства се установява, че ищцовото дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр.Добрич  като одобрен В и К оператор за територията на цялата Добричка област  осъществява дейността по поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения, съобразно Закона за  регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда  за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи / ДВ бр.88/08.10.2004г./  и издадените от него самия Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” ЕООД –Добрич, уреждащи отношенията между дружеството като „В и К оператор” и потребителите на водоснабдителни и канализационни услуги на обслужваната от него територия.

На 05.10.2013г. ищецът издал процесните фактури за  предоставените на ответника  99 311,5 куб.м. В и К услуги, състоящи се в доставяне на вода за питейни нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2013г. на обща стойност 216 296.73 лв. От заключението на ССчЕ с в.лице Д Д, прието пред първата инстанция, става ясно, че за процесния период ищецът е издавал фактури на физическите лица-наематели на „Жилфонд – Инвест” ЕООД, но поради неплащането им услугите   са фактурирани на името на наемодателя - ответник. Пред настоящата инстанция страните поясниха, че погасяването на част от претендираните задължения, предмет на оттеглената искова претенция, е осъществено от физическите лица – наематели на имотите, в които са предоставяни услугите, но са отнесени по партидата на ответника, като единствено съществуваща при В и К оператора.

Основният спорен въпрос, пренесен и пред въззивната инстанция, е свързан с наличието на валидна облигационна връзка между страните по спора, възникнала и регламентирана от относимите  законови и  подзаконови нормативни актове, определяща ответника като „ползувател на В и К услуги”. В тази връзка ищецът твърди, че съгласно чл.8 от Наредба № 4/14.09.2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи  получаването на този вид услуги се осъществява при публично известни Общи условия, предложени от В и К оператора и одобрени от държавния регулатор – ДКЕВР. На осн.чл.3 т.1 от Общите условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” ЕООД, гр.Добрич, одобрени от ДКЕВР  с решение № ОУ – 044/23.06.2006г., изм. и доп. с решение № ОУ – 015/04.06.2007г. на ДКЕВР ответникът се явява „потребител” на В и К услуги за питейно-битови нужди, като по „аргумент за противното” от чл.4 на ОУ В и К операторът не предлага  на потребителите за питейно-битови нужди индивидуални договори за предоставяне на В и К услуги по смисъла на ЗРВКУ. Съгласно чл.6 т.2 вр.чл.31 ал.2 от ОУ потребителите са длъжни да заплащат ползваните В и К услуги в 30-дневен срок след датата на фактурирането им. При неизпълнение на това задължение на осн.чл.42 от ОУ те дължат обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл.86 ал.1 ЗЗД, считано от първия ден след настъпване на падежа на всяка фактура до завеждане на исковата молба.

Ответникът оспорва твърденията на ищеца, като твърди, че няма качеството на собственик или ползвател на недвижимите имоти, в които са потребявани претендираните с исковата молба В и К услуги. Липсват доказателства за установяване на правото на собственост – договор, нотариален акт, административен акт или данни за апортиране в капитала на търговското дружество. Според публикуваните в ТР данни по партидата на дружеството не се установява увеличение на капитала чрез апортна вноска на жилищата, за които се твърди да е доставена и незаплатена В и К услуга. Представените решения на Общински съвет Добрич нямат транслативен ефект. Не е такова доказателство и включването в предмета на дейност на дружеството на дейности във връзка с управление на общинския жилищен фонд.

От приетите по делото  решения на Общински съвет Добрич се установява следното  : На свое заседание, отразено в протокол № 41/26.02.2002г.  – л.254 на т.ІІІ по делото, Общинският съвет  на град Добрич на осн.чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1 т.1 и т.4, чл.115 т.1, 2 и 4, чл.147 ал.2, чл.148 ал.1 т.2 от ТЗ, чл.17 ал.3 от ЗППДОбП и чл.13 ал.1 т.1 и 3 от Наредбата  за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от ОбС Добрич, е взел решение за увеличаване на собствения  капитал на „Жилфонд – Инвест” ЕООД в частта му на допълнителните резерви чрез внасяне на непарична вноска, съставляваща жилищния фонд на Община град Добрич  с балансова стойност 948 390, 65лв, равняваща се на общата стойност на увеличението и за изменение на предмета на дейност на дружеството чрез прибавяне на „управление, в т.ч. отдаване под наем и поддържане на общинския жилищен фонд”.  Към момента на вземане на това решение е бил в сила ЗППДОбП.  По силата на чл.17 ал.3 от ЗППДОбП / отм. от 23.03.2003г./ при увеличаване на капитала на търговските дружества чрез  непарична вноска на държавата и общините в дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие процедурата по апортиране на вноската, уредена в чл.72 и 73 от ТЗ не се прилага. а оценката се извършва по ред, определен от МС.  Безспорно установено е още, че  в „Жилфонд – Инвест” ЕООД жилищният фонд е осчетоводен по дебита на сметка 203 – „Сгради” и кредит на сметка 117 – „Допълнителни резерви”, т.е. - в собствения капитал на дружеството в частта му на допълнителните резерви. При осъществяване на придобивния способ – апортна вноска в капитала на търговско дружество правото на собственост преминава в имуществото, докато паричният му еквивалент преминава в капитала. Съгласно изискването на чл.140 ал.3 ТЗ, в редакцията й към релевантния за спора момент, увеличаването на капитала влиза в сила след вписването му в Търговския регистър, т.е. – на вписването е придаден конститутивен ефект. Видно от служебната справка по партидата на дружеството вписване на увеличение на капитала на „Жилфонд – Инвест” ЕООД с апортна вноска общински жилищен фонд не е извършено. Капиталът на дружеството е в размер на 1 333 100лв, от които на 07.01.2008г. е вписан капитал в размер на 43 800лв, а на 15.06.2009г. – е вписан капитал от 1 289 300лв. – апортната вноска на бившето студентско общежитие  № 1, находящо се на ул.”Калиакра” 54. Налице е незавършен фактически състав на увеличението на капитала на „Жилфонд – Инвест” ЕООД с апортна вноска – общински жилищен фонд, поради което възражението на ответника по иска  в тази насока се явява основателно.

Капиталът на ответното дружество е надлежно увеличен с апортна вноска с предмет –  Масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Добрич, ул. „Калиакра” 54, кв.52, Урбанизирана територия парцел VІ, зона ІІ, представляваща /б.Студентско общежитие №1/, със застроена площ 773, 00 /седемстотин седемдесет и три/ кв.м. на 8 /осем/ етажа и изби, построена през 1975 г. с идентификационен № 72624.606.1133.1, ведно с дворно място с площ 2 854 кв.м. с кадастрален № 72624.606.1133 по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, изменена със зап. № КД-14-08-Д-778/26.06.2008г. на СГКК – Добрич, на стойност  1 289 300 лв. Част от фактурираните процесни В и К услуги са били предоставяни на същия този адрес. Видно обаче от заключението на ССчЕ с в.лице Дарина Дойчева незаплатената част от услугите в размер на 46 642,06лв е фактурирана на клиент  „Жилфонд – Инвест” ЕООД, на адрес „Генерал Киселов” № 1. Липсват данни по делото след извършения частичен отказ от иска и поддържането му за размера от 29 300лв  част от незаплатените В и К услуги да са били доставени на адрес ул.”Калиакра” № 54.

 От друга страна съгласно чл.3 ал.1 т.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и  чл.2 ал.1 т.1 от Общите условия потребители на В и К услуги са юридически или физически лица – собственици или ползватели на имоти, за които се предоставят В и К услуги. А съгласно чл.2 ал.3 и чл.60 ал.1 потребител по смисъла на ОУ може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят В и К услуги. В този случай собственикът или ползвателят на имота се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползване на В и К услугите за времето на наемното правоотношение с писмена декларация – съгласие. Т.е. - за да бъде физическото лице, което ползва В и К услуги в жилище, на което е наемател „потребител” по смисъла на ОУ собственикът на имота трябва да е подал декларация пред В и К оператора, че В и К услугите ще се ползват за битови нужди и да е изразил съгласие да носи солидарна отговорност с наемателя за заплащане на дължимите суми. В този случай В и К операторът води партидата на името на собственика на имота и на наемателя, който заплаща дължимите суми за В и К услуги, начислени след сключване на наемния договор. Ако декларация за солидарна отговорност на собственика с наемателя на имота не е подадена, В и К операторът открива и води партидата на собственика на имота, респ. –ползвателя, който и заплаща В и К услугите.

Въз основа на горната фактическа установеност и преценка на приложимите към процесните отношения правни норми съдът прави следните правни изводи :

Ищецът, в качеството му на В и К оператор съгласно чл.2 ал.1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги обслужва потребителите в гр.Добрич, обитаващи водоснабдените имоти – собственост на ответното дружество „Жилфонд – Инвест” ЕООД, гр.Добрич, като доставя вода, отвежда и пречиства отпадъчните води от тези обекти. Тази си дейност ищецът извършва по реда на Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от „В и К” ЕООД, гр.Добрич, одобрени от ДКЕВР  с решение № ОУ – 044/23.06.2006г., изм. и доп. с решение № ОУ – 015/04.06.2007г. на ДКЕВР. Съгласно тези ОУ потребители на доставяните услуги са както собствениците на имоти и жилища в етажна собственост, така и наемателите на тези жилища, като за заплащането на услугите е предвидена солидарна отговорност за собственика, дал писмена декларация – съгласие наемателят да  придобие качеството на потребител. При липса на такова съгласие, съобразно чл.61 от ОУ, В и К операторът открива и води партида на собственика на имота, който остава единствено отговорен за заплащането на потребените услуги. Съгласно чл.31 от ОУ потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях  В и К услуги в 30-дневен срок след датата на фактурирането им, като при неизпълнение в срок на задълженията си за плащане потребителите дължат, съгласно чл.42 от ОУ, обезщетение  в размер на законната лихва съгласно чл.86 от ЗЗД, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на издължаване.

Установено е по делото, че за всеки един от обектите, за които се отнасят фактурите, предмет на иска има открити партиди от датата на въвеждането им в експлоатация до 05.10.2013г., като  партидите са водени на физическите лица, живущи в обекта. На 05.10.2013г. партидните номера на физическите лица са закрити и на същите обекти са открити нови партиди на името на „Жилфонд – Инвест” ЕООД. Тъй като липсва декларация – съгласие на собственика на имотите за възникване на солидарна отговорност между него и наемателите, единственият извод, който се налага е, че облигационното правоотношение между доставчика и потребителите на питейна вода е възникнало  в лицето на ищеца и ответника по иска единствено досежно предоставените В и К услуги на адрес гр.Добрич, ул.”Калиакра” 54, съобразно направения по горе извод за апортиране на бившето студентско общежитие в капитала на „Жилфонд – Инвест” ЕООД.  При недадено съгласие за откриване на партида на името на наемателя, задължението за заплащане на ползваните услуги се носи единствено от собственика на имота. При дадено такова съгласие собственикът остава солидарно отговорен с наемателя в  случай на неплащане на задължението от страна на последния.

Тъй като обаче по делото липсват доказателства дали част от поддържаната претенция в размер на 29 300лв представлява предоставени В и К услуги на този именно адрес, претенцията се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на спора по главната претенция неоснователна се явява и акцесорната такава за заплащане на мораторни лихви за забавено плащане.

На ответника по иска  се дължат и всички направени от него разноски за водене на делото в двете инстанции в размер на 3 745лв / 1 980лв за първа инст. + 1 765лв за втора инст./

Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

ОТМЕНЯ  решение № 7/28.01.2016г. на Дъбричкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 59/2014г., като вместо него

П О С Т А Н О В Я В А :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявените искове от „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК 834026369, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.”Трети март” № 59 срещу  „Жилфонд – инвест” ЕООД, гр.Добрич, ЕИК 834052321, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Ген. Киселов” № 1, представлявано от И М Д. за заплащане на сумата от 29 300 лв. -  неизплатен остатък от цената на В и К услуги, състоящи се в доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води по фактури от 05.10.2013г., 8 950.85 лв. изтекли лихви за периода от 05.10.2013г. до 01.04.2014г., законна лихва върху главницата, начиная от 01.04.2014г. до окончателното изплащане на сумата, както и с.д. разноски.

ОСЪЖДА  „Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК 834026369, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.”Трети март” № 59 да заплати на   „Жилфонд – инвест” ЕООД, гр.Добрич, ЕИК 834052321, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.”Ген. Киселов” № 1, представлявано от И М Д. сумата от 3 745лв – разноски за водене на делото в двете инстанции.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :