Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   199/27.07.2018г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    двадесет и седми юни                                              Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                   Ж.Димитрова

 

при секретар : Д.Чипева

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 177   по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Кристера” АД ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление гр.Попово, обл.Търговище, Промишлена зона, представлявано от изп.директор   С Р Б против решение № 1/03.01.2018г. на Търговищкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 77/2017г. в частта, с която е признато за установено по отношение на дружеството, че „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, гр.Варна с управители и представляващи п г п и в т щ е собственик на 100 тона ечемик от общо количество 275,4 тона ечемик въз основа на договор за покупка на бъдеща продукция от 16.02.2015 г. и допълнително споразумение към него от 09.06.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД ЕИК 203421622 в складовете на „Кристера” АД по силата на договор за влог от 27.06.2015 г., като   Кристера” АД е осъдено да предаде на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД владението върху 15 тона от описания ечемик;  с което е признато за установено  по отношение на „Кристера” АД, че „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД е собственик на 100  тона пшеница от общо количество 203,760 тона пшеница въз основа на договор за покупко-продажба на пшеница от 01.09.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД в складовете на „Кристера” АД по силата на договор за влог от 10.07.2015 г. и дружеството е осъдено да предаде на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД владението върху 100  тона от описаната пшеница, на основание чл. 108 от ЗС и с което „Кристера АД е осъдено да заплати на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД сумата от 2 393.54 лв, представляващи направените в производството разноски съобразно уважената част на исковите претенции. По съображения  за недопустимост на решението в обжалваната част, евентуално – за неоснователност моли съда да го обезсили и прекрати производството по делото, респ. – да го отмени и да реши спора по същество, като остави без уважение предявените срещу него искове.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди съдебния акт в обжалваната му част.

          Постъпила е и въззивна жалба от  „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Марко Балабанов“  № 32, ет.4, с управители и представляващи п г п и в т щ срещу същото решение в частта, с която е отхвърлен предявеният от дружеството иск  за предаване  владението на горницата над 15 тона ечемик до претендираните 100 тона, представляващи частично предявена  искова претенция от общо дължимите 275,4 тона ечемик. По съображения, изложени в жалбата, моли съда да отмени решението в обжалваната част и вместо него постанови друго, с което да уважи изцяло предявения иск.

          Въззиваемата страна счита решението в обжалваната част за недопустимо, евентуално – за неоснователно. Иска  от съда същото да бъде обезсилено, а производството по делото - прекратено, респ. – да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск е с  правно основание чл.108 ЗС.

          Ищецът  „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, гр.Варна претендира да бъде признато за установено по отношение на ответниците, че е собственик на 100 тона ечемик от общо количество 275,4 тона ечемик въз основа на Договор за покупка на бъдеща продукция от 16.02.2015 г. и допълнително споразумение към него от 09.06.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД ЕИК 203421622 в складовете на „Кристера” АД по силата на Договор за влог от 27.06.2015 г., както и че е собственик на 100  тона пшеница от общо количество 203,760 тона пшеница въз основа на Договор за покупко-продажба на пшеница от 01.09.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД в складовете на „Кристера” АД по силата на Договор за влог от 10.07.2015 г. и да бъдат осъдени ответниците да му предадат 100 тона ечемик от общо дължимото количество 275,4 тона и 100 тона пшеница от общо дължимото количество 203,760 тона.

          Установената по делото фактическа обстановка е следната :

          На 16.02.2015 г. между „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД като купувач и „Арон” ООД  като продавач е сключен Договор за покупка на бъдеща продукция — ечемик. Въз основа на договора и допълнителното споразумение към него от 09.06.2015 г. са издадени в полза на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД ф-ра № 100000053/16.02.2015 г. с основание „аванс доставка ечемик реколта 2015 г. по сключен договор” за сумата 40 000лв или съгл. договорената цена фактурата е за 160 тона ечемик /160 тона х 250 лв. = 40 000 лв./ и ф-ра №100000058/10.06.2015 г. с основание „ечемик собствено производство реколта 2015 г. съгл.договор” за 312000 кг. ечемик /312 тона/ с единична цена 0,26лв./кг за сумата 81120 лв. Ищецът твърди, че е собственик на общо 472 тона ечемик, който е отгледан от „Арон” ООД  върху подробно описани в исковата молба масиви.

            На 01.09.2015г. между „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД като купувач и „Арон” ООД  като продавач е сключен Договор за покупко-продажба на пшеница, доставка FOT база на „Кристера” АД - гр.Девня за прехвърляне на собствеността върху 204 метрични тона /МТ/  пшеница, реколта 2015 г. В изпълнение на договора е  издадена фактура № 1000000074/01.09.2015 г. за закупеното количество от 204 000 000 кг с единична цена от 0,300лв за кг  и обща цена от 61 200 лв с ДДС.

          С определение 304/17.06.2015г. по ч.т.д. № 360/15г. Шуменският окръжен съд е допуснал обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.125 ал.3 от ТЗ,  предявим от М С Х срещу «Арон» ООД чрез налагане на няколко обезпечителни мерки, вкл. и запор върху  121,501 дка пшеница в м.Адата по плана за земеразделяне на с.Каменяк  и върху 477,858 дка пшеница в м.Чинджилер и м.Бозлук по плана за земеразделяне на с.Върбак, община Хитрино, област Шумен, както и върху 1 272,294 дка ечемик в м.Каменяшки път, Малкия дъб,  Зад гората, Лъката, Лозята и Бонин геран по плана за земеразделяне на с.Върбак. В приложение № 1 към Допълнителното споразумение към договора за продажба на ечемик са посочени земеделските земи, обработвани от продавача, върху които следва да бъде  произведена селскостопанската продукция, собственост на продавача. След съпоставка между индивидуализиращите белези на масивите  по договора и определението за допускане на обезпечение съдът констатира, че запорът е наложен върху земеделските земи, обработвани от купувача «Арон» ООД – Каменяшки път – 270 дка, Малкия дъб – 190 дка, Лозята – 110 дка.  На 26.06.2015 г. ЧСИ Я Д, рег.№774 към КЧСИ, с район на действие ШОС, в рамките на образуваното изп.дело № 20157740400294 е наложила запор и извършила опис и оценка на необрани насаждения през стопанската 2014-2015 г. за културата  „ЕЧЕМИК”, които действия в последствие са отменени от съда, като   за пазач на насажденията е  назначила «Агротоник» ООД, гр.Шумен със задълженията по чл.470 ГПК след прибиране на реколтата да ги предаде на влог  в лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище по смисъла на Закона за съхранение и търговия със зърно, конкретизирани по земеделски култури. 

          На 27.06.2015 г. е сключен Договор за влог между „Агротоник” ООД като влогодател и  „Кристера” АД като влогоприемател. Съгласно чл.1 от договора и подписаният към него Приемо-предавателен протокол за период 01.06.2015-01.07.2015 г. предаденото на влог количество ечемик е 344.2 тона за срок на съхранение от 27.06.2015г. до 30.12.2015г. – чл.2 срещу заплащане на възнаграждение, уговорено в чл.6 на договора.

На 10.07.2015 г. е сключен Договор за влог между „Агротоник” ООД като влогодател и „Кристера” АД - като влогоприемател. Съгласно чл.1 от договора и Приемо-предавателен протокол от 10.07.2015 г. - 16.07.2015 г. към него предаденото на влог количество пшеница е 203,760 тона за срок на съхранение от 10.07.15г. до 31.12.15г. – чл.2 срещу заплащане на възнаграждение, уговорено в чл.6 на договора.

На 10.08.15г. «Арон» ООД  отправя искане до ЧСИ Д  да му бъде предадено владението върху 121, 501 дка пшеница и 477,858 дка пшеница съобразно отменената обезпечи.телна заповед. Подобно искане е отправено и до «Кристера» АД, но не е удовлетворено с мотива, че се чака разпореждане на ЧСИ и влогодателя. Всички последващи искания за получаване на закупеното количество селскостопанска продукция от купувача до продавача, ЧСИ, пазача и влогоприемателя не са удовлетворени. В съставения констативен протокол от 17.03.2016г. «Арон» ООД признава, че посочените в поканата / закупени и заплатени от ищеца/ количества ечемик и пшеница са прибрани от полето, предадени на «Агротоник» ООД, назначен като пазач, който с Договор за влог в публичен склад ги е предал на «Кристера» АД.

Влогоприемателят твърди и представя доказателства, че на два пъти от партидата на «Агротоник» ООД по партидата на «Кристера» АД са прехвърлени по 130 тона ечемик, които Кристера е заплатило, видно от фактура № 36/13.10.16г. и фактура № 39/09.11.16г. и приети два броя платежни нареждания – л.50-51. От представената от ответника счетоводната справка за останалите налични количеества ечемик   се установява, че след осъществяване на посочените разпоредителни сделки влогоприемателят държи 15 тона ечемик.

          Първото оплакване във въззивната жалба на «Кристера» АД се свежда до липсата на индивидуализация на вещта, предмет на ревандикацията. Възражението е заявено в контекста на преценката  за допустимост на исковата молба, доколкото според въззивника  иск по чл.108 от ЗС за ревандикация на родово определени вещи, съответно за съвкупност от роводо определени вещи се явява процесуално недопустим.

На второ място се оспорва активната материалноправна легитимация на ищеца в качеството му на купувач по продажбеното правоотношение с «Арон» ООД. Изразено е разбирането, че договорът за покупко-продажба не може да прояви прехвърлителното си вещноправно действие преди индивидуализацията на продаваната вещ, която в двата процесни договора от 16.02.15г. и от 01.09.15г. е определена по своя род. Поддържа се твърдението, че неправилно и в противоречие с чл.24 ал.2 ЗЗД първоинстанционният съд е приел, че купувачът е придобил собствеността върху процесните стоки, както и че липсват доказателства за идентичност на стоката, предмет на договорите за влог, със стоката по договорите за продажба.

          Оплакванията съдът намира за неоснователни  по следните съображения :

Действително предмет на договора за покупка на ечемик е родово определена вещ – собствена селскостопанска продукция ечемик от реколта 2015г., а предмет на договора за покупко-продажба на пшеница – определеното в договора количество пшеница от български произход, реколта 2015г. Съгласно чл.24 ал.2 ЗЗД вещноправното действие на договорите за прехвърляне на собствеността върху родово определени вещи настъпва в момента на тяхното индивидуализиране, което става по съгласие на страните, а при неговата липса – при предаването на вещта.

          В процесния случай индивидуализацията на селскостопанската продукция, предмет на прехвърлителните сделки, е осъществена както следва :

          По отношение на културата «Ечемик» :

          С  допълнителното споразумение към  договора от 16.02.15г. страните са уточнили върху кои земи ще бъде отглеждана продадената бъдеща продукция. Изрично е посочено,  че с подписването на допълнителното споразумение цялата налична селскостопанска продукция, която се отглежда върху площите, посочени в Приложение №1, става собственост на купувача. А тези площи, попадащи в землището на с.Върбак са м. „Малкия дъб” - 190 дка; м „Коренежа” - 210 дка; м. „Каменяшки път” - 270 дка  и м. „Лозята” - 110 дка. Върху така описаните местности на 26.06.2015 г.  ЧСИ Я Д е извършила действия по налагане на запор, опис и оценка на необрани насаждения през стопанската 2014-2015г. за културата „ечемик”, като е назначила за пазач „Агротоник” ООД. Установено по делото е, че пазачът  на имуществото, след ожънването на реколтата, е предал продукцията за съхранение в складовете на „Кристера” АД, сключвайки договор за влог. Ето защо и настоящият състав приема, че продаденото количество ечемик   е достатъчно конкретизирано като количество, реколта 2015г.  и произход от изрично посочени засети площи като местност, план за земеразделяне и декари. Още повече, че със самото предаване от пазача на влогоприемателя на процесния ечемик неговата индивидуализация се счита за окончателно завършена.

          По отношение на културата „Пшеница” :

          Съгласно чл.4 от Договора за покупко-продажба на пшеница,

Доставка FOT база на „Кристера” АД, гр.Девня от 01.09.2015 г. продавачът се е задължил  да достави стоката – 204 МТ пшеница от български произход, реколта 2015г.,  натоварена на камиони в база на „Кристера” АД, гр.Девня., където следва да се извърши и нейното приемане съобразно обичайната търговска практика. В чл.5 от договора страните са се договорили, че правото на собственост върху стоката преминава върху купувача след подписване на същия и след предоставяне на тристранна прехвърлителна разписка, подписана и подпечатана от страна на страните  и съхранителя. Фактурата се издава  преди осъществяване на доставката, а плащането на стоката – след нея. В издадената за целта фактура № 1000000074/01.09.2015г. като място на сделката е посочено с.Върбак.   Съгласно обезпечителната заповед от 26.06.2015 г., издадена по ч.т.д.№ 360/2015 г. по описа на ШОС в полза на М С Х допуснатият запор е върху необрани насаждения през стопанската 2014-2015г.за култура     „Пшеница”, собственост на „Арон” ООД, находящи се именно в с.Върбак. В рамките на образуваното въз основа на обезпечителната заповед  изп.дело № 20157740400294 по описа на ЧСИ Я Д, рег.№774 към КЧСИ, с район на действие ШОС е извършен опис на необраните  насаждения, за което е съставен протокол  от 26.06.2015г., назначен е за пазач „Агротоник” ООД, гр.Шумен, който е поел задължението по чл.470 от ГПК да предаде същите на влог в лицензиран публичен склад за зърно или регистрирано зърнохранилище по смисъла на Закона за съхранение и търговия със зърно. В изпълнение на това задължение на 10.07.2015 г. е сключен  и Договора за влог с „Кристера” АД. Не се спори по делото, че предаденото на влог количество пшеница е 203,760 тона.

          Горната фактическа установеност се потвърждава и от изявлението на  процесуалния представител на „Кристера” АД в първото по делото заседание, съгласно което  вложеното от „Агротоник” ООД количество пшеница е налично в складовете на „Кристера”.  

          От правна страна налага се извода, че продукцията, предмет на двата процесни договора за покупко-продажба, уговорена като родово определена вещ, е индивидуализирана в достатъчна степен, за да обуслови активната материалноправна легитимация на ищеца по предявената ревандикационна претенция, както и идентичността на стоката, предмет на договорите за влог, със стоката по договорите за продажба.

          Оплакването в жалбата на «Кристера» АД за отсъствие на  третата предпоставка за уважаване на иска по чл.108 от ЗС, а именно – вещта да се владее  и държи без правно основание, съдът

намира също за неоснователно. Възникналата между пазача на стоката и влогоприемателя облигационно връзка по договор за влог е предпоставена от развили се преди това отношения между страните по спора във връзка с обезпечаване на задължения на продавача «Арон» ООД  и образуваното във връзка с това изп.дело № 20157740400294 на ЧСИ Я Д. Не е спорно по делото, че именно в качеството си на пазач по посоченото изпълнително дело  и в изпълнение на това си задължение влогодателят «Агротоник» ООД е сключил договорите за влог и предоставил в базата на «Кристера» АД всички количества земеделска продукция, прибрани от полетата на «Арон» ООД съгласно отменените в последствие запор, опис и оценка. Правната последица от обвръзката на договорите за влог с наложения запор се свежда до това, че след отмяна на обезпечението и вдигане на изпълнителния запор отпада основанието за задържане на вложените в базата на «Кристера» АД стоки. Самата тази обвързаност между договорите за влог и изпълнителното дело се признава от «Кристера» АД. Във връзка с отправените до дружеството многобройни покани за връщане на стоката «Кристера» АД изразява становище, че чака разпореждане на влогодателя или на ЧСИ Яница Джинджева. Следователно след вдигане на запора задържането на стоката, предоставена от пазача «Агротоник» ООД по силата на договор за влог,  се явява без правно основание.

          С оглед на горното всички елементи от фактическия състав на ревандикационната претенция се явяват доказани по делото : ищецът е собственик на ревандикираната вещ, ответникът я държи и това държане е без правно основание. Предвид на това искът следва да бъде уважен в неговата цялост.

          Що се касае до отношенията между страните по договора за влог, касателно заплащане на дължимото възнаграждение и съответните такси на влогоприемателя съдът намира, че те  следва да бъдат уредени съобразно постигнатите договорености между тях. В тази връзка влогоприемателят противопоставя, като отлагателно възражение, правото си на търговско задържане до получаване на насрещно удовлетворяване на претенцията си за цената по договора за влог. Това възражение обаче   следва да бъде заявено най-късно с отговора на исковата молба,съобразно чл.131,ал.2,т.5 от ГПК. В разглеждания случай възражението е релевирано след този срок, след доклада по делото и след първото съдебно заседание. Ето защо съдът не дължи произнасяне по него.

          По изложените съображения жалбата на «Кристера» АД се явява неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Решението в съответните обжалвани части следва да бъде потвърдено.

          Основното оплакване в  жалбата на «ФЗ Панайотов и Щерев» ЕООД се свежда до несъгласие с направената от първоинстанционния съд констатация за прехвърлянето на два пъти  по 130 тона ечемик  от партидата  на Агротоник“ ООД  по партидата на Кристера“ АД,  в резултат на което е прието, че към момента на постановяване на решението влогоприемателят държи на склад 15 тона ечемик. До този извод съдът е стигнал, анализирайки фактура № 36/13.10.16г. – л.49 и фактура № 39\809.11.16г. – л.48, както и двете платежни нареждания за реално плащане по фактурите. Съгласно тези доказателства обаче «Агротоник» ООД е продало на «Кристера» АД ечемик собствено производство  реколта 2016г. А по делото безспорно беше установено, че вложеният в складовата база на «Кристера» АД ечемик е произведен от «Арон» ООД и  е реколта 2015г. При това положение съдът приема, че коментираните доказателства отразяват други, различни от процесните, търговски отношения между страните по тях, поради което не може да бъде споделен извода, че намиращото се в държане на влогоприемателя количество ечемик е едва 15 тона. Поради установяване на цялото количество ечемик, предаден за съхранение по силата на договора за влог, което надвишава ревандириканото количество ечемик, исковата претенция следва да бъде уважена в цялост.

          С оглед изхода на спора на ищеца се присъждат направените от него разноски за водене на делото  в двете инстанции в общ размер на 8 196,87лв. След приспадане на присъдените в първа инстанция 2 393,54лв, остават дължими 5 803,33лв.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ решение № 1/03.01.2018г. на Търговищкия окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 77/2017г. в частта, с която е отхвърлен предявения от „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, гр.Варна  срещу „Кристера” АД иск за предаване на владението върху 85  тона  ечемик, собственост на ищеца, част от общо количество 275,4 тона ечемик, придобито въз основа на Договор за покупка на бъдеща продукция от 16.02.2015 г. и допълнително споразумение към него от 09.06.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД в складовете на „Кристера” АД по силата на Договор за влог от 27.06.2015 г. като неоснователен, на основание чл. 108 от ЗС и вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А :

 

          ОСЪЖДА «Кристера» АД, ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление гр.Попово, Промишлена зона, с представляващи Д Р О и С Р Б да предаде на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, със седалище и адрес на управление  гр.Варна, ул.»Марко Балабанов» № 32, с управители и представляващи п г п и в т щ владението върху 85 тона  ечемик, собственост на ищеца, част от общо количество 275,4 тона ечемик, придобито  въз основа на Договор за покупка на бъдеща продукция от 16.02.2015 г. и допълнително споразумение към него от 09.06.2015 г., вложено от „Агротоник” ООД в складовете на „Кристера” АД по силата на Договор за влог от 27.06.2015 г., на основание чл. 108 от ЗС.

          ПОТВЪРЖДАВА решението в останалите обжалвани части.

          ОСЪЖДА «Кристера» АД, ЕИК 103273795, със седалище и адрес на управление гр.Попово, Промишлена зона, с представляващи Д Р О и С Р Б да заплати на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, гр.Варна с управители и представляващи п г п и в т щ сумата от    5 803,33лв., представляваща разноски за водене на делото в двете инстанции, съобразно изхода му.

          Решението е постановено при участието на трето лице-помагач на страната на „ФЗ Панайотов и Щерев” ЕООД, ЕИК 103824768, а именно - „АРОН” ЕООД, ЕИК 127585227, със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул.»Марица» № 4, с  управител и представляващ Крум Илиев Крумов и има установително действие съгласно чл. 223 от ГПК.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 и 2 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :