Р Е Ш Е Н И Е

 

21

                              

                гр. Варна , 03.02.2015г.

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД , ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в публично заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и петнадесета година в състав :

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                              КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдията Кр.Генковска в.т.дело № 179 по описа за 2014 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на въззивна жалба от „Дупница Табак”АД против решение № 129/10.02.2014г. по т.д. № 1293/13г. на ВОС в частта , с която е открито производство по несъстоятелност ,поради неплатежоспособност и е определена начална датата на неплатежоспособността на „СТИЛ МАРКЕТ”ЕООД – 01.01.2012г., а не поради свръхзадълженост с начална дата - 01.01.2010г. Въззивникът счита , че с оглед събраните доказателства се обосновава извод за наличие на състояние на свръхзадълженост на длъжника още към 01.01.2010г. Моли за отмяна на обжалваното решение в атакуваната част и постановяване на друго , с което се постанови свръхзадължеността на  „СТИЛ МАРКЕТ”ЕООД с начална дата – 01.01.2010г.

Въззиваемата страна „СТИЛ МАРКЕТ”ЕООД / в открито производство по несъстоятелност/- редовно призовано, не взема отношение по въззивната жалба.

ВнАС прецени следното:

Производството по т.д. № 1293/13г. на ВОС е образувано по искова молба по чл.625 ТЗ от „Дупница Табак”АД в качеството му на кредитор на „Стил Маркет”ЕООД по търговска сделка. В уточнителната молба /след оставяне без движение на исковата молба/ изрично кредиторът се е позовал на наличие на състояние на неплатежоспособност на длъжника с начална дата – 01.01.2012г.

Съобразно задължителната практика по чл.290 ГПК установена с решение № 174/05.12.2011г. по т.д. № 567/11г. на ВКС , ІІ т.о.;Р № 188/04.12.2012г. по т.д. № 323/12г. на ВКС, ІІт.о. и решение № 201/11.12.2014г. по т.д. № 659/14г. ВКС,І т.о.,основанията , с които съдът е обвързан в съответствие с принципа на диспозитивното начало са „неплатежоспособност” или „свръхзадълженост”, съгласно чл.607а ТЗ. Това основанията , които могат да бъдат релевирани в молбата по чл.625 ТЗ и с които съдът по несъстоятелността е обвързан. След като в молбата „Дупница Табак”АД въвежда единствено и само основание – неплатежоспособност, то съдът по несъстоятелността не е длъжен служебно да изследва въпроса за свръхзадължеността на търговеца-длъжник и служебно да постановява решение за откриване на производство по несъстоятелност на това основание. На преценка на съда е предоставен изборът на ред, по който следва да бъде открито производство по несъстоятелност – с последиците по чл.630,ал.1 ТЗ или по чл.632 ТЗ, без да е обвързан същия съд от посочване на този ред в молбата по чл.625 ТЗ.

Само при посочване в молбата на кредитора за откриване на производство по несъстоятелност и на двете основания : „неплатежоспособност” и/или „свръхзадълженост”, всяко от които е самостоятелно основание, съдът по несъстоятелността е длъжен да изследва предпоставките и за двете , като съобрази по-ранната дата на настъпване на съответното основание / Р № 201/11.12.2014г. по т.д. № 659/14г. ВКС,І т.о./.

Ето защо е недопустимо въззивният съд за пръв път да се произнася по невъведено с молбата по чл.625 ТЗ основание по чл.607а ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност , в случая – свръхзадълженост.

Относно началната дата на неплатежоспособността:

Съобразно искането по молбата по чл.625 ТЗ първоинстанционният съд е изследвал настъпване на състояние на неплатежоспособност към посочената от кредитора дата – 01.01.2012г. Съобразно писмените доказателства и изслушаното заключение на ССЕ, които си кореспондират , се налага обоснован извод , че към посочената дата се установява спиране на плащанията на длъжника. Като това спиране е проявление на трайно установено състояние на невъзможност за изпълнение на изискуеми парични задължения по търговски сделки, публичноправни вземания на Държавата,свързани с търговската дейност на длъжника.  За начална дата на неплатежоспособността следва да се приеме датата на най-ранното непогасено задължение на длъжника, към която са налице всички признаци на неплатежоспособността по смисъла на чл.608 ТЗ,  т.е. според обективното си финансово състояние, преценено с оглед коефициентите за ликвидност и финансова автономност, длъжникът да е изпаднал в невъзможност да изпълнява паричните си задължения спрямо всички кредитори , а не само спрямо един.

 Съобразно писмените доказателства и заключението на ССЕ може да се направи анализ на финансово- икономическото състояние на длъжника за  2009-2012г. Установява се, че длъжникът е обявил финансовия си отчет само за 2009г.,  а за отчетните 2010г. и 2011г. годишната декларация по чл. 92 ЗКПО е с нулеви стойности. След 31.12.2009г. дружеството не е извършвало търговска дейност.  Видно от финансовия отчет за 2009г. краткотрайните материални активи са формирали преобладаващата част от активите, а задълженията са предимно дългосрочни.  Не са налице ДМА. От краткотрайните активи в баланса за 2009г. са отразени суровини и материали – 2 000лв. и стоки в размер на 18 000лв. Задълженията за същата година са в размер на 30 000лв., от които 3 000лв. краткосрочни. Липсват данни за падежа,основанието и титулярите на тези краткосрочни вземания. За най- ранно възникнало неудоволетворено задължение, с оглед данните по делото, следва да се приеме задължението за неустойка спрямо ищцовото дружество „Дупница Табак” АД, чиято изискуемост е настъпила с началото на забавата по задължението за доставка на стоки- 01.01.2012г. Към тази дата коефициентите за ликвидност / най-вече бърза , незабавна, а така също общата и абсолютната/ рязко намаляват, съпоставени с отчетените от вещото лице за 2011г. Едновременно с това стойностите на финансова автономност и задлъжнялост показват тенденция към трайно състояние на изключително завишена задлъжнялост и фактическа липса на финансова автономност особено към 2012г. Освен неизпълнени парични задължения към настоящия въззивник ССЕ е установило и вземане на НАП в размер на 500лв.  по силата на наказателно постановление от 04.04.2012г.

Въз основа на цялостна оценка на финансово-икономическото състояние на длъжника се налага извод за начална дата на неплатежоспособността -01.01.2012г. Датата , от която за „Стил Маркет”ЕООД е настъпил падеж за изпълнение на задължение за заплащане на неустойка по търговска сделка с кредитор взискателя и което не е изпълнено.

Поради изложените съображения ВнАС намира , че първоинстанционното решение в обжалваните части следва да се потвърди.

Водим от горното , съдът

             Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 129/10.02.2014г. по т.д. № 1293/13г. на ВОС в частта , с която е открито производство по несъстоятелност, поради обявена неплатежоспособност на „СТИЛ МАРКЕТ”ЕООД с начална дата – 01.01.2012г.

Препис от решението да се изпрати за обявяване в търговския регистър , на осн. чл.622 ТЗ и за вписване в книгата по чл.634в ТЗ.

    Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му в ТР, съгласно чл.633, ал.1 ТЗ, с касационна жалба пред ВКС от страните по делото и лицата , посочени в чл.613а,ал.2 ТЗ.

         ПРЕДСЕДАТEЛ:              ЧЛЕНОВЕ: