О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

313…… / гр.Варна, …….. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на втори юни, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д.№ 179 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 чл. 274 ГПК, вр. с чл.613а, ал.3 ТЗ.

Образувано е по постъпила въззивни жалби от П.С.И. и „УЛЪЙБКА” ООД срещу решение № 71/24.01.2017 година по т.д.№ 696/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна, с което е постановено спиране на производството по несъстоятелност на „Гамор“ ООД, на основание чл.632, ал.5 ТЗ и освобождаване на назначения постоянен синдик Б*, считано от 27.01.2017 година, както и от НАП срещу решение № 71/24.01.2017 година по т.д.№ 696/2015 г. по описа на Окръжен съд – Варна,  В ЧАСТТА, с която е постановено освобождаване на назначения постоянен синдик Б*, считано от 27.01.2017 година. Излагат се съображения за неправилност на съдебния акт с искане за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Ответникът по жалбата „ГАМОР“ ООД е представил писмен отговор, в който твърди, че жалбите са допустими, но неоснователни, тъй като не е налице имущество, нито парични средства в несъстоятелността, поради което и правилно, съдът е спрял производството.

Частните жалби са процесуално недопустими по следните съображения.

Производството по т.д.696/2015 година по описа на Окръжен съд Варна е  образувано по молба от П.С.И. за откриване на производство по несъстоятелност на „ГАМОРООД, като в производството е налице и присъединен кредитор „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД. Постановено е решение, с което е открито производство по несъстоятелност и е постановена начална дата на неплатежоспособността.

С обжалваното решение е постановено спиране на производството по несъстоятелност на „Гамор“ ООД, на основание чл.632, ал.5 ТЗ и освобождаване на назначения постоянен синдик Б*.

Въззивният съд дължи самостоятелна проверка относно допустимостта на подадените жалби, като следва да съобрази и новонастъпилите факти след тяхното подаване. При извършената служебна проверка, съдът констатира, че е налице постановено решение 238/30.03.2017 година, с което производството по несъстоятелност е възобновено и е назначен временен синдик, считано от 03.04.2017 година.

С уточняваща молба въззивникът П.С.И. излага, че е налице правен интерес от обжалването на процесното решение, тъй като производството е възобновено поради внасяне на сумата от 16 000 лева разноски по специалната сметка на несъстоятелния длъжник. Правният интерес се обосновава и с възможността да се обжалва последващото решение, в частта, с която е назначен временен синдик.

Съдът намира, че правният интерес на настоящето обжалване не може да се обосновава със съображения за незаконосъобразността на последващ съдебен акт, за който законът изрично е предвидил възможност да бъде обжалван.

Решението, в частта за възобновяването на производството е влязъл в сила, поради което към настоящия момент е отпаднал правният интерес за въззивниците от обжалване на решението за спиране. Като краен резултат от обжалването страната цели, чрез отмяната да продължи производството по несъстоятелност. Този резултат е постигнат, а с влизане в сила на решението същият се е стабилизирал и са заличени правните последици на спирането.

С оглед възобновяването на производството е отпаднал правният интерес от обжалване на решението за спиране, поради което жалбите се явяват процесуално недопустими и производството подлежи на прекратяване.

В частта, с която е освободен назначения постоянен синдик, решението има характер на определение, като съгласно разпоредбата на чл.613а, ал.3 ТЗ постановените от окръжните съдилища актове в производството по несъстоятелност, извън тези по ал.1 подлежат на обжалване само пред съответния апелативен съд, като обжалването се осъществява по съответния ред от ГПК, поради което допустимостта на въззивното обжалване по отношение на постановените от съда по несъстоятелността определения е обусловена от изпълнението на изискванията на чл.274, ал.1 ГПК т.е. на инстанционен контрол пред съответния апелативен съд подлежат само тези първоинстанционни определения, които са преграждащи по нататъшното развитие на делото или по отношение, на които законът изрично е предвидил възможността да бъдат обжалвани.

Постановеното определение няма характер на преграждащо, нито е изрично предвидена възможността да бъде обжалвано, поради което жалбите, в тази им част са процесуално недопустими.

Водим от горното, съставът на Варненския апелативен съд, търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.179 по описа за 2017 година на Варненски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните, на осн. чл.274, ал.2 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: